งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมินการทำงาน DHS การพัฒนาตำบลต้นแบบการดำเนินงานหมอครอบครัว กำหนดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ อสม.และการดำเนินงานภาคประชาชน ภาคอีสาน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมินการทำงาน DHS
ระดับจังหวัด วัน/เวลา/สถานที่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ กำหนดการ - ห้องประชุมใหญ่ ภาพรวม DHS ยโสธร - แบ่งห้องย่อย ๓ ห้อง (ตามโซนการนิเทศงาน) - สรุปการเรียนรู้ในภาพรวม การเตรียมความพร้อม ให้ทุกอำเภอเตรียมทีมเสนอแนะ

3 ระดับเขต วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เกณฑ์การประกวดการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ: DHS แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้ ส่วนที่ ๑ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จำนวน ๗๐ คะแนน ส่วนที่ ๒ นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คะแนน ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

4 ๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการดำเนินงาน หมอครอบครัว
๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการดำเนินงาน หมอครอบครัว - ให้ทุกอำเภอ ส่งแผนการดำเนินงาน เพื่อทีมวิทยากรการร่วมเรียนรู้ และสนับสนุนงบประมาณ - อำเภอที่มีกระบวนการแล้ว ให้ส่งภาพกิจกรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้า

5 ๓. กำหนดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ อสม
๓. กำหนดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ อสม.และการดำเนินงานภาคประชาชน ภาคอีสาน วัน /เวลา /สถานที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย ๑) อสม.ดีเด่นระดับชาติ อดีต-ปัจจุบัน ๒) ประธาน อสม. ๔ อำเภอ (เมือง/คำเขื่อน/ป่าติ้ว/เลิง) ๓) อสม.ระดับจังหวัด/เขต/ภาค จัดนิทรรศการ ระดับชาติ ๒ สาขา /ภาค ๑ สาขา

6 ๔.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ยโสธร ได้รับจัดสรร ๑ โควตา รายละเอียดและสมัคร www. สมัครผ่าน website ๑๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และพิมพ์ใบสมัครยื่นใบสมัครที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน ที่ สสอ.ทุกแห่ง สอบคัดกรองเบื้องต้น ที่ สสจ. ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ (คัดไว้ ๕ เท่า ของโควตา)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google