งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ที่ได้กู้ในเทอม 1/2555 และ ประสงค์จะขอกู้ กยศ.ใน เทอม 2 / 2555 ดำเนินการ ต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ที่ได้กู้ในเทอม 1/2555 และ ประสงค์จะขอกู้ กยศ.ใน เทอม 2 / 2555 ดำเนินการ ต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ที่ได้กู้ในเทอม 1/2555 และ ประสงค์จะขอกู้ กยศ.ใน เทอม 2 / 2555 ดำเนินการ ต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด

2 ด่วนที่สุด มิฉะนั้นเงินรายเดือน จะได้ช้า

3 ขั้นตอนการกู้ยืมเทอม 2/2555 ที่นักศึกษาต้องทำโดยด่วนที่สุด ( โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนดำเนินการ ) 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเทอม 2 /2555 2. หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ปริ้นรายงาน การลงทะเบียน ( ดส.13.2 ) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 3. ให้นักศึกษาตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ( ดส.100.1 ) ของการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2555 จาก http://webregis.dusit.ac.th ถ้าใบแจ้งหนี้ออก แล้วให้ปริ้นใบแจ้งหนี้จำนวน 2 ใบทันทีที่เปิด ระบบดู ( อย่าเปิดระบบ เกิน 3 ครั้งโดยไม่ปริ้นเพราะระบบจะล๊อกทันที ทำให้ปริ้นไม่ได้ ) หลังจากปริ้นใบแจ้งหนี้แล้วให้เซ็นสำเนา ถูกต้อง 4. ให้นักศึกษานำข้อมูลใบแจ้งหนี้ ( ดส.100.1) เข้าไปกรอกการกู้ยืม กยศ. เทอม 2/2555 ผ่านระบบ e- Studentloan ซึ่งมีขั้นตอนการกรอก ดังต่อไปนี้

4 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่ปริ้นจาก webregis ของนักศึกษา 2/2555 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต : บรรยาย 6 หน่วยกิต ปฏิบัติ 6 หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่........................................................ รวมเงิน ทั้งสิ้น 18/10/2555 17,350.00

5 ใบแจ้งหนี้ที่ปริ้นจาก webregis ของ นักศึกษา 2/2555 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต : บรรยาย 6 หน่วยกิต ปฏิบัติ 6 หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่...................................................................... รวม เงินทั้งสิ้น.00 18/10/2555 5. นำข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่เอกสาร ใบแจ้งหนี้ เงินค่าเล่าเรียน กรอกในระบบ e - studentloan โดยให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 17,350.00

6 6. เข้าไปที่ www.studentloan.or.th จะ ขึ้นหน้านี้ www.studentloan.or.th 7. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู 01

7 หลังจากทำข้อ 7 เสร็จแล้วจะขึ้น หน้านี้ 8. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู ผู้ที่มี รหัสผ่านแล้ว

8 หลังจากทำข้อ 8 เสร็จแล้วจะขึ้น หน้านี้ 9. ให้นักศึกษากรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกไปที่เมนู เข้าสู่ ระบบ

9 หลังจากทำข้อ 9 เสร็จแล้วจะขึ้น หน้านี้ 10. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนูปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2

10 หลังจากทำข้อ 10 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้ 11. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู บันทึกจำนวนเงิน ค่าเล่าเรียน ฯ

11 หลังจากทำข้อ 11 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้ 12.ให้นักศึกษานำข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่เอกสาร ค่าเล่าเรียน(รวมเงิน ทั้งสิ้น)จากใบแจ้งหนี้กรอกตามตัวอย่างหน้าต่อไปที่ทำลูกศรชี้ไว้ หลังจากกรอก ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมนู ยืนยันข้อมูล 2/2555

12 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต : บรรยาย 6 หน่วยกิต ปฏิบัติ 6 หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่........................................................................ รวมเงินทั้งสิ้น 17,350 2/2555 18/10/2555 17,350.00 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเป็น 0.00 เท่านั้น ห้ามกรอกตัวเลขเด็ดขาด กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก

13 13. ติดตามประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องลงนาม เอกสารแบบยืนยัน จำนวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพภาค เรียนที่ 2/2555 จาก www.dusit.ac.th/guidance โดยให้ นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ของศูนย์สนเทศแนะแนวฯ ให้มาดำเนินการ ติดต่อลงนามเอกสาร แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครอง ชีพโดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 ในวันที่ 4 - 5 ตค. 2555 ที่ห้อง 252 ชั้น 5 อาคาร 2 รอบที่ 2 ในวันที่ 28 -29 พ. ย. 2555 ( ส่วน สถานที่จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง ) หมายเหตุ : ในวันที่นักศึกษามาติดต่อลง นามแบบยืนยันให้ นักศึกษานำส่งใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียน ( ดส.100.1) พร้อมเซ็น สำเนาถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สนเทศ ฯ อาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร 02-2445198 - 9 หรือ 02-6689508


ดาวน์โหลด ppt ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ที่ได้กู้ในเทอม 1/2555 และ ประสงค์จะขอกู้ กยศ.ใน เทอม 2 / 2555 ดำเนินการ ต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google