งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ
เอกสารหมายเลข 4 คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดย.... นางสาวหนึ่งฤทัย มาตเลิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 พฤษภาคม 2556

2 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด
ประเด็นการนำเสนอ บทนำ 1 ข้อตกลงเบื้องต้น 2 การเข้าสู่ระบบ 3 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ 4 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด 5

3 (Department Operation Center)
บทนำ 1 รวบรวมแผนงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานผ่านระบบ DOC เพื่อปรับช่องทางการรายงานให้เป็นระบบเดียวกับกรมอนามัย (Department Operation Center) ระบบ DOC กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงจัดทำคู่มือนี้เพื่อเป็นคู่มือในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

4 ผู้รายงานต้องมี User name และ Password ตามที่ผู้ดูแลระบบ DOC กำหนดให้
ข้อตกลงเบื้องต้น 2 สามารถเข้าใช้งานและ Update ผลงานในระบบ DOC ได้ตามรอบการรายงาน 6 9 และ 12 เดือน 4 บุคลากรกรมอนามัยสามารถเข้าดูผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยไม่ต้องใช้ User name และ Password 1 ผู้รายงานต้องมี User name และ Password ตามที่ผู้ดูแลระบบ DOC กำหนดให้ 2 4.1 ระบบเปิด 31 มี.ค 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. (ตรงกับวันหยุดให้เลื่อน ไปรายงานในวันทำการถัดไป) 4.2 เปิดระบบ 3 วันทำการหลังจาก ครบกำหนดรายงานตามข้อ 4.1 4.3 ปิดระบบ 5 วันหลังจากครบ กำหนดรายงานตามข้อ 4.2 จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม SAR report เพื่อใช้แนบไฟล์ในระบบ DOC โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอารบิค 3

5 การเข้าสู่ระบบ 3 3.1 ไปที่เว็บไซต์  ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย หรือไปที่เว็บไซต์

6 การเข้าสู่ระบบ 3 3.2 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม “Go!”

7 การเข้าสู่ระบบ 3 3.3 เข้าสู่ระบบ ในส่วนของ Login data จะแสดงชื่อผู้ใช้งานและจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนั้น

8 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.1 คลิกที่เมนู การจัดทำแผนปฏิบัติการ/ผลดำเนินการ  ตัวชี้วัด  รายงานตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง 2 1 3

9 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.2 หน้าจอ “รายงานตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง” ให้ตรวจสอบดูว่าระบุปีงบประมาณ และชื่อหน่วยงานถูกต้องหรือไม่

10 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.3 กรอกคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  คลิกปุ่ม “บันทึก” 1 2

11 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.4 แนบไฟล์รายงาน (SAR report) คลิกที่ Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ  Open  “บันทึก” 2 3 1 4

12 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.5 หากต้องการแนบไฟล์รายงานใหม่ คลิกที่ Browse หรือปุ่ม “ลบ”  ทำตามขั้นตอนที่ 4.4

13 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.6 ระบุแหล่งอ้างอิง (URL) ที่หน่วยงานนำเอกสารหลักฐานอ้างอิงขึ้นเว็บไซต์  ”บันทึก”

14 การกรอกคะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ
4 4.7 ปิดหน้าต่าง “รายงานตัวชี้วัด กพร.ระดับกอง 4.8 ออกจากการใช้งานระบบ DOC คลิกที่ปุ่ม “Logout”

15 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด
5 5.1 คลิกที่เมนู “รายงานตัวชี้วัด”

16 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด
5 5.2.1 คลิกที่ “คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน”  เลือกหน่วยงานและปีงบประมาณที่ต้องการ

17 การเรียกดูรายงานตัวชี้วัด
5 5.2.2 คลิกที่ “รายงานคำรับรอง”

18 การใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบ DOC
เจ้าภาพกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 1 เรียนรู้/เทียบเคียง การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน 2

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบ DOC รายงานผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google