งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22/02/2550 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษี อากร การชดเชยค่าภาษี อากร ด้วยใบ ขนสินค้า e-Export.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22/02/2550 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษี อากร การชดเชยค่าภาษี อากร ด้วยใบ ขนสินค้า e-Export."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22/02/2550 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษี อากร การชดเชยค่าภาษี อากร ด้วยใบ ขนสินค้า e-Export ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์...................... ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร

2 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 1. ใบขนสินค้าระบบ e- Customs (Paperless) สามารถ ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้แน่หรือไม่ ? ตอบ : ได้ แน่นอน ครับ ขณะนี้มีใบขนฯ e-Export มายื่นขอคืน อากรตามมาตรา 19 ทวิ บ้างแล้ว ซึ่งส่วนคืน และชดเชยอากรได้อนุมัติการคืนอากรไปแล้ว ด้วยนะครับ

3 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 2. ใบขนสินค้า e-Export เมื่อจะขอคืน อากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องทำอย่างไร ? ต้องทำอย่างไร ? ตอบ : 1. ท่านต้องยื่นสูตรการผลิตใน ระบบ e-Formula เพื่อนำเลขที่สูตรฯ ที่ได้ไป สำแดงในใบขนฯ e-Export เพื่อนำเลขที่สูตรฯ ที่ได้ไป สำแดงในใบขนฯ e-Export 2. หากท่านมีการโอนสิทธิ์ในการขอ คืนอากร ท่านต้องยื่นตารางโอน สิทธิ์ (e-Transfer) และนำเลขที่ ตารางโอนสิทธิ์ที่ได้ไปสำแดงในใบ ขนฯ e-Export 3. การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไม่ต้องยื่น ใบแนบใบขนฯ ขาออก หรือ ใบขนฯ ขาออก ใบแนบใบขนฯ ขาออก หรือ ใบขนฯ ขาออก

4 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 3. การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องสำแดงอะไรบ้าง ในใบขนฯ e-Export ? ในใบขนฯ e-Export ? ตอบ : 1. สำแดงเลขที่สูตรการ ผลิต (e-Formula) ตอบ : 1. สำแดงเลขที่สูตรการ ผลิต (e-Formula) 2. สำแดงเลขที่ตารางโอน สิทธิ์ (e-Transfer) 2. สำแดงเลขที่ตารางโอน สิทธิ์ (e-Transfer) 3. สำแดงช่องการใช้สิทธิ พิเศษ : 19 ทวิ 3. สำแดงช่องการใช้สิทธิ พิเศษ : 19 ทวิ

5 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์จะยื่นที่ใด และกรณีการส่งออกเร่งด่วนจะทำ อย่างไร ? และกรณีการส่งออกเร่งด่วนจะทำ อย่างไร ? ตอบ : ท่านสามารถยื่นตารางโอนสิทธิ์ได้ที่ ส่วนคืนและชดเชยอากร รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้ที่ หัวข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้ที่ www.customs.go.th หัวข้อ www.customs.go.th “ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ” เรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ “ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ” เรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถส่งข้อมูลตารางโอน สิทธิ์ตามแบบฟอร์ม กศก.96/6 มายัง e- Mail: drawback@customs.go.th หรือ etransfer19bis@hotmail.com หรือ etransfer19bis@yahoo.co.thdrawback@customs.go.th etransfer19bis@hotmail.com etransfer19bis@yahoo.co.th ส่วนคืนและชดเชยอากรจะแจ้งเลขที่ตารางโอนสิทธิ์กลับไป ให้ท่านทราบทาง e-Mail โดยเร็ว ต่อจากนั้น ขอให้ท่านมา ยื่นเอกสารตารางโอนสิทธิ์ ที่ส่วนคืนและชดเชยอากรภายใน 7 วัน

