งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง(รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง(รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง(รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ที่ถูกต้อง

3

4 บันทึก แบบ

5 การได้รับอนุมัติทำสัญญา ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1

6

7

8 ตัวอย่างของสัญญา

9 การค้นหาตำบลที่อยู่ของผู้ค้ำประกัน สัญญา

10 เลือกตำบลที่ต้องการ

11 กรณีมีผู้แทนโดยชอบธรรม (นิสิตที่อายุไม่เต็ม 20 ปีบริบูรณ์)

12 ใส่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

13 ตรวจสอบว่าชื่อบัญชีเป็นของนิสิตหรือไม่

14 ตรวจสอบอีกครั้งและยืนยันความถูกต้อง

15 ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดและ ยืนยันก่อนสั่งพิมพ์

16 ยังไม่ต้องสั่งพิมพ์สัญญา มีบริการที่ห้อง 306 กองกิจการนิสิต

17 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสัญญาบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้เมื่อวันที่...หมดอายุ วันที่... ณ... หมายเลขโทรศัพท์

18 โดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ พัฒนากายภาพ

19 ด้านล่างของสัญญา

20 การลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินลายมือนิสิตผู้กู้ ลายมือผู้รับรองที่เป็น ข้าราชการหรือกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ลายมือพยาน คนที่ 2 ลายมือชื่อผู้ค้ำประกันและ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นคนเดียวกัน ลายมือผู้บริหาร สถานศึกษา (เว้นไว้) ลายมือพยาน คนที่ 1

21 เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญา   แนบเอกสารประกอบสัญญาอย่างละ 2 ชุด   สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน / ผู้แทนโดย ชอบธรรม / ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน (ต้องมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ)   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน / ผู้แทนโดย ชอบธรรม   สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ (นิสิต)   สำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายเซ็นผู้เป็นเจ้าของชื่อ   หมายเหตุ สัญญาทุกฉบับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ห้ามใช้ปากกาสีดำ และ ต้องมีบาร์โค้ดแสดงด้านบน สัญญา ทั้งสองข้าง

22 เอกสารเพิ่มเติมในวันส่งสัญญา

23 วิธีการเรียกดูใบรายงานการลงทะเบียนของนิสิต ไปที่เว็ปเพจ www.regis.ku.ac.th Login เข้าสู่ระบบ

24 1. กดปุ่ม รายงาน 2. เลือกผลการลงทะเบียน 3. พิมพ์ผลการลงทะเบียน 1 2 3

25 การกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย) นิสิตจะต้องยื่นใบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคปลาย วันที่ 1 ก.ย. – 14 ต.ค. 54 ห้ามใส่เครื่องหมายขีดถูก 2554 1

26 การกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย) นิสิตจะต้องยื่นใบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคปลาย วันที่ 1 ก.ย. – 14 ต.ค. 54

27

28 หลังจากส่งใบคำยืนยัน การขอกู้ยืมเงินภาคปลาย   การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย   ตรวจสอบรายชื่อของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน www.regis.ku.ac.th ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง จะมีตัวอักษรสีน้ำเงิน แสดงคำว่า มีสิทธิลงทะเบียน www.regis.ku.ac.th   หากไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนให้ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 02-9428304 – 6 ต่อ 143 เพื่อตรวจสอบการส่งใบคำยืนยัน   เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์รายงานผลการลงทะเบียน ส่งกองทุนเงิน ให้กู้ยืมฯ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 54 (สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน) เพื่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนของแต่ละเทอม ต้องทำ เหมือนกันทุกเทอม   นิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในเทอมถัดไป ทุกเทอม ไม่ต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคาร ซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ จะทำการขอผ่อนผันให้ก่อนการลงทะเบียน

29 การโอนเงินกู้ยืม   เงินค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีสถานศึกษาเท่านั้น   นิสิตภาคปกติจะได้รับค่าเทอมตามอัตราค่าธรรมเนียมของ มหาวิทยาลัย   นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี จะได้รับค่าภาค 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท   นิสิตภาคพิเศษสายวิทย์จะได้รับค่าเทอม 25,000 บาท   นิสิตภาคพิเศษสายศิลป์จะได้รับค่าเทอม 20,000 บาท   ส่วนต่างของนิสิตภาคพิเศษจะต้องชำระเอง โดยตรวจสอบ รายชื่อได้ที่หน้าห้อง 306 กองกิจการนิสิต   ค่าครองชีพรายเดือน 2,200 บาท จะเข้าบัญชีของนิสิต ผู้กู้ หลังการยืนยันแบบการลงทะเบียนประมาณ 5 วัน สามารถตรวจสอบ ได้ในบัญชีธนาคารของนิสิตผู้กู้

30 ดูยอดหนี้ผู้กู้

31 ใส่หมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด

32 ข้อมูลการโอนเงิน

33 รายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน

34 การขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กรณีที่นิสิตจ่ายเงินสด   หลังจากเงินค่าครองชีพเข้า ประมาณ 2 – 3 เดือน นิสิตผู้กู้จะต้องตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าเล่าเรียน ที่หน้าห้องงานกองทุนฯ ชั้น 3 กองกิจการนิสิต   เมื่อพบรายชื่อจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าเล่า เรียนได้   เงินค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีของนิสิตผู้กู้เท่านั้น ไม่มี การจ่ายเป็นเงินสด   เอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนเงิน   สำเนาใบ KU 2   สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ของนิสิต   สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

35 กรณีที่นิสิตค้างชำระและ ต้องจ่ายเพิ่มส่วนเกิน   ให้ตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียนได้ที่ หน้าห้อง 306 งานกองทุนฯ ชั้น 3 กองกิจการนิสิต   เมื่อพบชื่อนิสิตให้จดเลขหน้าและลำดับที่ เพื่อติดต่อชำระเงินส่วนเกิน ที่สำนักทะเบียน และ ประมวลผล ชั้นล่าง ช่อง 2 งานการเงิน

36 กำหนดวันส่งและทำสัญญา   วันและเวลา * วันที่ 1 – 8 และ 13 - 22 กรกฎาคม 2554 * เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์, อาทิตย์ และช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   สถานที่ส่ง * ห้อง 303 และ 306 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต

37 ติดต่อสอบถาม   งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 ห้อง 306   หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 9428304 – 6 ต่อ 143 หรือ 0891118014   Facebook   กองทุนเงินให้กูยืม กองกิจการนิสิต   ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต   http://www.go.sa.ku.ac.th

38 Thank You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง(รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google