งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการ พัฒนาการเกษตร ไทย สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการ พัฒนาการเกษตร ไทย สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด ชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการ พัฒนาการเกษตร ไทย สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด ชัยนาท

2 ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ไทย อดีต ปัจจุบันอนาคต การผลิตเพื่อยังชีพ / เหลือขาย การกีดกันสินค้าจากต่างประเทศ การผลิตสนองความต้องการตลาด ลดการกีดกันทางการค้า การผลิตแบบมืออาชีพ การค้าเสรี

3 การผลิต อดีตปัจจุบัน การผลิตเพื่อยังชีพ - การผลิตตามความ ต้องการ / ความชำนาญของ ผู้ผลิต - การผลิตตามฤดูกาล - เทคโนโลยีการผลิต ขั้นพื้นฐาน การผลิตสนองความ ต้องการตลาด - ผลิตเพิ่ม - ลด ตาม ความต้องการตลาด - ลดต้นทุน / ยกระดับ คุณภาพสินค้า - ปรับเปลี่ยนฤดูกาล ผลิต - พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตให้สูงขึ้น

4 การตลาด อดีตปัจจุบัน การกีดกันสินค้า 1. มาตรการด้านภาษี 2. มาตรการที่ไม่ เกี่ยวข้องกับภาษี 3. มาตรการด้าน สุขอนามัย ลดการกีดกันทาง การค้า - เปิดเขตการค้าเสรี ( ลด - เลิก ม.1+2) FTA: Free Trade Area - ไทย - อาเซียน (AFTA) - ไทย - จีน - ไทย - ออสเตรเลีย - ไทย - อินเดีย

5 ผลกระทบของ FTA 1. สินค้าราคาถูกลง 2. สินค้าหลากหลายชนิดขึ้น 3. เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อ การแข่งขันมากขึ้น

6 ถ้าเกษตรกรไม่ปรับตัวจะ เกิดอะไรขึ้น ? - สินค้าส่งออกไม่ได้ - สินค้าจากต่างประเทศจะ เข้ามาแทนที่

7 แล้วเกษตรกรจะปรับตัว อย่างไร ? ต้องทำการผลิตตาม GAP ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ - ต้นทุนการผลิตต่ำ - ผลผลิตคุณภาพดี - ผลผลิตคุณภาพดี - คุณภาพภายนอก สีสัน, ขนาด - คุณภาพภายใน กลิ่น, รส - สิ่งแปลกปลอม โรค, แมลง, จุลินทรีย์, สารเคมี ตกค้าง ( มาตรฐานด้าน สุขอนามัย )

8 กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ช่วยเกษตรกรอย่างไร ? - จะถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างไร - จะจัดระบบส่งเสริม การเกษตรอย่างไร - จะพัฒนานักส่งเสริมอย่างไร - จะใช้ประโยชน์จากศูนย์ ถ่ายทอด, โรงเรียนเกษตรกร, Lab ชุมชน, เกษตรหมู่บ้านได้ อย่างไร - ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการ พัฒนาการเกษตร ไทย สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google