งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
ร่างแผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 7 กันยายน 2554 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม แผนงาน แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชากรทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง ประชาชนมีความ มั่นคงในการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุเข้าถึงหลัก ประกันทางสังคม เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย ประชากรเป้าหมายได้รับบริการ สวัสดิการทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์กระทรวง การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การเสริมสร้าง พลังทางสังคม การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ ผลผลิต/โครงการ สท 4.6.6 สค.4.6.5 พก.4.6.2/4.6.6 พส สค กคช 4.6.7 โครงการบ้านเอื้ออาทร พส สป พส สป การกำหนด นโยบาย มาตรการ และแผน ด้าน พม. พส สท เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริม สร้างความรู้และสภาพแวดล้อม ทางครอบครัว ที่เหมาะสม พอช.4.6.2/4.6.3 สป. พส สท. สค พก. 4.6.6 ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับบริการ การจัดสวัสดิ การผู้สูงอายุ ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง กคช โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการ คุ้มครอง ป้องกัน และพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง ประชากร เป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ พส 4.6.2 ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพ พอช.4.6.7 โครงการบ้านมั่นคง สท /4.6.2 พส 4.6.2 ผู้สูงอายุที่ ได้รับการ ส่งเสริมให้ เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม ประชากร เป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ พอช โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านที่อยู่ อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น พก กองทุนส่งเสริม ฯ คนพิการ สป พส ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการป้องกัน และคุ้มครอง จากปัญหา การค้ามนุษย์ สป. กองทุนเพื่อการป้องกันฯค้ามนุษย์ 4.6.6 - กองทุนคุ้มครองเด็ก 4.6.4 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม 4.6.2 พอช โครงการบ้านมั่นคง ชนบทเพื่อผู้ยากจนและ ด้อยโอกาสในชนบทฯ สท กองทุน ผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google