งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สิน ทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สิน ทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สิน ทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

2 2 ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรใหม่ ! ก. นักประดิษฐ์ (1) ร่างรายละเอียดการ ประดิษฐ์ (2) กรอกและลงนาม แบบฟอร์มแสดงความ จำนงในการขอรับ สิทธิบัตรในนาม มหาวิทยาลัย (+ อัตราส่วนการร่วม ประดิษฐ์ ) ข. นักประดิษฐ์ (3) ส่ง (1) + (2) ที่ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และทรัพย์สินทาง ปัญญา สำหรับ 1 ของไฟล์ ด้วย ส่งซีดี 1 แผ่น หรืออีเมล ip@kmutt.ac.th ip@kmutt.ac.th ค. ศูนย์ฯ + นักประดิษฐ์ (4.) ตรวจสอบ (1) เบื้องต้น ( อาจแก้ไข ด้วยกันหลายครั้ง ) ง. ศูนย์ฯ (5) ทำสัญญาโอนสิทธิส่งให้นักประดิษฐ์ทุก คนลงนาม (6) ทำแบบคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ( แบบ สป / สผ / อสป /001- ก ) จ. ศูนย์ฯ (7) ส่งเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา - รายละเอียดการประดิษฐ์ที่แก้ไข เรียบร้อยแล้ว (1) + - แบบ สป / สผ / อสป /001- ก (6) (8) ได้รับเลขที่คำขอแล้ว จะแจ้งให้นัก ประดิษฐ์และหน่วยงานทราบ

3 3 4. ยื่นคำขอ 8. จด - ไม่รับจดทะเบียน 5. ตรวจสอบเบื้องต้น 6. ประกาศโฆษณา 3. ร่างคำขอ 2. ประดิษฐ์คิดค้น 1. การสืบค้นข้อมูล 7. ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการขอรับ สิทธิบัตร ผู้ ประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ตรวจสอบภายใน 5 ปี ยกคำขอ - อุทธรณ์ 90 วัน แก้ไขเพิ่มเติม คัดค้าน – โต้แย้ง 60 วัน

4 4 4. ยื่นคำขอ 5. ตรวจสอบเบื้องต้น 6. ประกาศโฆษณา + จดหรือไม่รับจดทะเบียน 3. ร่างคำขอ 2. ประดิษฐ์คิดค้น 1. การสืบค้นข้อมูล ขั้นตอนการขอรับอนุ สิทธิบัตร ผู้ ประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา แก้ไขเพิ่มเติม คัดค้าน – โต้แย้ง 1 ปี เพิกถอนอนุสิทธิบัตร

5 5 รายละเอียดการประดิษฐ์ 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 2. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ การประดิษฐ์ 3. ภูมิหลังของศิลปะหรือ วิทยาการที่เกี่ยวข้อง 4. ลักษณะและความมุ่งหมาย การประดิษฐ์ 5. คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 6. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดย สมบูรณ์ 7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดี ที่สุด 8. การประยุกต์ใช้ในทาง อุตสาหกรรม 9. ข้อถือสิทธิ (Claim) 10. บทสรุปการประดิษฐ์ 11. รูปเขียน ( ถ้ามี )

6 6 ระยะเวลาผ่อนผัน Grace period  แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงาน แสดงต่อสาธารณชน  หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มี ขึ้น  งานแสดงจัดในประเทศไทย  ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ นั้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดงาน ให้ถือว่าวันเปิดงานแสดงนั้นเป็นวันยื่นคำขอ

7 7 ยื่นคำขอก่อน - - เผยแพร่ภายหลัง ทำงานวิจัย เสร็จ ร่างคำขอสิทธิบัตร + ยื่นคำขอสิทธิบัตร เขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เผยแพร่ในที่ ประชุมวิชาการ

8 8 การจดสิทธิบัตร - อนุ สิทธิบัตร จดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุ สิทธิบัตรที่ประเทศใด จะได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเฉพาะ ใน ประเทศที่ไปจดเท่านั้น PCT – Patent Cooperation Treaty ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สิน ทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google