งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความดีเด่นของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความดีเด่นของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความดีเด่นของสถานศึกษา
- พัฒนาอาคารสถานที่ - จัดการเรียนการสอน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บาสเกตบอล

2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่
โครงการกิจกรรมใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม - มีความเข้าใจในปัญหาและความต้องการร่วมกัน ทุกฝ่าย สถานศึกษารับรู้ ร่วมคิด ลงมือปฏิบัติ สนับสนุน ตามบทบาทหน้าที่

4 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่
โครงการเน้นการทำงานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง - วางแผน กำหนดขั้นตอนการทำงานชัดเจน ปฏิบัติได้ครบตามแผน นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

5 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่
ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ยึดเป้าหมายความสำเร็จของงาน - ทุกฝ่าย ทุกคนที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมุ่งมั่น

6 ผลงานจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน - เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

7 ผลงานจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา - นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจ

8 ผลงานจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน - นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รับรู้ และพึงพอใจ

9 ผลงานจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย - การประชาสัมพันธ์ผลงานผลงานสู่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ความดีเด่นของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google