งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

2 เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุการขนส่งที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2553 ติดตามแนวโน้มจากข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างปี 2548-2553 เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุการขนส่งที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2553 ติดตามแนวโน้มจากข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างปี 2548-2553 วัตถุประสงค์ :

3 แหล่งที่มาข้อมูล งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลหาดใหญ่ แหล่งที่มาข้อมูล งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลหาดใหญ่ หมายเหตุ : - การนำเสนอข้อมูล เน้นรถจักรยานยนต์ - ผู้ป่วยนอกคือ ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแล้วกลับบ้าน - ผู้ป่วยในคือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาต่อเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล ข้อมูล : ข้อมูลนำเสนอ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ จยย. อายุ ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ จยย. อายุ ข้อมูลนำเสนอ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ จยย. อายุ ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ จยย. อายุ

4 จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) หมายเหตุ : สัดส่วน(%) คือ ร้อยละของจำนวนอุบัติการณ์แต่ละเดือน/จำนวนอุบัติการณ์ เฉลี่ยต่อเดือนของปีเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละเดือนระหว่างปี วิธีเสนอ :

5 เสียชีวิตก่อนถึงห้องฉุกเฉิน ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : ชาย 16 คน หญิง 4 คน จำนวน

6 3,160 ราย เฉลี่ย = 263 ราย/เดือน 3,160 ราย เฉลี่ย = 263 ราย/เดือน ชาย = 55% (1,744/3,160) ชาย = 55% (1,744/3,160) จยย. = 85% ของทั้งหมด (2,674/3,160) จยย. = 85% ของทั้งหมด (2,674/3,160) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,674) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,674) อายุ <35 ปี = 74% (2,329/3,160) อายุ <35 ปี = 74% (2,329/3,160) 3,160 ราย เฉลี่ย = 263 ราย/เดือน 3,160 ราย เฉลี่ย = 263 ราย/เดือน ชาย = 55% (1,744/3,160) ชาย = 55% (1,744/3,160) จยย. = 85% ของทั้งหมด (2,674/3,160) จยย. = 85% ของทั้งหมด (2,674/3,160) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,674) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,674) อายุ <35 ปี = 74% (2,329/3,160) อายุ <35 ปี = 74% (2,329/3,160) ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

7 ข้อคิดเห็น : ชาย = 55% (1,744/3,160) ความแตกต่างไม่เด่นชัดระหว่างชาย หญิง ข้อมูล : เดือนพฤศจิกายน มีผู้ป่วยสูงสุด ผู้ป่วยนอก : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน

8 ผู้ป่วยนอก : จยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 85% ของผู้ป่วยรวม (2,674/3,160) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,674) จำนวน

9 ผู้ป่วยนอก : จำแนกอายุ ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อคิดเห็น : ราว 6 ใน 10 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

10 833 ราย เฉลี่ย = 69 ราย / เดือน 833 ราย เฉลี่ย = 69 ราย / เดือน ชาย = 74% (617/833) ชาย = 74% (617/833) จยย. = 74% ของทั้งหมด (619/833) จยย. = 74% ของทั้งหมด (619/833) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (461/619) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (461/619) อายุ <35 ปี = 60% (497/833) อายุ <35 ปี = 60% (497/833) อายุ >45 ปี = 25% (207/833) อายุ >45 ปี = 25% (207/833) 833 ราย เฉลี่ย = 69 ราย / เดือน 833 ราย เฉลี่ย = 69 ราย / เดือน ชาย = 74% (617/833) ชาย = 74% (617/833) จยย. = 74% ของทั้งหมด (619/833) จยย. = 74% ของทั้งหมด (619/833) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (461/619) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (461/619) อายุ <35 ปี = 60% (497/833) อายุ <35 ปี = 60% (497/833) อายุ >45 ปี = 25% (207/833) อายุ >45 ปี = 25% (207/833) ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

