งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 งานทะเบียน  งานหลักสูตร  งานวัดผล  งานปกครอง  งานแนะแนว  งานอาจารย์ที่ปรึกษา  งานสวัสดิการพยาบาล  งานการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " งานทะเบียน  งานหลักสูตร  งานวัดผล  งานปกครอง  งานแนะแนว  งานอาจารย์ที่ปรึกษา  งานสวัสดิการพยาบาล  งานการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  งานทะเบียน  งานหลักสูตร  งานวัดผล  งานปกครอง  งานแนะแนว  งานอาจารย์ที่ปรึกษา  งานสวัสดิการพยาบาล  งานการเงิน

3  บันทึกประวัตินักเรียน / นักศึกษา  จัดกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา  ลงทะเบียนเรียน  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่จบจากสถานศึกษาเดิม  รายงานข้อมูลรายบุคคลตามงวดที่กำหนด  พิมพ์รายชื่อนักเรียน / นักศึกษา  พิมพ์บัตรนักศึกษา  พิมพ์ใบรับรองสภาพ / ใบรับรองความประพฤติ

4  พิมพ์รายงานผลการเรียนส่งผู้ปกครอง  พิมพ์รายงานเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียน  พิมพ์ใบระเบียนการเรียนของนักเรียน / นักศึกษา ( ปพ.1/ รบ.1)  พิมพ์ใบรายงานการจบการศึกษา ( ปพ.3/ รบ.2)  พิมพ์ใบประกาศนียบัตร  พิมพ์ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  พิมพ์ใบ Transcript  รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (Gpax)  ฯลฯ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40  กำหนดสาขาวิชาที่เปิดสอน  บันทึกข้อมูลรายวิชา  บันทึกข้อมูลแผนการเรียน  บันทึกข้อมูลครูผู้สอน  บันทึกข้อมูลตารางเวลาเรียน  บันทึกข้อมูลตารางสอนของครูผู้สอน  สร้างตารางสอนนักเรียน  สร้างตารางการใช้ห้องเรียน  พิมพ์ใบเบิกภาคนอกเวลา

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55  กำหนดช่วงคะแนนดิบ  คัดลอกแผนการเรียนลงแฟ้มตัดเกรด  ตัดเกรดรายวิชาที่สอน  โอนผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติ  แก้ไขผลการเรียน  พิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 ศธ.0 2 GPAX & GPA JOB.VEC.G O.TH BMS.VEC. GO.TH V- COP.NE T BOC.VEC.G O.TH RMS200 7 EIS.MOE. GO.TH


ดาวน์โหลด ppt  งานทะเบียน  งานหลักสูตร  งานวัดผล  งานปกครอง  งานแนะแนว  งานอาจารย์ที่ปรึกษา  งานสวัสดิการพยาบาล  งานการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google