งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายอำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายอำนวยการ

2 ที่มาของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ และ ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล 2 1. ทบทวนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต 3. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสรรพสามิต (OS Matrix ชั้น 0) (รวมถึงตัวชี้วัดที่กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมายด้วย) 4. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/ภาค/พื้นที่ 5. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับสำนัก (OS Matrix ชั้น1) 6. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับผู้อำนวยการ (OS Matrix ชั้น2) 7. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับหัวหน้าส่วนและผู้ใต้บังคับบัญชา (OS Matrix ชั้น3) 8. นำตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ดังข้อ 5-6 ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล (PMS)

3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คุณภาพการ ให้บริการ C การพัฒนาองค์กร L ประสิทธิผล S แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557 วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากลปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน P ประสิทธิภาพ 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารการจัดเก็บ ภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลัง อย่างยั่งยืน 2. เสริมสร้าง ความยั่งยืนทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน 3. ยกระดับ มาตรฐานการ บริการสู่ความ เป็นองค์กรชั้น นำในระดับสากล 4. บริหารงาน แบบองค์กร พลวัต โดยยึด หลัก ธรรมาภิบาล 5. เตรียมความ พร้อมองค์กรเพื่อ เข้าสู่ AEC อย่าง มีประสิทธิภาพ S1: จัดเก็บภาษี อย่าง มีประสิทธิภาพ C1: สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P1: เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน S2: ส่งเสริม มาตรการ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน C2: ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม P2: พัฒนากฎหมายให้ ทันต่อสถานการณ์ S3: สร้างมาตรฐาน การบริการ สู่ความเป็นเลิศ P3: สร้างสรรค์การ ประชาสัมพันธ์อย่าง ทันสมัยและเป็นสากล S4: ผลักดันระบบ คุณภาพ การบริหารจัดการสู่ ความเป็นมืออาชีพ P4: เสริมสร้างองค์กรใส สะอาด L1: ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมือ อาชีพ L2: บริหารงานด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ L3: ส่งเสริมองค์กรแห่งนวัตกรรม และการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน S5: พัฒนาระบบ บริหารจัดเก็บภาษี ให้พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงระบบ การค้าเสรี

4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คุณภาพการ ให้บริการ C การพัฒนาองค์กร L ประสิทธิ ผล S P ประสิทธิภาพ 1. สนับสนุนการบริหารการ จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะ ทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน การบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้น นำในระดับสากล แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ปี 2557 กุมภาพันธ์ 2557 C1 สร้างความเชื่อมั่นต่อ ระบบการบริหารจัดการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C2 สร้างความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ในกิจกรรม CSR/CRM C3 ลดข้อร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน S1: กำกับดูแล ติดตามการจัดเก็บ ภาษีให้เป็นไปตาม เป้าหมาย S2: กำกับดูแล ติดตามการให้บริการ ให้ได้ตามมาตรฐาน การให้บริการ 4 P3 พัฒนามาตรฐาน ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน P2 ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจ ในอัตลักษณ์ขององค์กร P1 เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน E- S1 E- S3 E- C2 E- P4 E- P1 E- P3 E- P4 E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม ที่ สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต L2: ส่งเสริมหน่วยงาน แห่งนวัตกรรมและ การเรียนรู้ อย่างยั่งยืน L1: ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ E- L3 E- L1 E- C1 E- 1 E- 3

5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คุณภาพการ ให้บริการ C การพัฒนาองค์กร L ประสิทธิ ผล S P ประสิทธิภาพ 1. สนับสนุนการบริหารการ จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะ ทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน การบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้น นำในระดับสากล C1 สร้างความเชื่อมั่นต่อ ระบบการบริหารจัดการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C2 สร้างความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ในกิจกรรม CSR/CRM C3 ลดข้อร้องเรียน จากการปฏิบัติงาน S1: บริหารการจัดเก็บ ภาษี ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย S2: ยกระดับมาตรฐาน การให้บริการแก่ ประชาชน 5 P3 ส่งเสริมมาตรฐาน ความโปร่งใส P2 พัฒนารูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ และอัฒลักษณ์ของ หน่วยงาน P1 เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บตรวจสอบภาษีและ ตรวจปราบปราม E- S1 E- S3 E- C2 E- P4 E- P1 E- P3 E- P4 E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม ที่ สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต L2: ส่งเสริม หน่วยงาน แห่งนวัตกรรมและ การเรียนรู้ อย่างยั่งยืน L1: ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ E- L3 E- L1 E- C1 E- 1 E- 3 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักสรรพสามิตพื้นที่ ปี 2557 กุมภาพันธ์ 2557

6 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โทร. 035-611572, 16-611572 E-mail:ANGTHONG@EXCISE.GO.TH


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ฝ่ายอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google