11 ข้อคิดเห็น : 3 ใน 4 ของผู้บาดเจ็บเป็นชาย = 74% (617/833) เดือนเมษายน มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด จำนวน ผู้ป่วยใน : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

12 จำนวน ผู้ป่วยใน : จยย.ทั้งหมด/จยย.ชาย ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 74 % ของผู้ป่วยรวม (619/833) จยย.ชาย = 74% ของจยย.ทั้งหมด (461/619)

13 ข้อคิดเห็น : 4 ใน 10 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยใน : จำแนกอายุ ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน

14 ผู้ป่วยทั้งหมด : เปรียบเทียบสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือน ปี 2548-2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2553 3,993 ราย เฉลี่ย = 333 ราย/เดือน ปี 2553 3,993 ราย เฉลี่ย = 333 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2553 3,993 ราย เฉลี่ย = 333 ราย/เดือน ปี 2553 3,993 ราย เฉลี่ย = 333 ราย/เดือน

15 ผู้ป่วยทั้งหมด : เปรียบเทียบสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือนของ ปี 2548-2553โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อคิดเห็น : ข้อมูล 6 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนม.ค. และส.ค. มีสัดส่วนสูงกว่าเดือนอื่น ๆ หมายเหตุ : % = ค่าเฉลี่ยผู้ป่วยรายเดือนของปี 2548-2552/ค่าเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2548-2552 %ของค่าเฉลี่ยต่อเดือน

16 เสียชีวิตก่อนถึงห้องฉุกเฉิน ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ข้อมูล : ชาย 12 คน หญิง 5 คน จำนวน

17 ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,305 ราย เฉลี่ย = 442 ราย / เดือน 5,305 ราย เฉลี่ย = 442 ราย / เดือน ชาย = 55% (3,897/5,305) ชาย = 55% (3,897/5,305) จยย. = 85% ของทั้งหมด (4,517/5,305) จยย. = 85% ของทั้งหมด (4,517/5,305) จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (2,434/4,517) จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (2,434/4,517) อายุ <35 ปี 74% (3,932/5,305) อายุ <35 ปี 74% (3,932/5,305) 5,305 ราย เฉลี่ย = 442 ราย / เดือน 5,305 ราย เฉลี่ย = 442 ราย / เดือน ชาย = 55% (3,897/5,305) ชาย = 55% (3,897/5,305) จยย. = 85% ของทั้งหมด (4,517/5,305) จยย. = 85% ของทั้งหมด (4,517/5,305) จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (2,434/4,517) จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (2,434/4,517) อายุ <35 ปี 74% (3,932/5,305) อายุ <35 ปี 74% (3,932/5,305)

18 ข้อคิดเห็น : ชาย = 55% (3,895/5,305) ระหว่างชายและหญิงไม่แตกต่างกันมาก ข้อมูล : เดือนเมษายน มีผู้ป่วยสูงสุด จำนวน ผู้ป่วยนอก : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่

19 จำนวน ผู้ป่วยนอก : จยย.ทั้งหมด/จยย.ชาย ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 85 % ของผู้ป่วยรวม (4,517/5,305) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (2,434/4,517)

20 ข้อคิดเห็น : 7 ใน 10 รายของผู้บาดเจ็บมีอายุ < 35 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยนอก : จำแนกอายุ ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน

