งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนการดำเนินการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนการดำเนินการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนการดำเนินการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร
บทเรียนการดำเนินการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร บุษริน เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

2 รูปแบบการดำเนินงาน แบ่งเป้น 2 ส่วน คือ 1. ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล
แบ่งเป้น 2 ส่วน คือ 1. ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล - ดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ - ให้บริการคลินิกอดบุหรี่ - บริการเลิกบุหรี่แบบ one stop service ในคลินิกโรคเรื้อรัง 2. ให้บริการเชิงรุกในชุมชน - ดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ - ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ - ดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่ - บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่

3 ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล
ดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ ด้วยรูปแบบ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ คัดกรองประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยและญาติ ให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในงานประจำ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง/หลากหลายรูปแบบ

4

5 ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล(ต่อ)
- ให้บริการคลินิกอดบุหรี่ - บริการเลิกบุหรี่แบบ one stop service ในคลินิกโรคเรื้อรัง คัดกรองประวัติการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองโดยเจ้าหน้าที่ประจำ คลินิก ผู้ป่วยสูบบุหรี่ได้รับการปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคล/รายกลุ่มในคลินิก ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองได้รับความรู้เรื่องบุหรี่มือสองและการ พูดคุยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ให้คนในครอบครัวแบบรายบุคคล/รายกลุ่มในคลินิก/ แจกเอกสาร การติดตาม/ประเมินผล

6 ให้บริการเชิงรุกในชุมชน
ดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ ช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน ป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่ บ้านปลอดบุหรี่

7

8

9 ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

10 ดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่

11

12 การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน
โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

13

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนการดำเนินการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google