งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับภาค ระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับภาค ระดับพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับภาค ระดับพื้นที่
ระดับองค์กร ระดับภาค ระดับพื้นที่ และการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายอำนวยการ

2 ที่มาของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ และขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
1. ทบทวนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต 3. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสรรพสามิต (OS Matrix ชั้น 0) (รวมถึงตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมายด้วย) 4. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/ภาค/พื้นที่ 5. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับสำนัก (OS Matrix ชั้น1) 6. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับผู้อำนวยการ (OS Matrix ชั้น2) 7. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับหัวหน้าส่วนและผู้ใต้บังคับบัญชา (OS Matrix ชั้น3) 8. นำตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ดังข้อ 5-6 ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (PMS)

3 แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557
วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากลปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 3. ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล 4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 5. เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล S S1: จัดเก็บภาษีอย่าง มีประสิทธิภาพ S2: ส่งเสริมมาตรการ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน S3: สร้างมาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ S4: ผลักดันระบบคุณภาพ การบริหารจัดการสู่ ความเป็นมืออาชีพ S5: พัฒนาระบบบริหารจัดเก็บภาษีให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรี คุณภาพการให้บริการ C C1: สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C2: ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม P ประสิทธิภาพ P1: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน P2: พัฒนากฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ P3: สร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์อย่างทันสมัยและเป็นสากล P4: เสริมสร้างองค์กรใสสะอาด การพัฒนาองค์กร L L1: ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ L2: บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ L3: ส่งเสริมองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน

4 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ปี 2557
กุมภาพันธ์ 2557 1. สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ E-1 E-3 ประสิทธิผล S S1: กำกับดูแล ติดตามการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย S2: กำกับดูแลติดตามการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานการให้บริการ E-S1 E-S3 คุณภาพการให้บริการ C C1 สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C2 สร้างความพึงพอใจผู้รับบริการ ในกิจกรรม CSR/CRM C3 ลดข้อร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน E-C1 E-C2 E-P4 P ประสิทธิภาพ P1 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน P2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในอัตลักษณ์ขององค์กร P3 พัฒนามาตรฐาน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน E-P1 E-P3 E-P4 การพัฒนาองค์กร L L1: ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ L2: ส่งเสริมหน่วยงาน แห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน E-L1 E-L3 E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4

5 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักสรรพสามิตพื้นที่ ปี 2557
กุมภาพันธ์ 2557 1. สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ E-1 E-3 ประสิทธิผล S S1:บริหารการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย S2:ยกระดับมาตรฐาน การให้บริการแก่ประชาชน E-S1 E-S3 คุณภาพการให้บริการ C C1 สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C2 สร้างความพึงพอใจผู้รับบริการ ในกิจกรรม CSR/CRM C3 ลดข้อร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน E-C1 E-C2 E-P4 P ประสิทธิภาพ P1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บตรวจสอบภาษีและตรวจปราบปราม P2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และอัฒลักษณ์ของหน่วยงาน P3 ส่งเสริมมาตรฐาน ความโปร่งใส E-P1 E-P3 E-P4 การพัฒนาองค์กร L L1: ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ L2: ส่งเสริมหน่วยงาน แห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน E-L1 E-L3 E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5

6 ขอบคุณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โทร. 035-611572 , 16-611572


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับภาค ระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google