งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘
ประเด็นยุทธศาสตร์:- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒:- การพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย :- มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้ในระดับปฐมภูมิ

2 การพัฒนากำลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตำแหน่ง PCU ขนาดใหญ่/เขตเมือง (ปชก. > ๓๐,๐๐๐/๑๐,๐๐๐) PCU ขนาดทั่วไป (ปชก. <๑๐,๐๐๐) ๑. ผอ.รพ.สต./หน.PCU ๒. แพทย์เวชปฏิบัติ ครอบครัว(ประจำ) - ๓. พยาบาลวิชาชีพ ๔. นวก.สธ./จพ.สธ. ๕. นักการแพทย์แผนไทย ๖. จพ. ทันตสาธารณสุข ๗. จพ. เภสัชกรรม รวม ๘ คน ๕ คน (หรือ ๑:๑,๒๕๐ คน )

3 บริหารจัดการใน CUP / ในจังหวัด, ให้ทุนเรียน, ใช้มาตรการด้านการเงิน/
การสรรหากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตำแหน่ง แนวทางการสรรหา เป้าหมาย ๑. แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว(ประจำ) บริหารจัดการใน CUP / ในจังหวัด, ให้ทุนเรียน, ใช้มาตรการด้านการเงิน/ การบริหาร ๖๗ คน ๒.นักการแพทย์แผนไทย ประสานสถาบันการศึกษา, ให้ทุนเรียน ๓. จพ. ทันตสาธารณสุข ให้ทุนเรียนปีละ ๔๐ คน ๒๐๐ คน ๔. จพ. เภสัชกรรม ให้ทุนเรียน

4 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก.สธ./จพ.สธ. จพ.เภสัชฯ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ เป้าหมาย :- ร้อยละ ๓๐, ๕๐, ๗๐, ๙๐, ๑๐๐ ในปี๕๕ – ๕๙ ตามลำดับ โดยสำนักงานสาธารณสุขเขต ๘ ออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ ให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ๑. ผอ.รพ.สต. ผอ.รพ.สต./หน.PCU อบรม ๒. เวชศาสตร์ครอบครัว (ปรับตามตำแหน่ง) แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก.สธ./จพ.สธ. จพ.เภสัชฯ ศึกษาทางไกล/ศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือ/อบรม ๓. วิทยากรกระบวนการ/การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายในชุมชน ตัวแทนรพ.สต.ที่ทำหน้าที่ฯดังกล่าวรพ.สต.ละ ๑ คน ประชุมเชิงปฏิบัติการ

5 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ(ต่อ)
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ๔. ทักษะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้รับบริการ MCH ที่รพ. (OPD ER ANC LR PP) พยาบาลวิชาชีพ นวก.สธ./จพ.สธ. หมุนเวียนปฏิบัติงานที่รพ.(on the job training) ๕. ทักษะ CPR, IC, Counseling ผอ.รพ.สต./หน.PCU แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก.สธ./จพ.สธ. จพ.เภสัชฯ จพ.ทันตฯ ๖. กระบวนการคุณภาพ (PDCA RM CQI) KM บุคลากรใหม่/บุคลากรเก่าที่ไม่เคยได้รับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๗. มหกรรมคุณภาพระดับ อำเภอ/จังหวัด/เขต รพ. รพ.สต. สสอ. อสม. ประชุมนำเสนอผลงาน/วิพากษ์

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ(ต่อ) หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ๘. เทคนิคการนิเทศหน้างาน QIT อำเภอละ ๒ คน (รพ.๑ คน, สสอ. ๑ คน) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๙. เพิ่มพูนความรู้เพื่อสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพฯ พยาบาลฯ ๓,๐๐๐ คน ที่ยังสอบไม่ผ่าน ติวร่วมกัน

7 การสร้างขวัญกำลังใจ ผอ.รพ.สต.ขนาดใหญ่/เขตเมือง เลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จพ.ทันตฯ/จพ,เภสัชฯเลื่อนเป็นนวก.ในสายงานเดิมได้ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น/ผู้มีผลงานดีเด่น/รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต บุคลากรดีเด่น/ผู้มีผลงานดีเด่น/รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

8 ...ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ทุก ๆ คน...


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google