งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. คนทำงานที่ไม่อยู่ในระบบการคุ้มครอง +พรบ.ประกันสังคม พศ. 2533 + พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". คนทำงานที่ไม่อยู่ในระบบการคุ้มครอง +พรบ.ประกันสังคม พศ. 2533 + พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . คนทำงานที่ไม่อยู่ในระบบการคุ้มครอง +พรบ.ประกันสังคม พศ. 2533 + พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541

2  เกิดระบบการจ้างเหมาช่วงงาน สู่ แรงงานในชุมชน / เกษตรกรผู้รับงานไปทำ ที่บ้าน Sub Contract Home Workers Contract Farming  นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชุดที่ ผ่านมา (OTOP & SME) Self Employ แรงงานนอกระบบมา จากไหน  การชะลอตัวการลงทุน Lay off  การกระจายงานนอกโรงงานหรือ บริษัท สู่ ชุมชน / ชนบท แรงงานใน ระบบ 13.7 ล้านคน แรงงานนอก ระบบ 21.8 ล้านคน 61. 4% 38.6% ประชากรผู้มีงานทำของประเทศ 35.5 ล้านคน สำนักงานสถิติ 2549

3 ปัญหาความไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ใน การทำงาน 16 ล้านคน ปัญหาจาก การทำงาน 5.8 ล้านคน 26.6 % 73.4 % ค่าตอบแทนน้อย ไม่มีงานอย่าง ต่อเนื่อง ทำงานหนัก ไม่ได้รับ สวัสดิการ ชั่วโมงทำงาน มากกว่าปกติ ไม่มีวันหยุด วัน ลา ไม่มีนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมกับ บริบทแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบ 21.8 ล้านคน  ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน / การไม่คุ้นเคยในการใช้  อันตรายจากเครื่องจักร / อุปกรณ์  ท่าทางการทำงาน ( การยศาสตร์ ) ที่ไม่เหมาะสม  สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ( ฝุ่น / ความร้อน / แสงสว่าง / เสียง หรือสารเคมีฟุ้งกระจาย )  ชั่วโมงการทำงานยาว  ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีวอนามัย

4 

5   

6 สุขภาพ : อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ใน การทำงาน สิทธิ แรงงาน ความเป็น ชุมชน กลุ่ม / เครือข่าย ความมั่งคง ทาง เศรษฐกิจ หลักประกัน ทางสังคม คุณภาพ ชีวิต แรงงาน นอกระบบ ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ ชุมชน ท้องถิ่น วิชากา ร นโยบา ย

7  มาตรฐานการบริการด้านอาชีวอนามัยในระดับปฐมภูมิ นโยบายท้องถิ่นกับการสนับสนุนการจัดบริการ และการส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มอาชีพ กลไกการเฝ้าระวังและส่งเสริมในระดับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ ข้อมูลและองค์ความรู้รวมถึงการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการและการส่งเสริมป้องกัน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการบูรณาการ หน่วยงานภายในกระทรวง


ดาวน์โหลด ppt . คนทำงานที่ไม่อยู่ในระบบการคุ้มครอง +พรบ.ประกันสังคม พศ. 2533 + พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google