งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความดีเด่นของสถานศึกษา - พัฒนาอาคารสถานที่ - จัดการเรียนการสอน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา บาสเกตบอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความดีเด่นของสถานศึกษา - พัฒนาอาคารสถานที่ - จัดการเรียนการสอน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา บาสเกตบอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความดีเด่นของสถานศึกษา - พัฒนาอาคารสถานที่ - จัดการเรียนการสอน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล

2  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง   โรงเรียนสตรีอ่างทองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม นำความรู้ตามหลักหลักเศรษฐกิจ พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคาร สถานที่  โครงการกิจกรรมใช้ หลักการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม - มีความเข้าใจในปัญหา และความต้องการร่วมกัน ทุกฝ่าย สถานศึกษารับรู้ ร่วมคิด ลงมือปฏิบัติ สนับสนุน ตามบทบาท หน้าที่

4 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคาร สถานที่  โครงการเน้นการทำงาน เป็นระบบและเกิด ประโยชน์ในวงกว้าง - วางแผน กำหนด ขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ปฏิบัติได้ครบ ตามแผน นักเรียนส่วน ใหญ่ได้รับประโยชน์จาก การดำเนินโครงการ

5 ความดีเด่นของสถานศึกษาด้านอาคาร สถานที่  ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยความเต็มใจ ยึด เป้าหมายความสำเร็จ ของงาน - ทุกฝ่าย ทุกคนที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจและ มุ่งมั่น

6 ผลงานจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ดีเด่น  เกิดประโยชน์ต่อ พัฒนาการของนักเรียน รอบด้าน - เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนานักเรียน ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

7 ผลงานจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ดีเด่น  เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครอบคลุมทั้ง สถานศึกษา - นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้น ไปได้รับประโยชน์ และ เกิดความพึงพอใจ

8 ผลงานจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ดีเด่น  ได้รับการยอมรับจาก ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน - นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รับรู้ และพึง พอใจ

9 ผลงานจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ดีเด่น  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน อย่างแพร่หลาย - การประชาสัมพันธ์ ผลงานผลงานสู่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน ประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ความดีเด่นของสถานศึกษา - พัฒนาอาคารสถานที่ - จัดการเรียนการสอน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา บาสเกตบอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google