งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ. ดร. ม. ร. ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ. ดร. ม. ร. ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ. ดร. ม. ร. ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555

2 2 เรื่องที่จะนำเสนอ 1.ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตร 2.การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS 3.การประเมินออนไลน์

3 3 เอกสารที่แจก 1. แบบแสดงข้อคิดเห็น 2. ใบกรอกคำถาม

4 4

5 กำหนดการส่ง มคอ.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ▫ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ▫ ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 5 ถ้าส่งไม่ทันกำหนดจะไม่สามารถ เปิดสอนได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

6 ขั้นตอนในการดำเนินงาน Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก Website ▫ www.academic.chula.ac.th ▫ หัวข้อหลักสูตร ▫ คลิกที่ การเสนอหลักสูตรและรายวิชา ▫ 02-218-0205 ถึง 0207 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ 6

7 ระบบ CU-CAS ช่วยอะไร การพิมพ์ส่วนที่เป็นเนื้อหา รายวิชาในเล่มหลักสูตร Curriculum Mapping 7 พร้อมที่จะเปิดระบบให้ทุกหลักสูตร เข้าไปใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

8 ใช้ระบบ CU-CAS อย่างไร เข้าไปที่ Course Specification กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 คือ แบบเปิดรายวิชา 1 รายวิชา ต่อ 1 แบบฟอร์ม ระบบจะสร้าง Curriculum Mapping ให้โดยอัตโนมัติ และหลักสูตรจะ สามารถสั่งพิมพ์รายการเนื้อหา ของทุกรายวิชาได้ด้วย 8

9 ระบบ CU-CAS ช่วยทำอะไร ระบบ CU-CAS เป็นเครื่องมือ ในการออกแบบหลักสูตร จากการกรอกข้อมูลใน Course Specification ท่านจะได้ Curriculum Mapping มาโดยอัตโนมัติ ถ้าปรับ CS CM จะปรับตาม ทันที 9

10 กรณีหลักสูตรที่ทำ มคอ. 2 แล้ว ในช่วงนี้โปรด copy & paste จาก Word file ลงไปในแบบฟอร์ม Course Specification และเติม ข้อมูลที่ยังขาดอยู่ ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ระบบเสร็จ ช้า หลังเวลาที่ท่านต้องใช้งาน 10

11 ข้อกำหนด ผู้ที่สามารถเข้าไปแก้ไข Course Specification ของแต่ละรายวิชา ได้แก่ ▫ ผู้ที่ log in เข้าไปใส่ข้อมูล ▫ หัวหน้าภาควิชาและ/หรือผู้ที่ หัวหน้าภาควิชามอบหมาย 11

12 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 1. หลักสูตรจัดทำ มคอ. 2 เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน 2. เสนอคณะกรรมการระดับคณะ พิจารณา (คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะ) 3. หลักสูตรแก้ไขเอกสารตามมติ 4. จัดส่ง มคอ.2 ไปยังฝ่ายมาตรฐาน หลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ 12

13 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ ถูกต้องของการเขียนรายวิชา 6. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร/ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา/แขนงวิชา)พิจารณา 7. ถ้ามีการแก้ไข จะส่งคืนคณะ เป็นเอกสารที่แสดงการแก้ไข 13

14 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 8.หลักสูตรแก้ไข Course Specification ส่วนที่ 1 ในระบบ 9.หลักสูตรพิมพ์ มคอ.2 ที่แก้ไขแล้ว (เนื้อหารายวิชา และ CM พิมพ์จาก ระบบ CU-CAS) 10. ส่งไปฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส่ง สกอ.รับทราบ 14

15 15

16 16 ฝ่ายวิชาการ คณะ คณะกรรมการ บริหารคณะ ฝ่ายมาตรฐาน หลักสูตรสบว. ภาควิชา / หลักสูตร DB CU- CAS Yes กรณีรายวิชาใน มคอ. 2 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

17 แก้ไข ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ 30 มกราคม 2555 DB CU_CAS จัดทำและ Print out แบบฟอร์ม การเสนอขอเปิดรายวิชาจากระบบ CU-CAS ตรวจสอบ / แก้ไข เสนอ มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-CAS Print out จากระบบ CU-CAS เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายวิชาจาก Print out

18 กรณีของรายวิชาใน มคอ. 2 1. หัวหน้าภาควิชา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความถูกต้องของ Course Specification ส่วนที่ 1 และส่งให้ คณะภายในระบบ CU-CAS 2. คณะตรวจและส่งให้สำนักบริหารงาน วิชาการภายในระบบ CU-CAS พร้อม ส่ง e-mail แจ้งการส่งในระบบด้วย 18

19 กรณีของรายวิชาใน มคอ. 2 3. สำนักบริหารงานวิชาการตรวจ ▫ หากถูกต้อง จะส่งเข้าฐานข้อมูล รายวิชาด้วยระบบ CU-CAS ▫ หากไม่ถูกต้อง จะแจ้งหลักสูตรให้ แก้ไข กลับไปที่ขั้นตอน 1 19

20 กรณีของรายวิชาใหม่นอก มคอ. 2 1. กรอก CS ส่วนที่ 1 2. ส่งให้คณะกรรมการในคณะพิจารณา ด้วยเอกสารหรือในระบบ CU-CAS ตามที่ คณะกำหนด 3. หลักสูตรแก้ไข CS 4. หัวหน้าภาควิชา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความถูกต้องของ CS ส่วนที่ 1 และ ส่งให้คณะภายในระบบ CU-CAS 20

21 5. คณะตรวจและส่งให้สำนักบริหารงาน วิชาการภายในระบบ CU-CAS พร้อม ส่ง e-mail แจ้งการส่งในระบบด้วย 6. สำนักบริหารงานวิชาการเสนอ คณะกรรมการ หากมีข้อแก้ไข ส่งคืนหลักสูตรเป็นเอกสาร กลับไปที่ขั้นตอน 3 7. หากถูกต้อง ส่งเข้าฐานข้อมูลรายวิชา ในระบบ CU-CAS 21 กรณีของรายวิชาใหม่นอก มคอ. 2

22 22

23 การประเมินออนไลน์ ได้ปิดระบบประเมินออนไลน์ใน Blackboard แล้ว โปรดกรอกข้อมูลใน Course Specification ตามที่ได้อบรมไป แล้ว โปรดแจ้งนิสิตให้ประเมินออนไลน์ ทุกคน 23

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ. ดร. ม. ร. ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google