งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนา บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ :- การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :- การพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนา บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ :- การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :- การพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและพัฒนา บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ :- การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :- การพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย :- มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะที่ สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้ในระดับปฐม ภูมิ

2 การพัฒนากำลังคนในหน่วย บริการปฐมภูมิ ตำแหน่ง PCU ขนาดใหญ่ / เขตเมือง ( ปชก. > ๓๐, ๐๐๐ / ๑๐, ๐๐๐ ) PCU ขนาดทั่วไป ( ปชก. < ๑๐, ๐๐๐ ) ๑. ผอ. รพ. สต./ หน.PCU ๑๑ ๒. แพทย์เวชปฏิบัติ ครอบครัว ( ประจำ ) ๑ - ๓. พยาบาลวิชาชีพ๒๑ ๔. นวก. สธ./ จพ. สธ. ๑๑ ๕. นักการแพทย์แผน ไทย ๑๑ ๖. จพ. ทันตสาธารณสุข๑๑ ๗. จพ. เภสัชกรรม๑ - รวม๘ คน๕ คน ( หรือ ๑ : ๑, ๒๕๐ คน )

3 การสรรหากำลังคนเพื่อปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตำแหน่งแนวทางการสรรหาเป้าหมาย ๑. แพทย์เวช ปฏิบัติครอบครัว ( ประจำ ) บริหารจัดการใน CUP / ใน จังหวัด, ให้ทุนเรียน, ใช้มาตรการด้าน การเงิน / การบริหาร ๖๗ คน ๒. นักการแพทย์ แผนไทย ประสานสถาบันการศึกษา, ให้ทุน เรียน ๖๗ คน ๓. จพ. ทันต สาธารณสุข ให้ทุนเรียนปีละ ๔๐ คน๒๐๐ คน ๔. จพ. เภสัช กรรม บริหารจัดการใน CUP / ใน จังหวัด, ให้ทุนเรียน ๖๗ คน

4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน่วยบริการปฐมภูมิ หลักสูตรกลุ่มเป้าหมายวิธีการพัฒนา ๑. ผอ. รพ. สต. ผอ. รพ. สต./ หน.PCU อบรม ๒. เวชศาสตร์ ครอบครัว ( ปรับตาม ตำแหน่ง ) แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก. สธ./ จพ. สธ. จพ. เภสัชฯ ศึกษาทางไกล / ศึกษาด้วยตนเอง จากคู่มือ / อบรม ๓. วิทยากร กระบวนการ / การ ทำงานเป็นทีมและ การสร้างเครือข่ายใน ชุมชน ตัวแทนรพ. สต. ที่ทำหน้าที่ ฯดังกล่าวรพ. สต. ละ ๑ คน ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เป้าหมาย :- ร้อยละ ๓๐, ๕๐, ๗๐, ๙๐, ๑๐๐ ในปี๕๕ – ๕๙ ตามลำดับ โดยสำนักงานสาธารณสุขเขต ๘ ออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ ให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

5 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ ( ต่อ ) หลักสูตรกลุ่มเป้าหมายวิธีการพัฒนา ๔. ทักษะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้รับบริการ MCH ที่รพ. (OPD ER ANC LR PP) พยาบาลวิชาชีพ นวก. สธ./ จพ. สธ. หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ รพ.(on the job training) ๕. ทักษะ CPR, IC, Counseling ผอ. รพ. สต./ หน.PCU แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก. สธ./ จพ. สธ. จพ. เภสัชฯ จพ. ทันตฯ หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ รพ.(on the job training) ๖. กระบวนการคุณภาพ (PDCA RM CQI) KM บุคลากรใหม่ / บุคลากรเก่าที่ไม่เคย ได้รับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๗. มหกรรมคุณภาพระดับ อำเภอ / จังหวัด / เขต รพ. รพ. สต. สสอ. อสม. ประชุมนำเสนอผลงาน / วิพากษ์

6 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน่วยบริการปฐมภูมิ ( ต่อ ) หลักสูตรกลุ่มเป้าหมายวิธีการพัฒนา ๘. เทคนิคการ นิเทศหน้างาน QIT อำเภอละ ๒ คน ( รพ. ๑ คน, สสอ. ๑ คน ) ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ๙. เพิ่มพูนความรู้ เพื่อสอบขึ้น ทะเบียนรับ ใบอนุญาต ประกอบ วิชาชีพฯ พยาบาลฯ ๓, ๐๐๐ คน ที่ยังสอบไม่ผ่าน ติวร่วมกัน

7 การสร้างขวัญกำลังใจ ผอ. รพ. สต. ขนาดใหญ่ / เขตเมือง เลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จพ. ทันตฯ / จพ, เภสัชฯเลื่อนเป็นนวก. ในสายงานเดิมได้ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น / ผู้มี ผลงานดีเด่น / รพ. สต. ดีเด่นระดับเขต บุคลากรดีเด่น / ผู้มีผลงานดีเด่น / รพ. สต. ดีเด่นระดับเขตได้ศึกษาดูงานใน ต่างประเทศ

8 ... ขอเป็น กำลังใจ ให้กับ ทุก ๆ คน...


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนา บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ :- การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :- การพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google