งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medication reconciliation.  กระบวนการลดความคลาดเคลื่อน ทางยา  ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับในอดีต และ เพิ่งได้รับ หรือกำลังจะได้รับ  ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medication reconciliation.  กระบวนการลดความคลาดเคลื่อน ทางยา  ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับในอดีต และ เพิ่งได้รับ หรือกำลังจะได้รับ  ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medication reconciliation

2  กระบวนการลดความคลาดเคลื่อน ทางยา  ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับในอดีต และ เพิ่งได้รับ หรือกำลังจะได้รับ  ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน ความถี่ และวิถีที่ใช้ยานั้นๆ  รายการยาดังกล่าวนี้ต้องติดตาม ผู้ป่วยไปทุกรอยต่อของการ ให้บริการ เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน  กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้ ผู้ป่วยได้ใช้ยาครบถ้วนถูกต้อง ตามที่แพทย์ได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว

3 Medication reconciliation ความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้น ในขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วย  ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาที่ใช้อยู่เดิมตอนก่อน เข้าโรงพยาบาล  ผู้ป่วยอาจรับประทานยาเดิมที่เหลืออยู่ที่ บ้านต่อไปอีก  ยาบางอย่างแพทย์สั่งหยุดใช้ชั่วคราว ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแต่ ผู้ป่วยไม่ได้รับยา  ผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านรับประทานยาที่ได้รับ มาจากโรงพยาบาลร่วมกับยาทั้งหมดที่ ใช้อยู่ก่อนเข้าโรงพยาบาล จึงเกิดการ รับประทานยาซ้ำซ้อน

4 Medication reconciliation  การลดความคลาดเคลื่อนทางยาใน ขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล  กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวานที่เกิดปัญหาจากการใช้ ยา

5 เกณฑ์ในการแจกบัตรประวัติ การใช้ยาผู้ป่วยกลับบ้าน  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ามารับการรักษา ในโรงพยาบาล ซึ่งเกิดภาวะ hypoglycemia หรือ ภาวะ hyperglycemia  ผู้ป่วยดังกล่าวต้องเป็นผู้ป่วยที่เคยได้รับการ เข้ากลุ่ม self help group ของโรงพยาบาล สระบุรี และ อยู่บนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง บน  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องทำการส่งต่อ การรักษา (refer) ไปยังสถานพยาบาลอื่น

6 ขั้นตอนการพิมพ์ medication reconciliation card การพิมพ์ใบ print request บนหอผู้ป่วย เภสัชกร key ใบสั่งยา และตรวจรายการยาผู้ป่วยกลับบ้านเทียบกับรายการยาเดิมใน doctor order sheet เกิดปัญหาจากการใช้ยา จะทำการ consult แพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม

7  เขียนคำว่า “ reconcile ” ตรงมุมกระดาษ ขวามือด้านบนทั้งในใบ request และ ใบ copy order เพื่อให้ห้องยา ER ดำเนินการ พิมพ์บัตร medication reconciliation card reconcile ใบ copy order

8 เมื่อ medication reconciliation card มาถึงบนหอผู้ป่วย  เมื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นผู้ส่งมอบ บัตรประวัติการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยพร้อมยา และให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย  ในกรณีนอกเวลาราชการหรือในช่วงเวลาที่ เภสัชกรไม่สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนหอ ผู้ป่วย  พยาบาลบนหอผู้ป่วยช่วยแนบบัตรประวัติ การใช้ยาผู้ป่วยร่วมกับบัตรนัดแพทย์

9 เมื่อ medication reconciliation card มาถึงบนหอผู้ป่วย  แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบว่าหาก มาโรงพยาบาลครั้งใดให้นำบัตร พร้อมกับยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ทั้งหมด มาที่โรงพยาบาลทุกแห่งทุกครั้ง  สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ ให้เห็นความสำคัญของ ความปลอดภัยในการใช้ยา

10 เงื่อนไขการดำเนินการ - กรณีที่ผู้ป่วยมียาเดิม เหลืออยู่มากเกินวันนัด เบิก 1 คืน 1 เพื่อทำ การบันทึกและสั่ง พิมพ์ sticker วิธีการใช้ยาครั้ง ล่าสุด - กรณีที่ผู้ป่วยมียาเดิม เหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอ กับวันนัด ให้ทำการเบิกให้พอ กับวันนัดผู้ป่วย - กรณีที่ผู้ป่วยมียาเดิม จากรพ. อื่นและ จำเป็นต้องใช้ต่อ เบิก 1 คืน 1 เพื่อทำ การบันทึกการใช้ ยาผู้ป่วย โดย เภสัชกรบนหอ ผู้ป่วยทำการเขียน ท้ายชื่อยาว่า “ ยาเดิม รพ. อื่น ” ทั้งใบ request และ ใบ copy order

11

12 ขั้นตอนการดำเนินการของบัตร ประวัติการใช้ยาผู้ป่วยกลับบ้าน  ผู้ป่วยนอก (OPD) :  ผู้ป่วยยื่นบัตรประวัติการใช้ยาผู้ป่วยพร้อม กับบัตรนัดแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ  พยาบาลที่ห้องตรวจ แนบบัตรดังกล่าวพร้อม OPD card เพื่อเข้าพบแพทย์  เมื่อพบแพทย์เสร็จ ให้นำบัตรดังกล่าวแนบ มาพร้อมใบสั่งยา  ให้เจ้าหน้าที่ห้องยาเก็บบัตรดังกล่าวไว้ให้กับ เภสัชกรผู้รับผิดชอบ

13

14

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Medication reconciliation.  กระบวนการลดความคลาดเคลื่อน ทางยา  ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับในอดีต และ เพิ่งได้รับ หรือกำลังจะได้รับ  ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google