งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง ปรัชญาพอเพียง

3 ทางสายกลาง คำนิยามความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว

4

5 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6

7

8

9

10

11 การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

12

13

14

15 แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับเกษตรกร

16

17

18

19 พืชอาหารหลักของคนไทย สำหรับบริโภคในครอบครัว และ เป็นอาชีพหลักของคนไทย ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา

20 แหล่งน้ำในไร่นาและเลียงสัตว์ น้ำ

21 ใช้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลด รายจ่ายประจำวัน ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา

22 เป็นอาหารและยาพื้นบ้าน ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา

23 ใช้เป็นไม้ฟืน ทำโรงเรือนและ เครื่องจักสาน

24 แหล่งอาหารโปรตีนและเสริม รายได้ ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา

25 เพื่อความสวยงาม พักผ่อน จิตใจและเสริมรายได้ ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา

26 บำรุงดิน รักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

27 1. ขนาดพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 10-15 ไร่ 2. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ทำการผลิตกิจกรรมการเกษตร พืช สัตว์ และประมงในไร่นา 3. มีข้าวพอเพียงในการบริโภคในครัวเรือน 4. ปัจจัยสำคัญคือการจัดการที่ดิน แหล่งน้ำ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ แรงงานและการลงทุนในไร่นา 5. ในขั้นที่สอง เกษตรกรรวมกลุ่มมุ่งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6. ในขั้นที่หนึ่งการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในอัตราส่วน 30:30:30:10 7. ในขั้นที่สาม เมื่อชุมชนหรือกลุ่มเข้มแข็งจึงร่วมกับคน ภายนอกค้าขายและสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ 8. ด้วยหลักของทฤษฎีใหม่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 9. สร้างประโยชน์ร่วมกัน

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google