งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลาง กลุ่ม เกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลา กลางจังหวัด สระแก้ว ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลาง กลุ่ม เกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลา กลางจังหวัด สระแก้ว ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลาง กลุ่ม เกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลา กลางจังหวัด สระแก้ว ชั้น 2

2 ระเบียบวาระที่ 1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ................................................... ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมครั้งที่ 4/2552...................................................

3 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว 3.1 โครงการส่งเสริมการ ให้บริการเครื่องจักรกล ของกลุ่มเกษตรกร 3.2 ร่างพระราชบัญญัติสภา เกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ.............. 3.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร

4 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 4.2 โครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัย การผลิตทางการเกษตรให้ กลุ่มเกษตรกร 4.3 ผลกระทบจากการเปิด เขตการค้าเสรี FTA

5 ระเบียบวาระที่ 5 เพื่อเพื่อพิจารณา 5.1 แผนการเชื่อมโยงธุรกิจของ กลุ่มเกษตรกร 5.2........................................................ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องหน่วยงานราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 6.1 เรื่องมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 6.2 เรื่องนโยบายการส่งเสริม สถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ * สมาชิกได้รับประโยชน์ อย่างแท้จริง * มีความเข้มแข็งสามารถ ยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตนเอง ฯลฯ

6 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 7.1 งานกีฬาสหกรณ์ (24 ธันวาคม 2552) 7.2............................................................ 7.3...........................................................


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลาง กลุ่ม เกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลา กลางจังหวัด สระแก้ว ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google