งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการ พยาบาล ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการ พยาบาล ที่มา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการ พยาบาล ที่มา : http://www.mkh.go.th

2 ความต้องการของประชาชน การรักษาที่ดี มี ประสิทธิภาพ การบริการที่ มีค่าใช้จ่ายที่ ไม่แพง

3  พัฒนาการพยาบาลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ การพัฒนาความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงาน  พัฒนาการพยาบาลให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น  โรงพยาบาลต้องลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดูแล ผู้รับบริการ เพราะปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายจ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ และเศรษฐกิจของผู้รับบริการที่มีอยู่อย่างจำกัด  เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคม และเพื่อ แข่งขันกับโรงพยาบาลอื่น การ พัฒนา นวัตกรรม ทำให้เกิดขึ้นหรือ พัฒนาจากที่ มีอยู่เดิม ทำให้คุณภาพการดูแลผู้รับบริการได้รับ การพัฒนา และยกระดับความสามารถในการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นนับถือของผู้รับบริการและ สามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานจากการพัฒนา อย่างคุ้มทุน เป้า หมายของการ พยาบาล

4 ระบบการประกันคุณภาพและการแข่งขันระหว่าง องค์กรสุขภาพ เป้าหมายยุทธศาสตร์เน้นการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรมทางการพยาบาลให้ สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน เครือข่ายองค์กรพยาบาลเพื่อให้ องค์ความรู้นวัตกรรมทางการ พยาบาลได้ถูกนำมาใช้อย่างยั่งยืน ด้านการแข่งขันทางองค์กรสุขภาพ การสร้างและพัฒนาทางการ พยาบาลรวมถึงนำมาให้ปฏิบัติทาง คลินิกจะช่วยตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการเพื่อเพิ่ม ผลผลิต หรือบริการทางสุขภาพ เกิดรูปแบบการใช้งานที่ดี กว่าเดิมและมีหลากหลายมาก ขึ้นเพิ่มขีดความสามารถ และความ ได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่าง องค์กรทางสุขภาพ เทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางการแพทย์และการ สาธารณสุข จึงทำให้เกิดการ พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการรวดเร็วและ สะดวก กล ยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการ พยาบาล ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google