งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิ เด็ก เดินห น้า. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้ เดินห น้า คลิก นำเสนอ 2. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กในแต่ละข้อได้ 3. อธิบายการปฏิบัติตนในเรื่องสิทธิเด็กเพื่อปกป้องตนเองตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิ เด็ก เดินห น้า. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้ เดินห น้า คลิก นำเสนอ 2. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กในแต่ละข้อได้ 3. อธิบายการปฏิบัติตนในเรื่องสิทธิเด็กเพื่อปกป้องตนเองตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิ เด็ก เดินห น้า

2 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้ เดินห น้า คลิก นำเสนอ 2. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กในแต่ละข้อได้ 3. อธิบายการปฏิบัติตนในเรื่องสิทธิเด็กเพื่อปกป้องตนเองตาม หลักสิทธิมนุษยชนได้

3 สิทธิเด็กพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก หมายถึ ง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของเด็กที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย ความหมาย เดินห น้า คลิก นำเสนอ

4 สิทธิเด็ก มี 4 ประการ 1. สิทธิที่จะ มีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

5 สิทธิที่จะ มีชีวิต เด็กจะได้รับสิทธิที่จะมีชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดาจนถึงอายุครบ 18 ปี โดยได้รับสิทธิที่จำเป็นใน การมีชีวิต * เด็กได้รับสิทธิในการมีชีวิต โดยไม่ถูกทำ ร้ายจนถึงแก่ชีวิต หรือทำลายไม่ให้เกิดโดยการทำแท้ง * เด็กได้รับการ รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย * เด็กมีสิทธิในมาตรฐานการดำรงชีวิตอย่าง พอเพียงทางด้านปัจจัย 4 เดินห น้า

6 สิทธิที่จะได้รับ การปกป้อง เด็กจะได้รับการปกป้อง ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ * การใช้เด็กทำสิ่งต่างๆ จะต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของ เด็กเป็นสำคัญ * เด็กพิการจะได้รับการ ดูแลเป็นพิเศษ * เมื่อเด็กทำผิดกฎหมายจะได้รับการ คุ้มครองอย่าง เป็นธรรม เดินห น้า

7 สิทธิที่จะได้รับ การพัฒนา เด็กจะได้รับการพัฒนา ในด้านต่างๆ * เด็กจะได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐาน 12 ปี * รัฐส่งเสริมให้เด็กได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านสังคม และวัฒนธรรม * เด็กจะได้รับสิทธิในการทำ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ เดินห น้า

8 สิทธิที่จะมี ส่วนร่วม เด็กมีสิทธิที่จะมี ส่วนร่วม * เด็กมีสิทธิที่จะพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่น * เด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชน เพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อม * เด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรม เดินห น้า

9 ผู้พัฒนา บทเรียน นางสาวดาหรา เห่งพุ่ม ตำแหน่ง ครู ค. ศ.1 โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เดินห น้า

10 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สิทธิ เด็ก เดินห น้า. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้ เดินห น้า คลิก นำเสนอ 2. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กในแต่ละข้อได้ 3. อธิบายการปฏิบัติตนในเรื่องสิทธิเด็กเพื่อปกป้องตนเองตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google