งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เกษสุดา ภิญโญพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 ระบบติดตามการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3 เข้าใช้ระบบได้ที่ http://www.jvnkp.net/refer

4 หลังจาก เข้าระบบแล้วจะพบหน้ารายการส่งตัว ในเดือนปัจจุบัน

5 ท่านสามารถค้นหาผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจาก รพ. จิตเวชมายัง รพ
ท่านสามารถค้นหาผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจาก รพ.จิตเวชมายัง รพ.ท่าน ในเดือนต่างๆได้

6 ทำการบันทึกวันที่การมา F/U ของผู้ป่วย ที่มารับบริการ ตามการส่งตัวไปรับยาต่อเนื่อง

7 หลังจากคลิกจะได้ หน้าต่างสำหรับ กรอก วันที่ / เดือน / พ.ศ.
การรักษา และการให้ยา

8 เมื่อกรอก วัน /เดือน /ปี การรักษา และการให้ยา
ครบและกดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลให้ท่าน

9 หลังจากบันทึก ระบบจะแสดงผลวันที่การมารับบริการลงในช่องครั้ง ที่ท่านได้ทำการบันทึกไว้

10 ท่านสามารถดูรายละเอียด ใบส่งตัว ได้จากช่อง หมายเหตุ เพื่อประกอบการรักษาของแพทย์

11 รายละเอียด ใบส่งตัว ของผู้ป่วยรายการที่ท่านเลือก

12 การส่งข้อมูลผู้ป่วย Refer

13 เกณฑ์การใช้ใบ Refer ใบ Refer 1 ใบ อายุการใช้งาน 3 เดือน
ใบสมัครระบบติดตามการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวช

14 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

15 ระบบการส่งต่อข้อมูล กรณีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
จะมีระบบการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยรับไว้รักษาทุกราย ไปที่ รพ.ช และ สสอ.ตามที่อยู่ของผู้ป่วย กรณีจำหน่ายผู้ป่วย จะมีระบบการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยจำหน่ายทุกราย ไปที่ รพ.ช และ สสอ. ตามที่อยู่ของผู้ป่วย

16 การพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย
แบบฟอร์มการส่งผลการติดตามแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน.doc ช่องทางการ Consult / Refer ในเวลา ประสานแจ้งข้อมูลมาที่งานสุขภาพจิตชุมชน ฯ เบอร์โทรศัพท์ , , นอกเวลา รพ.จิตเวชนครพนม ฯ : กรณีผู้ป่วยชาย : , , กรณีผู้ป่วยหญิง : ,

17 ช่องทางการประสานงาน งานสุขภาพจิตชุมชนและการพยาบาลจิตเวช
ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : , หรือ ต่อ , หรือ นอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยชาย : , , กรณีผู้ป่วยหญิง : ,

18 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google