งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความ เข้มแข็งของ เครือข่ายคนพิการ ทางจิต นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความ เข้มแข็งของ เครือข่ายคนพิการ ทางจิต นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความ เข้มแข็งของ เครือข่ายคนพิการ ทางจิต นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา

2 1.Social Model 2.Self Help Group 3. สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 4. แนวทางการดำเนินงาน

3 1.Social Model - แนวคิดกระแสหลัก - แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ - พรบ. ส่วเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ ( Independent living ) (Self-Determination) - แนวคิด CBR ( Community Based Rehabilitation) คนพิการมีศักยภาพพัฒนาได้ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น บูรณาการฟื้นฟูคนพิการ การมีส่วนร่วมหลายฝ่าย

4 - แนวคิด CSR (Corporate Social Responsibility) * การกำกับดูแลกิจการที่ดี * การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม * การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม * ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค * การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม * การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม * การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนิน ความรับผิดชอบต่อสังคม * การจัดทำรายงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม

5 2.Self Help Group - ที่มา - แนวคิด - การนำมาใช้

6 3. สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ - ตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

7 4. แนวทางการดำเนินงาน - เครือข่าย ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินกิจกรรม พัฒนาสู่การรวมกลุ่ม - ร่วมกับกระทรวงหลัก

8


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความ เข้มแข็งของ เครือข่ายคนพิการ ทางจิต นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google