งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.... นางสาวหนึ่งฤทัย มาตเลิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พฤษภาคม 2556 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.... นางสาวหนึ่งฤทัย มาตเลิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พฤษภาคม 2556 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.... นางสาวหนึ่งฤทัย มาตเลิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พฤษภาคม 2556 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย เอกสารหมายเลข 4

2 ประเด็นการนำเสนอ บทนำ ข้อตกลงเบื้องต้น การเข้าสู่ระบบ การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด 1 2 3 4 5

3 บทนำ 1 ระบบ DOC (Department Operation Center) รวบรวมแผนงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้พัฒนาระบบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานผ่านระบบ DOC เพื่อปรับช่อง ทางการรายงานให้เป็นระบบเดียวกับกรม อนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงจัดทำคู่มือนี้เพื่อ เป็นคู่มือในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

4 ข้อตกลงเบื้องต้น 2 4.1 ระบบเปิด 31 มี.ค 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. (ตรงกับวันหยุดให้เลื่อน ไปรายงานในวันทำการถัดไป) 4.2 เปิดระบบ 3 วันทำการหลังจาก ครบกำหนดรายงานตามข้อ 4.1 4.3 ปิดระบบ 5 วันหลังจากครบ กำหนดรายงานตามข้อ 4.2 บุคลากรกรมอนามัยสามารถ เข้าดูผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานได้โดยไม่ต้องใช้ User name และ Password 1 ผู้รายงานต้องมี User name และ Password ตามที่ผู้ดูแล ระบบ DOC กำหนดให้ 2 จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม SAR report เพื่อใช้แนบไฟล์ ในระบบ DOC โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข อารบิค 3 สามารถเข้าใช้งานและ Update ผลงานในระบบ DOC ได้ตามรอบการ รายงาน 6 9 และ 12 เดือน 4

5 การเข้าสู่ระบบ 3 3.1 ไปที่เว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.th  ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย หรือไปที่เว็บไซต์ http://doc.anamai.moph.go.th

6 การเข้าสู่ระบบ 3 3.2 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม “Go!”

7 การเข้าสู่ระบบ 3 3.3 เข้าสู่ระบบ ในส่วนของ Login data จะแสดงชื่อผู้ใช้งานและจำนวนผู้ใช้งาน ทั้งหมดในขณะนั้น

8 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.1 คลิกที่เมนู การจัดทำแผนปฏิบัติการ/ผลดำเนินการ  ตัวชี้วัด  รายงาน ตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง 1 2 3

9 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.2 หน้าจอ “รายงานตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง” ให้ตรวจสอบดูว่าระบุปีงบประมาณ และชื่อหน่วยงานถูกต้องหรือไม่

10 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.3 กรอกคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  คลิกปุ่ม “บันทึก” 2 1

11 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.4 แนบไฟล์รายงาน (SAR report) คลิกที่ Browse  เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ  Open  “บันทึก” 1 2 3 4

12 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.5 หากต้องการแนบไฟล์รายงานใหม่ คลิกที่ Browse หรือปุ่ม “ลบ”  ทำตาม ขั้นตอนที่ 4.4

13 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.6 ระบุแหล่งอ้างอิง (URL) ที่หน่วยงานนำเอกสารหลักฐานอ้างอิงขึ้นเว็บไซต์  ”บันทึก”

14 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 4.7 ปิดหน้าต่าง “รายงานตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง 4.8 ออกจากการใช้งานระบบ DOC คลิกที่ปุ่ม “Logout”

15 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด 5 5.1 คลิกที่เมนู “รายงานตัวชี้วัด”  

16 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด 5 5.2.1 คลิกที่ “คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน”  เลือกหน่วยงานและ ปีงบประมาณที่ต้องการ

17 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด 5 5.2.2 คลิกที่ “รายงานคำรับรอง”

18 การใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบ DOC เรียนรู้/เทียบเคียง การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน 2 เจ้าภาพกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 1

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย.... นางสาวหนึ่งฤทัย มาตเลิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พฤษภาคม 2556 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google