งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ค่ากลาง ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ค่ากลาง ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ค่ากลาง ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

2 ค่ากลาง คือ อะไร

3 ชื่อเต็ม : ค่ากลางที่คาดหวังของ แผนงาน / โครงการด้าน สาธารณสุข

4

5 มิติ กิจก รรม สร้าง นวัตกรรม จากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ พบว่า “ แผนงาน / โครงการที่ดีประกอบด้วย 5 มิติ และในแต่ละมิติประกอบด้วย 7 กิจกรรม ” หาค่ากลางของงาน ใน 7 กิจกรรม เพื่อ ยกระดับแผนงาน / โครงการ ( บรรจุลงในตาราง 11 ช่อง )

6 งาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 100 % 65 การกำหนดค่ากลางของ แผนงาน / โครงการ การกำหนดค่ากลางของ แผนงาน / โครงการ กำหนดให้งานที่มีความถี่ไม่น้อยกว่า 65 % ของความถี่สูงสุดเป็นค่ากลางของ โครงการ ได้แก่งานที่ 6 7 8 9 ความถี่สูงสุด ของงานที่พบ จากการสำรวจ (ก)การสำรวจใช้แบบสอบถาม แบบเปิด (ข)วิเคราะห์ แยกชนิดงานที่มีการปฏิบัติจริงใน พื้นที่สำรวจ (ค)เรียงลำดับความถี่ของงานที่มีการปฏิบัติจาก น้อยไปหามาก

7  งานที่อยู่เหนือเส้น 65% ( เส้นค่า กลาง ) ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 งาน ( ประมาณ 3-5) งานเหล่านี้มีโอกาสถูก กำหนดให้เป็นค่ากลาง  งานที่กำหนดให้เป็นค่ากลางต้องมี อย่างน้อย 1 งานที่เป็นตัวชี้วัด ความสำเร็จ (KPI) แต่ถ้ามีมากก็ยิ่งดี  งานที่ไม่ให้ KPI ที่มีอยู่แล้ว ควรละ เว้นไม่กำหนดให้เป็นค่ากลางใน อนาคต

8 ข้อควรทราบในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ากลาง ข้อควรทราบในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ากลาง  พิจารณางานที่ต่ำกว่าเส้นค่ากลางเพื่อ ยกระดับให้อยู่เหนือเส้น โดย เฉพาะงานที่ให้ KPI และงานที่ สอดคล้องกับขั้นตอนการเปลี่ยน พฤติกรรม  บันทึกข้อมูลการตัดสินใจไว้เพื่อ ตรวจสอบภายหลังเมื่อมีการประเมินผล

9

10 ทุกตำบลจะต้องดำเนินงาน ๕ งาน ดังนี้ ๑.อสม. คปสอ. คณะกรรมการกองทุน รับการอบรม เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ๒.จัดเวทีเพื่อทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และ ประกาศใช้ร่วมกันในภาคี

11 ๓. วางแผนในการดำเนินงานร่วมกับ อสม./อบต./เทศบาล ๔. จัดเวทีประชาคมเพื่อทราบปัญหาในพื้นที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ดำเนินงาน

12 ทุกตำบลจะต้องดำเนินงาน ๔ งาน ดังนี้ ๑.อบรมให้ความรู้ อสม.แกนนำอย่างต่อเนื่อง/ แบ่งเขตรับผิดชอบ/พัฒนาศักยภาพทักษะ การคัดกรองแกนนำสุขภาพ/ในกลุ่มเสี่ยง ให้อสม.ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

13 ๒. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่ เสี่ยง/ป่วย (ความหมายนี้เจ้าหน้าที่ต้อง สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาถึงระดับ counseling ได้)

14 ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแนะนำปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. ( การรับประทานอาหาร/ ออกกำลังกาย/อารมณ์/สุรา/สารเสพติด) เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยทีม care giver จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม เสี่ยง (BMI เกิน) โดยหลักสูตร * DPAC *ศูนย์ให้คำปรึกษา (HCC : Health Care Center)

15 ๔. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงแยกกลุ่มสี่ยง/ จัดทำทะเบียนคัดกรอง /คัดกรองในชุมชน โดย อสม. และเจ้าหน้าที่

16 ทุกตำบลจะต้องดำเนินการ ๖ งาน ดังนี้ ๑. ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๓ ครั้งๆ ละ ๓๐ นาที ๒. ชมรมแต่ละชมรม/สมาชิกชมรม/ประชาชน มีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ๓. หมู่บ้านต้นแบบ เช่น มีกิจกรรมการทำอาหาร ลดกะทิ ของหวาน มัน เค็มโดยกลุ่มแม่บ้าน เมนูชูสุขภาพ ทุกตำบลจะต้องดำเนินการ ๖ งาน ดังนี้ ๑. ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๓ ครั้งๆ ละ ๓๐ นาที ๒. ชมรมแต่ละชมรม/สมาชิกชมรม/ประชาชน มีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ๓. หมู่บ้านต้นแบบ เช่น มีกิจกรรมการทำอาหาร ลดกะทิ ของหวาน มัน เค็มโดยกลุ่มแม่บ้าน เมนูชูสุขภาพ

17 ๔. บุคคลต้นแบบ เช่น จนท. อสม. แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชน ๕. งดการเลี้ยงสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น งานบุญ งานบวช งานศพ ๖. มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม กับวัย ๔. บุคคลต้นแบบ เช่น จนท. อสม. แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชน ๕. งดการเลี้ยงสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น งานบุญ งานบวช งานศพ ๖. มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม กับวัย

18 ทุกตำบลจะต้องดำเนินการ ๔ งาน ดังนี้ ๑. การสร้างภาคีเครือค่าย อปท. อสม. โรงเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วัด (มีเวทีทบทวนและปรับแผนร่วมกันของ ภาคีเครือข่ายโดยใช้ SRM /แผนสุขภาพ ตำบล)

19 ๒. บรรจุแผนงานเรื่องเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง ลงในแผนของ อปท.(แผน 3 ปี, แผน 5 ปี) ๓. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อของบจากกองทุน สปสช. ๔. ประเมินผลงานและติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการ

20 ทุกตำบลจะต้องดำเนินงาน ๕ งาน ดังนี้ ๑. ติดตาม /เฝ้าระวัง /ฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมาย ๒. การจัดสถานที่/ลานออกกำลังกาย สาธารณะในแต่ละตำบลอย่างน้อย ๑ แห่ง/ตำบล

21 ๓. จัดอบรม อสม แกนนำสุขภาพ ๔. ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนปลอดสารพิษ และรับประทานเอง ๕. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

22 ทุกตำบลจะต้องดำเนินงาน ๕ งาน ดังนี้ ๑.สื่อบุคคล @ ทีมเยี่ยมบ้านสหวิชาชีพ @ ปากต่อปาก ๒. เพื่อนช่วยเพื่อน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

23 ๓. สื่อสาธารณะ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สปอร์ตโฆษณา ๔. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ด ป้าย แผ่นพับ วงล้อสุขภาพ ฯลฯ

24 สัญญาไว้........ เราจะร่วมมือกัน  ให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาพดี ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ปลอดภัยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง............. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

25

26 บทบาทของ 5 องค์กรระดับท้องถิ่น / ตำบล ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน บทบาทของ 5 องค์กรระดับท้องถิ่น / ตำบล ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน อปท รพ สต อสม ผู้นำ ชุมชน กองทุนฯ ตำบล

27 สวัสดี

28 กระบวนการปรับทิศทางของ โครงการสุขภาพด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ค่ากลาง ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google