งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิต เวช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เกษสุดา ภิญโญ พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิต เวช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เกษสุดา ภิญโญ พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิต เวช http://www.jvnkp.net โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เกษสุดา ภิญโญ พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 ระบบติดตามการส่งตัว ผู้ป่วยจิตเวช http://www.jvnkp.net/re fer โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3 เข้าใช้ระบบได้ที่ http://www.jvnkp.net/refer

4 หลังจาก เข้าระบบแล้วจะพบหน้ารายการส่งตัว ในเดือนปัจจุบัน

5 ท่านสามารถค้นหาผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจาก รพ. จิตเวชมายัง รพ. ท่าน ในเดือนต่างๆได้

6 ทำการบันทึกวันที่การมา F/U ของผู้ป่วย ที่มารับบริการ ตามการส่งตัวไปรับยาต่อเนื่อง

7 หลังจากคลิกจะได้ หน้าต่างสำหรับ กรอก วันที่ / เดือน / พ. ศ. การรักษา และการให้ยา

8 เมื่อกรอก วัน / เดือน / ปี การรักษา และการให้ยา ครบและกดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลให้ท่าน

9 หลังจากบันทึก ระบบจะแสดงผลวันที่การมารับบริการลงในช่องครั้ง ที่ท่านได้ทำการบันทึกไว้

10 ท่านสามารถดูรายละเอียด ใบส่งตัว ได้จากช่อง หมายเหตุ เพื่อประกอบการรักษาของแพทย์

11 รายละเอียด ใบส่งตัว ของผู้ป่วยรายการที่ท่านเลือก

12 การส่งข้อมูลผู้ป่วย Refer REFER บึงกาฬ

13 เกณฑ์การใช้ใบ Refer ใบ Refer 1 ใบ อายุการใช้งาน 3 เดือน กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีใบส่งตัวที่สามารถได้ตาม เกณฑ์ ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้น กรณีฉุกเฉินตามเกณฑ์ของ ER ใบสมัครระบบติดตามการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวช

14 การดูแลผู้ป่วยจิต เวชในชุมชน

15 ระบบการส่งต่อข้อมูล  กรณีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล จะมีระบบการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาทุก ราย ไปที่ รพ. ช และ สสอ. ตามที่อยู่ของผู้ป่วย  กรณีจำหน่ายผู้ป่วย จะมีระบบการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยจำหน่ายทุก ราย ไปที่ รพ. ช และ สสอ. ตามที่อยู่ของผู้ป่วย

16 ระบบการติดตาม แบบฟอร์มการส่งผลการติดตามแบบฟอร์ม การเยี่ยมบ้าน.docแบบฟอร์ม การเยี่ยมบ้าน.doc ช่องทางการ Consult / Refer ในเวลา ประสานแจ้งข้อมูลมาที่งานสุขภาพจิต ชุมชน ฯ เบอร์โทรศัพท์  042-539030, 042-539031,081-8733509 นอกเวลา  รพ. จิตเวชนครพนม ฯ : 042-539000  กรณีผู้ป่วยชาย : 042-539037, 042-539038, 042-539039  กรณีผู้ป่วยหญิง : 042-539035, 042-539036 การพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย หลังจำหน่าย

17 งานสุขภาพจิตชุมชนและการพยาบาลจิตเวช ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 042-539030, 042-539031 หรือ 042-539000 ต่อ 67030, 67031 หรือ 081-8733509 E-mail : commu_jvnkp@hotmail.co.th นอกเวลาราชการ  กรณีผู้ป่วยชาย : 042-539037, 042-539038, 042- 539039  กรณีผู้ป่วยหญิง : 042-539035, 042-539036  www.jvnkp.net www.jvnkp.net ช่องทางการประสานงาน

18 สวั สดี 18


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิต เวช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เกษสุดา ภิญโญ พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google