งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self Help Group หทัยรัฐณ์ วารินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ระวิวรรณ เติมวาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาลินี ชื่นชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มยุรี ตานินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self Help Group หทัยรัฐณ์ วารินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ระวิวรรณ เติมวาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาลินี ชื่นชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มยุรี ตานินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self Help Group หทัยรัฐณ์ วารินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ระวิวรรณ เติมวาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาลินี ชื่นชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มยุรี ตานินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของ บุคคลที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน มา รวมกันด้วยความสมัครใจ และใช้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยกันแก้ไข ปัญหาซึ่งกันและกัน กลุ่มเป็นของ สมาชิก กิจกรรมต่างๆดำเนินโดย สมาชิก เพื่อสมาชิก แนวคิดพื้นฐานของ self help group คือเชื่อว่าบุคคลจะได้รับความ ช่วยเหลืออย่างดี จากบุคคลที่เคยมี ประสบการณ์มาก่อน สมาชิกจะร่วมกัน อภิปรายถึงความรู้สึก ให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากประสบการณ์ตรง และได้ แสวงหานำมาช่วยเหลือสมาชิกในการ ปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

3 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Self Help Group - การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) : สมาชิกจะได้รับความอบอุ่น มีมิตรภาพที่ดี เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน - เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential knowledge): สมาชิกจะได้รับข้อมูล มุมมองต่างๆจากสมาชิกในกลุ่มในการ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต / การจัดการ ปัญหา - ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory): นำประสบการณ์ที่ ผ่านมา มาเรียนรู้และกลายเป็น role model

4 - ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม ( Social comparison theory) : บุคคลที่มีลักษณะ การเจ็บป่วยเหมือนกันก็จะมีความสนใจ คล้ายๆกัน ต้องมีการเปรียบเทียบกับบุคคล อื่นเพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการที่จะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีให้ดีขึ้น - ทฤษฎีการช่วยเหลือ (Helper theory): การช่วยเหลือคนอื่น จะเป็นการสร้างคุณค่า ให้กับตนเอง

5 ลักษณะของ Self Help Group - สมาชิกมาจากบุคคลที่มีปัญหา คล้ายคลึงกัน มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ข้อมูลและให้กำลังใจ - มารวมกลุ่มโดยสมัครใจ - ไม่หวังผลกำไร ทำงานเพื่อ ช่วยเหลือสมาชิก - ทำงานแบบเผชิญหน้า - เน้นที่สมาชิกได้มีส่วนร่วมและ ดำเนินการโดยสมาชิก - ไม่แข่งขันแต่จะร่วมมือกัน - เกิดพลังอำนาจ Empowerment

6 กลไกการทำงานของกลุ่ม - สมาชิกรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน - สมาชิกยอมรับคำแนะนำเพราะเข้าใจกัน - สมาชิกได้ระบายความทุกข์กับคนที่รู้ใจกัน - สมาชิกรู้สึกมีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น - ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนคนอื่น

7 ประโยชน์จากการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง - เป็นการรวมพลังกลุ่มของผู้มีปัญหา เดียวกันที่มีความทุกข์ ความไม่สบายใจ ไม่มีทางออก การรวมตัวกันจะทำให้รับรู้ ว่ามีเพื่อนซึ่งประสบชะตากรรมเดียวกัน ได้รับความเข้าใจกันและกัน ได้รับการ สนับสนุนซึ่งกันและกัน - เห็นรูปแบบตัวอย่าง Role Model ของ สมาชิกในการปฏิบัติตัวที่ดีในการ แก้ปัญหา ได้แนวทางที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ - บุคคลมีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ความเครียด ความขับข้องใจ เพราะกลุ่ม มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ เป็น กันเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้

8 - สามารถเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับ ตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เกิด ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมี ค่าเมื่อได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่น - สมาชิกยอมรับปัญหาการเจ็บป่วยของ ตนเอง ยอมรับและให้ความร่วมมือในการ รักษา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ในทางที่เหมาะสมมากขึ้น - สร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ตนเอง ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟู สุขภาพ - กลุ่มมีศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เป็น แหล่งข้อมูล แหล่งรวมจิตใจ แก้ปัญหา ร่วมกัน

9


ดาวน์โหลด ppt Self Help Group หทัยรัฐณ์ วารินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ระวิวรรณ เติมวาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาลินี ชื่นชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มยุรี ตานินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google