งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิเด็ก เดินหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิเด็ก เดินหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิเด็ก เดินหน้า

2 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้
1. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กได้ 2. อธิบายความหมายของสิทธิเด็กในแต่ละข้อได้ 3. อธิบายการปฏิบัติตนในเรื่องสิทธิเด็กเพื่อปกป้องตนเองตาม หลักสิทธิมนุษยชนได้ เดินหน้า คลิกนำเสนอ

3 สิทธิเด็กพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
ความหมาย สิทธิเด็ก หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของเด็กที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย เดินหน้า คลิกนำเสนอ

4 สิทธิเด็ก มี 4 ประการ 1. สิทธิที่จะมีชีวิต
สิทธิเด็ก มี 4 ประการ 1. สิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

5 สิทธิที่จะมีชีวิต มารดาจนถึงอายุครบ 18 ปี
เด็กจะได้รับสิทธิที่จะมีชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดาจนถึงอายุครบ 18 ปี โดยได้รับสิทธิที่จำเป็นในการมีชีวิต * เด็กได้รับสิทธิในการมีชีวิต โดยไม่ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต หรือทำลายไม่ให้เกิดโดยการทำแท้ง * เด็กได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย * เด็กมีสิทธิในมาตรฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงทางด้านปัจจัย 4 เดินหน้า

6 สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
เด็กจะได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ * การใช้เด็กทำสิ่งต่างๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ เด็กเป็นสำคัญ * เด็กพิการจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ * เมื่อเด็กทำผิดกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองอย่าง เป็นธรรม เดินหน้า

7 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
เด็กจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ * เด็กจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี * รัฐส่งเสริมให้เด็กได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม * เด็กจะได้รับสิทธิในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ เดินหน้า

8 สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
เด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม * เด็กมีสิทธิที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น * เด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม * เด็กมีสิทธิเข้าร่วมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เดินหน้า

9 ผู้พัฒนาบทเรียน ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสาวดาหรา เห่งพุ่ม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เดินหน้า

10 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สิทธิเด็ก เดินหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google