งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิต
นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา

2 3.สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 4.แนวทางการดำเนินงาน
1.Social Model 2.Self Help Group 3.สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 4.แนวทางการดำเนินงาน

3 -แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ -พรบ.ส่วเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.Social Model -แนวคิดกระแสหลัก -แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ -พรบ.ส่วเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ -แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ(Independent living ) (Self-Determination) -แนวคิด CBR ( Community Based Rehabilitation) คนพิการมีศักยภาพพัฒนาได้ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น บูรณาการฟื้นฟูคนพิการ การมีส่วนร่วมหลายฝ่าย

4 -แนวคิด CSR (Corporate Social Responsibility)
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี *การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม *การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม *ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค *การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม *การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม *การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม *การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5 2.Self Help Group -ที่มา -แนวคิด -การนำมาใช้

6 3.สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

7 4.แนวทางการดำเนินงาน -เครือข่าย -ร่วมกับกระทรวงหลัก ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินกิจกรรม พัฒนาสู่การรวมกลุ่ม -ร่วมกับกระทรวงหลัก

8


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google