งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 28 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 28 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 28 ธันวาคม 2555

2 มี ความ รู้ มี รายไ ด้ มี สุขภา พดี การขับเคลื่อนตำบลจัดสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน รพ. สต. ภาค ประชาชน ( อสม. บวร.) อปท. วิสาหกิจ ชุมชน ตำบลจัดสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ยั่งยืน

3 Tele Medicine [Web Camera] Family Folder Home Health Care Home ward Health Screening Curative Referral System วินิจฉัย / รักษา * กระบวนพัฒนาบทบาทภาค ประชาชน หมู่บ้าน / ตำบลจัดการ สุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายต่างๆบริหาร ยุทธศาสตร์ร่วมกัน : SRM PLA AIC การพัฒนาศักยภาพ อสม. การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน ของชุมชน * รร. วัตกรรมสุขภาพชุมชน / รร. อสม. ร่วมกำหนดนโยบาย ท้องถิ่น สะท้อนข้อมูล ร่วมในกระบวนการทำ แผน ร่วมปฏิบัติ / ดำเนินการ กำหนดนโยบาย / ข้อบังคับ - กระบวนการมีส่วน ร่วม - สอดคล้องกับ ท้องถิ่น หาแนวร่วม / สร้างทีม / คณะทำงาน จัดทำแผนสนับสนุน แผน สนับสนุนการเรียนรู้ แผนสุขภาพ ตำบล สุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีการ พัฒนาที่ยั่งยืน รพ. สต. ภาค ประชาชน ( อสม. บวร.) อปท. กองทุนในพื้นที่ ( กองทุน หมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะ กองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล ฯลฯ ) กองทุน CSR กองทุนมูลนิธิ แนวคิดการบูรณาการขับเคลื่อนตำบลจัดการ สุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน การแก้ไขปัญหาและ พัฒนาด้านสุขภาพ โรคไร้เชื้อเรื้อรัง / โรคติดต่อทั่วไป กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ / พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรค วิถีชีวิต ลดความรุนแรงของโรคที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ สุขภาพดี ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community) สิ่งแวดล้อมดี พลังงานสะอาด (Green community) แก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty Eradication) วิสาหกิจ ชุมชน ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น เครือข่าย สุขภาพ ระดับ อำเภอ (DHSA : District Health System Appreciati on) เอกภาพ ของทีม สุขภาพ ระดับอำเภอ (Unity of District Health Team) บริการ พื้นฐานที่ จำเป็น (Essential Health Care) การดูแล สุขภาพ ตนเอง (Self Care) งบประมา ณ, ทรัพยากร ต่างๆ และ โครงสร้าง องค์กร ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ที่ดีขึ้น ทีมสุขภาพ เป็นสุข และ ชุมชนไม่ ทอดทึ้งกัน การ ประเมินผล และเรียนรู้ ตามบริบท ตำบลจัดการ สุขภาพดี สร้างรายได้ แก้ไขปัญหา ความยากจน ภาครั ฐ  มหาดไท ย  พลังงาน  เกษตร  ศึกษาธิก าร  พัฒนา สังคมฯ  สาธารณ สุข เอกช น หน่วย งาน / องค์กร อื่นที่ เกี่ยวข้ อง

4 ความหมาย AIC : Appreciation Influence Control คือ เทคนิค กระบวนการวางแผนการมีส่วนร่วม PLA : Participatory Learning Approach คือ กระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม SRM : Strategic Route Map คือ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ CSR : Corporate Social Responsibility คือ ความ รับผิดชอบต่อสังคม

5 ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจยั่งยืน สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 28 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google