งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาส ตร์ กระทรวง ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การ คุ้มครอง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาส ตร์ กระทรวง ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การ คุ้มครอง และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาส ตร์ กระทรวง ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การ คุ้มครอง และ พิทักษ์ สิทธิ ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภาพ ผลผ ลิต / โครง การ ร่างแผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ สท 4.6.6 สค.4.6.5 พก.4.6.2 /4.6.6 สป. พส สท. สค พก. 4.6.6 พส 4.6.2 ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ คุ้มครอง ป้องกัน และพัฒนา ศักยภาพ เพื่อเป็น ครอบครัว เข้มแข็ง พส. 4.6.1 สค. 4.6.1 ผู้สูงอายุ ที่ ได้รับ การ ส่งเสริม ให้ เข้าถึง หลักประ กัน ทาง สังคม สท. 4.6.1/4.6. 2 ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ผู้สูงอายุเข้าถึงหลัก ประกันทางสังคม สป. 4.6.6 การกำหนด นโยบาย มาตรการ และแผน ด้าน พม. แผนงาน แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อ การพึ่งพา ตนเอง พอช.4.6. 2/4.6.3 เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย พส.4.6.4 สท. 4.6.4 เด็กและ เยาวชน ที่ได้รับการ เสริม สร้างความรู้ และ สภาพแวดล้ อม ทาง ครอบครัว ที่เหมาะสม พส.4.6.4 สท. 4.6.4 เด็กและ เยาวชน ที่ได้รับการ เสริม สร้างความรู้ และ สภาพแวดล้ อม ทาง ครอบครัว ที่เหมาะสม ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการป้องกัน และคุ้มครอง จากปัญหา การค้ามนุษย์ ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการป้องกัน และคุ้มครอง จากปัญหา การค้ามนุษย์ สป. 4.6.6 พส. 4.6.6 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความ เท่าเทียมกันในสังคม ประชาชนมีความ มั่นคงในการอยู่อาศัย ประชากรเป้าหมายได้รับบริการ สวัสดิการทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประชากร เป้าหมาย ที่ ได้รับ บริการ การ จัดสวัสดิ การ ผู้สูงอายุ พส 4.6.1 ประชากรทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง การเสริมสร้าง พลังทางสังคม การเสริมสร้าง พลังทางสังคม การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ วิสัยทัศน์ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ ร่วมกัน สท.4.6..1 กองทุน ผู้สูงอายุ 7 กันยายน 2554 พอช. 4.6.7 โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านที่อยู่ อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น กคช. 4.6.7 โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย พอช.4.6.7 โครงการบ้านมั่นคง พอช. 4.6.7 โครงการบ้านมั่นคง ชนบทเพื่อผู้ยากจนและ ด้อยโอกาสในชนบทฯ กคช 4.6.7 โครงการบ้านเอื้อ อาทร การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ สป. 4.6.2 พส. 4.6.2 สป. - กองทุนเพื่อการป้องกันฯค้ามนุษย์ 4.6.6 - กองทุนคุ้มครองเด็ก 4.6.4 - กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม 4.6.2 สป. - กองทุนเพื่อการป้องกันฯค้ามนุษย์ 4.6.6 - กองทุนคุ้มครองเด็ก 4.6.4 - กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม 4.6.2 การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับบริการ สวัสดิการ สังคม พส 4.6.2 ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ และพัฒนา อาชีพ พก. 4.6.2 กองทุนส่งเสริม ฯ คนพิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การผลักดันให้ เกิดสังคมสวัสดิการ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาสต ร์การ จัดสรร งบประมา ณ ยุทธศาส ตร์ กระทรวง ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การ คุ้มครอง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google