งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมิน การทำงาน DHS ๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการ ดำเนินงานหมอครอบครัว ๓.กำหนดการสัมมนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมิน การทำงาน DHS ๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการ ดำเนินงานหมอครอบครัว ๓.กำหนดการสัมมนาวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมิน การทำงาน DHS ๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการ ดำเนินงานหมอครอบครัว ๓.กำหนดการสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ อสม. และการดำเนินงานภาค ประชาชน ภาคอีสาน ๔.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ODOD)

2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ ประเมินการทำงาน DHS ระดับจังหวัด วัน / เวลา / สถานที่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ กำหนดการ - ห้องประชุมใหญ่ ภาพรวม DHS ยโสธร - แบ่งห้องย่อย ๓ ห้อง ( ตามโซน การนิเทศงาน ) - สรุปการเรียนรู้ในภาพรวม การเตรียมความพร้อม ให้ทุกอำเภอ เตรียมทีมเสนอแนะ

3 ระดับเขต วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เกณฑ์การประกวดการพัฒนาเครือข่าย สุขภาพอำเภอ : DHS แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้ ส่วนที่ ๑ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลการ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จำนวน ๗๐ คะแนน ส่วนที่ ๒ นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คะแนน ณ เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

4 ๒. การพัฒนาตำบลต้นแบบการ ดำเนินงาน หมอครอบครัว - ให้ทุกอำเภอ ส่งแผนการ ดำเนินงาน เพื่อทีมวิทยากรการร่วม เรียนรู้ และสนับสนุนงบประมาณ - อำเภอที่มีกระบวนการแล้ว ให้ ส่งภาพกิจกรรม พร้อมรายงาน ความก้าวหน้า

5 ๓. กำหนดการสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของ อส ม. และการดำเนินงานภาคประชาชน ภาคอีสาน วัน / เวลา / สถานที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย ๑ ) อสม. ดีเด่นระดับชาติ อดีต - ปัจจุบัน ๒ ) ประธาน อสม. ๔ อำเภอ ( เมือง / คำเขื่อน / ป่าติ้ว / เลิง ) ๓ ) อสม. ระดับจังหวัด / เขต / ภาค จัดนิทรรศการ ระดับชาติ ๒ สาขา / ภาค ๑ สาขา

6 ๔. โครงการกระจายแพทย์หนึ่ง อำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ยโสธร ได้รับจัดสรร ๑ โควตา – รายละเอียดและสมัคร www.http://home.kku.ac.th/admis md/ www.http://home.kku.ac.th/admis md/ - สมัครผ่าน website ๑๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และพิมพ์ใบสมัครยื่นใบสมัครที่ ผ่านการรับรองจากโรงเรียน ที่ สสอ. ทุก แห่ง - สอบคัดกรองเบื้องต้น ที่ สสจ. ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ( คัดไว้ ๕ เท่า ของโควตา )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและประเมิน การทำงาน DHS ๒.การพัฒนาตำบลต้นแบบการ ดำเนินงานหมอครอบครัว ๓.กำหนดการสัมมนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google