6 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 5. การยื่นชุดคำขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ กรณีใบขนสินค้า e-Export จะทำอย่างไร ? ตอบ : ท่านสามารถยื่นชุดคำขอคืน อากร โดยจัดทำรายงานประกอบ ชุดคำขอฯ ตามปกติ และสำหรับใบ ขนฯ e-Export ชุดคำขอฯ ตามปกติ และสำหรับใบ ขนฯ e-Export ไม่ต้องมีใบแนบใบขนฯ ขาออก เพียงแต่ระบุเลขที่ใบขนฯ ไม่ต้องมีใบแนบใบขนฯ ขาออก เพียงแต่ระบุเลขที่ใบขนฯ ในรายงานเท่านั้น ในรายงานเท่านั้น

7 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 6. ใบขนสินค้า e-Export สามารถขอชดเชย ค่าภาษีอากร ได้เหมือนใบขน ฯ EDI หรือไม่ ? ค่าภาษีอากร ได้เหมือนใบขน ฯ EDI หรือไม่ ? ตอบ : อ๋อ ได้อย่าง แน่นอนครับ

8 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 7. การขอชดเชยค่าภาษีอากร จะต้องสำแดงอะไรบ้าง ในใบขนฯ e-Export ? ตอบ : ท่านต้องสำแดงช่องการ ใช้สิทธิพิเศษ : ชดเชย

9 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 8. ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุมัติหลักการการ ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรอยู่แล้ว จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่ฝ่าย ทะเบียนและสิทธิพิเศษ ด้วยแบบ ลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 116/2549 หรือไม่ ? ตอบ : ไม่ ต้องครับ

10 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 9. ใบขนสินค้า e-Export เมื่อจะยื่น ชุดคำขอรับเงินชดเชยค่า ภาษีอากร จะต้องทำอย่างไร ? ภาษีอากร จะต้องทำอย่างไร ? ตอบ : ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ ตามปกติ แต่ เนื่องจาก ขณะนี้กรมศุลกากร กำลังพัฒนาระบบชดเชยอากรให้ สามารถบันทึกเลขที่ใบขนฯ e-Export แต่ เนื่องจาก ขณะนี้กรมศุลกากร กำลังพัฒนาระบบชดเชยอากรให้ สามารถบันทึกเลขที่ใบขนฯ e-Export ดังนั้น ฝ่ายชดเชยอากรจึงจะลงรับเรื่อง ด้วย Manual ให้ก่อน ข้อแนะนำ : หากท่านมีทั้งใบขนฯ EDI และ e-Export เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอให้ ท่านจัดแยกชุดตามประเภท ใบขนฯ (EDI และ e-Export) ใน การยื่นชุดคำขอฯ

11 22/02/2550 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร 10. การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับ สินค้าในพิกัดฯ HS2007 ? ตอบ : ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการ คลังยังไม่ได้ประกาศอัตราชดเชย ค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าในพิกัดฯ HS2007 ดังนั้น สินค้าที่ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จึงต้องรอ ประกาศอัตราชดเชยค่าภาษีอากร ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ ตามปกติ โดยฝ่ายชดเชยอากรจะออกเลขที่ รับเรื่องของท่านไว้ก่อน

12 22/02/2550 e-Mail : drawback@customs.go.th หรือ etransfer19bis@hotmail.com หรือ etransfer19bis@yahoo.co.th drawback@customs.go.th etransfer19bis@hotmail.cometransfer19bis@yahoo.co.thdrawback@customs.go.th etransfer19bis@hotmail.cometransfer19bis@yahoo.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การคืนอากรตาม ม.19 ทวิ โทร. 02-240- 2328 คุณสุภรณ์ สร้อยทอง โทร. 02-240-2303 คุณวิภา สุทธิขจรกิจการ โทร. 02-240-2303 คุณวิภา สุทธิขจรกิจการ โทร. 02-672-7609 คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน โทร. 02-672-7609 คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน การชดเชยค่าภาษีอากร โทร. 02-671- 7891 คุณสมฤดี พันธุ์แน่น หากท่านมีคำถามอื่นๆ ที่ต้องการ ทราบ ขอให้ท่านส่งคำถามไปได้ที่ : Fax. 02-240-2305 ผู้อำนวยการส่วนคืนและ ชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt 22/02/2550 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษี อากร การชดเชยค่าภาษี อากร ด้วยใบ ขนสินค้า e-Export.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google