21 2,563 ราย เฉลี่ย = 214 ราย / เดือน 2,563 ราย เฉลี่ย = 214 ราย / เดือน ชาย = 71% (1,808/2,563) ชาย = 71% (1,808/2,563) จยย. = 78% ของทั้งหมด (2,002/2,563) จยย. = 78% ของทั้งหมด (2,002/2,563) จยย. ชาย = 66% ของจยย. ทั้งหมด (1,319/2,002) จยย. ชาย = 66% ของจยย. ทั้งหมด (1,319/2,002) อายุ <35 ปี 64% (1,645/2,563) อายุ <35 ปี 64% (1,645/2,563) 2,563 ราย เฉลี่ย = 214 ราย / เดือน 2,563 ราย เฉลี่ย = 214 ราย / เดือน ชาย = 71% (1,808/2,563) ชาย = 71% (1,808/2,563) จยย. = 78% ของทั้งหมด (2,002/2,563) จยย. = 78% ของทั้งหมด (2,002/2,563) จยย. ชาย = 66% ของจยย. ทั้งหมด (1,319/2,002) จยย. ชาย = 66% ของจยย. ทั้งหมด (1,319/2,002) อายุ <35 ปี 64% (1,645/2,563) อายุ <35 ปี 64% (1,645/2,563) ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่

22 ข้อคิดเห็น : ชาย = 71% (1,808/2,563) สูงกว่าหญิง 2.5 เท่า จำนวน ผู้ป่วยใน : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่

23 ผู้ป่วยใน : จยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 78 % ของผู้ป่วยรวม (2,002/2,563) จยย.ชาย = 66% ของจยย.ทั้งหมด (1,319/2,002)

24 ผู้ป่วยใน : จำแนกอายุ ปี 2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ข้อคิดเห็น : ราว 5 ใน 10 ของผู้ป่วยเป็นเด็กและเยาวชน อายุ < 25 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน

25 ผู้ป่วยทั้งหมด : เปรียบเทียบสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือน ปี 2551-2553 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2551 6,969 ราย เฉลี่ย = 581 ราย/เดือน ปี 2551 6,969 ราย เฉลี่ย = 581 ราย/เดือน ปี 2552 7,959 ราย เฉลี่ย = 663 ราย/เดือน ปี 2552 7,959 ราย เฉลี่ย = 663 ราย/เดือน ปี 2553 7,868 ราย เฉลี่ย = 656 ราย/เดือน ปี 2553 7,868 ราย เฉลี่ย = 656 ราย/เดือน ปี 2551 6,969 ราย เฉลี่ย = 581 ราย/เดือน ปี 2551 6,969 ราย เฉลี่ย = 581 ราย/เดือน ปี 2552 7,959 ราย เฉลี่ย = 663 ราย/เดือน ปี 2552 7,959 ราย เฉลี่ย = 663 ราย/เดือน ปี 2553 7,868 ราย เฉลี่ย = 656 ราย/เดือน ปี 2553 7,868 ราย เฉลี่ย = 656 ราย/เดือน

26 เปรียบเทียบผู้ป่วยทั้งหมด ปี 2551-2553 : รายเดือน โรงพยาบาลหาดใหญ่ %ของค่าเฉลี่ยต่อเดือน ข้อคิดเห็น : เดือนพ.ย. มีสัดส่วนผู้ป่วยต่ำกว่าเดือนอื่น ๆ หมายเหตุ : % = จำนวนผู้ป่วยรายเดือน/ค่าเฉลี่ยต่อเดือนของปีเดียวกัน

27 สรุป รถจักรยานยนต์ > 80% โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 6 ปี ไม่ลด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3 ปี = คงสูง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 6 ปี ไม่ลด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3 ปี = คงสูง ผู้ป่วยนอก ชาย = หญิง ผู้ป่วยใน ชาย > หญิง ผู้ป่วยนอก ชาย = หญิง ผู้ป่วยใน ชาย > หญิง อายุ < 25 ปี (ผู้ป่วยนอก รพ.ม.อ./รพ.หญ.) = 57%/54% อายุ < 25 ปี (ผู้ป่วยใน รพ.ม.อ./รพ.หญ.) = 40%/54% อายุ < 25 ปี (ผู้ป่วยนอก รพ.ม.อ./รพ.หญ.) = 57%/54% อายุ < 25 ปี (ผู้ป่วยใน รพ.ม.อ./รพ.หญ.) = 40%/54%


ดาวน์โหลด ppt รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2553 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google