งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5
ที่ได้กู้ในเทอม 1/2555 และประสงค์จะขอกู้ กยศ.ในเทอม 2 / 2555 ดำเนินการต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด

2 ด่วนที่สุด มิฉะนั้นเงินรายเดือนจะได้ช้า

3 ขั้นตอนการกู้ยืมเทอม 2/2555 ที่นักศึกษาต้องทำโดยด่วนที่สุด (โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนดำเนินการ) 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเทอม 2 / หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ปริ้นรายงานการลงทะเบียน(ดส.13.2 ) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 3. ให้นักศึกษาตรวจสอบใบแจ้งหนี้(ดส ) ของการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2555 จาก ถ้าใบแจ้งหนี้ออก แล้วให้ปริ้นใบแจ้งหนี้จำนวน 2 ใบทันทีที่เปิดระบบดู(อย่าเปิดระบบ เกิน 3 ครั้งโดยไม่ปริ้นเพราะระบบจะล๊อกทันทีทำให้ปริ้นไม่ได้) หลังจากปริ้นใบแจ้งหนี้แล้วให้เซ็นสำเนาถูกต้อง 4. ให้นักศึกษานำข้อมูลใบแจ้งหนี้ (ดส.100.1) เข้าไปกรอกการกู้ยืม กยศ เทอม 2/2555 ผ่านระบบ e- Studentloan ซึ่งมีขั้นตอนการกรอก ดังต่อไปนี้

4 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่ปริ้นจาก webregis ของนักศึกษา
2/2555 18/10/2555 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม หน่วยกิต : บรรยาย หน่วยกิต ปฏิบัติ หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่ รวมเงินทั้งสิ้น 17,350.00

5 ใบแจ้งหนี้ที่ปริ้นจาก webregis ของนักศึกษา
2/2555 18/10/2555 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม หน่วยกิต : บรรยาย หน่วยกิต ปฏิบัติ หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่ รวมเงินทั้งสิ้น .00 17,350.00 5. นำข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่เอกสารใบแจ้งหนี้ เงินค่าเล่าเรียน กรอกในระบบ e - studentloan โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

6 6. เข้าไปที่ www.studentloan.or.th จะขึ้นหน้านี้
7. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู 01

7 หลังจากทำข้อ 7 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้
8.ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว

8 หลังจากทำข้อ 8 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้
9. ให้นักศึกษากรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกไปที่เมนู เข้าสู่ระบบ

9 หลังจากทำข้อ 9 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 10. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนูปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2

10 หลังจากทำข้อ 10 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้
11. ให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนู บันทึกจำนวนเงิน ค่าเล่าเรียน ฯ

11 หลังจากทำข้อ 11 เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้
2/2555 12.ให้นักศึกษานำข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่เอกสาร ค่าเล่าเรียน(รวมเงินทั้งสิ้น)จากใบแจ้งหนี้กรอกตามตัวอย่างหน้าต่อไปที่ทำลูกศรชี้ไว้ หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมนู ยืนยันข้อมูล

12 2/2555 18/10/2555 ลงทะเบียนจำนวน 4 วิชา รวม หน่วยกิต : บรรยาย หน่วยกิต ปฏิบัติ หน่วยกิต กำหนดชำระ เงินธนาคารภายในวันที่ รวมเงินทั้งสิ้น 17,350.00 17,350 17,350 2/2555 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเป็น 0.00 เท่านั้นห้ามกรอกตัวเลขเด็ดขาด กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก

13 13. ติดตามประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องลงนามเอกสารแบบยืนยัน จำนวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพภาคเรียนที่ 2/2555 จาก โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ของศูนย์สนเทศแนะแนวฯ ให้มาดำเนินการติดต่อลงนามเอกสาร แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพโดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 ในวันที่ ตค ที่ห้อง 252 ชั้น 5 อาคาร รอบที่ 2 ในวันที่ พ.ย (ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง) หมายเหตุ : ในวันที่นักศึกษามาติดต่อลงนามแบบยืนยันให้ นักศึกษานำส่งใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียน (ดส.100.1)พร้อมเซ็น สำเนาถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สนเทศฯ อาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร หรือ


ดาวน์โหลด ppt ด่วนที่สุด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google