งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ. เมือง จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ. เมือง จ. สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ. เมือง จ. สระบุรี

2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประชากร 10,889 คน ชาย 5,328 คน หญิง 5,561 คน หลังคาเรือน 2,236 หลังคาเรือน เด็กแรกเกิด - 6 ปี 730 คน สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป 2,626 คน อายุ 60 ปี ขึ้นไป 1,164 คน ผู้พิการ 96 คน ผู้สูงอายุทีป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 364 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 96 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 430 คน

3 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จำนวน อสม. 96 คน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 96 คน กลุ่มองค์กรชุมชน แพทย์พื้นบ้าน / สมุนไพร / ออกกำลังกาย / เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มจิตอาสา / ผู้สูงอายุ / กลุ่มกีฬา / แกนนำ เอดส์ / กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภค / กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม / ชมรมสร้าง สุขภาพ

4 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้าน สุขภาพ มีการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการ พัฒนาด้านสุขภาพ มีกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้าน สุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ชุมชน * สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำชุมชน ** วิเคราะห์สถานการณ์ / ทุนทางสังคม ** วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน / จัดทำแผนที่ ชุมชน ** จัดทำแผนชุมชน / จัดลำดับปัญหา / กำหนดกิจกรรมด้านสุขภาพตามสภาพปัญหา

5 แผนงานด้านสุขภาพชุมชน 1. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงกลุ่ม โรค Metabolic กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 2. โครงการพัฒนาศักภาพ อสม. 3. โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ. เมือง จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google