งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับแจ้งจดทะเบียนสมรส เมนูการทำงาน ข้อมูลคู่สมรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับแจ้งจดทะเบียนสมรส เมนูการทำงาน ข้อมูลคู่สมรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รับแจ้งจดทะเบียนสมรส

3 เมนูการทำงาน

4 ข้อมูลคู่สมรส

5 ข้อมูลทะเบียนสมรส

6 บันทึก

7 บันทึก ( ต่อ )

8 ดำเนินการรับแจ้ง รายการที่ค้าง อยู่

9 รายการทะเบียนสมรส ที่ยังไม่ สมบูรณ์

10 บันทึกเพิ่มเติม

11 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

12 บันทึกเพิ่มเติม

13 จำหน่ายรายการทะเบียนสมรส

14 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

15 สาเหตุการจำหน่าย

16 โมฆะ

17 บันทึกเพิ่มเติม ( โมฆะ )

18 คู่สมรสฝ่ายหญิงขอใช้นามสกุล เดิม

19 ระบุข้อมูลเพื่อทำการค้นหา

20 คู่สมรสฝ่ายหญิงขอให้นามสกุล เดิม

21 รับแจ้งจดทะเบียนการหย่า

22 เมนูการทำงาน

23 ระบุทะเบียนสมรส

24 ข้อมูลคู่หย่า

25 ทะเบียนสมรส

26 ทะเบียนการหย่า

27 บันทึก

28 บันทึก ( ต่อ )

29 ทะเบียนการหย่า ( ต่าง สนท.)

30 เลือกคู่สมรสที่ลงชื่อ ณ สนท. อื่น

31 ระบุข้อมูลทะเบียนสมรส

32 ข้อมูลคู่หย่า

33 ดำเนินการรับแจ้ง รายการที่ค้าง อยู่

34 รายการทะเบียนการหย่า ที่ยังไม่ สมบูรณ์

35 บันทึกเพิ่มเติม

36 ระบุข้อมูลทะเบียนการหย่า

37 บันทึกเพิ่มเติม

38 จำหน่ายทะเบียนการหย่า

39 ระบุข้อมูลทะเบียนการหย่า

40 สาเหตุการจำหน่าย

41 ทะเบียนสมรส และ ทะเบียนการ หย่า การเลือกใช้นามสกุล ของฝ่าย หญิง การจดทะเบียนสมรสนอก สถานที่ การจำหน่ายรายการ สรุปประเด็นที่สำคัญ

42 การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง โปรแกรมคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียน ครอบครัว ( คร.1)

43 การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง โปรแกรมคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียน ครอบครัว ( คร.1)

44 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง

45 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส - หากไม่ระบุเลขที่คำร้อง เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบ คร.2 การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง

46 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส การแก้ไขข้อมูล เพื่อระบุนามสกุลที่ เลือกใช้ การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง ระบุเลขทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่จดทะเบียน

47 ระบบรับแจ้งขอจดทะเบียนการ หย่า การเลือกใช้นามสกุล ของ ฝ่ายหญิง เฉพาะกรณีที่ข้อมูล เก็บว่าใช้ นามสกุลสามี

48 การจดทะเบียนสมรสนอก สถานที่ ใช้โปรแกรมบันทึกรับแจ้ง สามารถทำรายการและพิมพ์ใบสำคัญ ( ยกเว้นเวลา ที่จดทะเบียน ) เพื่อถือไปได้ เมื่อกดปุ่มจัดเก็บจะแสดงหน้าจอ

49 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จสิ้น ภารกิจนอกสถานที่ เข้าโปรแกรมรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรส เลือกหัวข้อ “ ดำเนินการรับแจ้งรายการที่ค้าง อยู่ ” เลือกหัวข้อ “ แสดงรายการที่ค้างอยู่ทั้งหมด ” เลือกรายการที่ต้องการ ไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลได้ ยกเว้นถ้ายังไม่ได้บันทึกเวลาที่จด ทะเบียน กดปุ่มยืนยันเพื่อทำให้รายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมบูรณ์

50 การรับแจ้งจดทะเบียนสมรส นอกสถานที่

51 การจำหน่ายรายการ รายการทะเบียนสมรสและรายการทะเบียนการหย่า ต้องเป็นรายการที่ ไม่สมบูรณ์ เท่านั้น ( ยังไม่ได้ กดปุ่มยืนยันรายการ ) เมื่อจำหน่ายแล้ว ไม่สามารถนำเลขทะเบียน สมรสและทะเบียนการหย่ามาใช้ได้อีก


ดาวน์โหลด ppt รับแจ้งจดทะเบียนสมรส เมนูการทำงาน ข้อมูลคู่สมรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google