งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551

2 การผลิตบัณฑิต : หลักสูตร การร่างหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงแก้ไขข้อความต่าง ๆ ของหลักสูตร ใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงตามมติวิชาการทั้ง สูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรี

3 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน โครงการเส้นทางสู่นักกฎหมาย นักศึกษาพบประชาชน เมื่อวันที่ 9-11 เม. ย. 51 ณ จังหวัดพัทลุง

4 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน MOS Olympic 2008

5 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการสอนโครงร่างวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ โครงร่างสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

6 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 4

7 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา โครงการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง เมื่อวันที่ 27-31 พ. ค. 51 ณ จังหวัดตรัง

8 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้

9 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน ประชาชน อ. สะเดา ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

10 การวิจัย HATYAI POLL

11 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนาอาจารย์ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย โครงการอบรม Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program โครงการอบรมเรื่อง ก้าวใหม่ในโลกธุรกิจ โครงการผู้นำทางจิตปัญญาสู่มหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาการเขียนบทความทาง วิชาการ

12 การเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การจัดแผน ธุรกิจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด สงขลา โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English for business in Workplace ให้แก่ พนักงานบริษัทพีรพล มายนิ่ง จำกัด โครงการให้ความรู้บัญชีเบื้องต้นกับธุรกิจ ชุมชน ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา การบริการวิชาการ

13 การบริการวิชาการ โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการกับความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 21 เม. ย. 51

14 การบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 พ. ค. 51

15 การบริการวิชาการ โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เบื้องต้น

16 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1

17 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พิธีสืบชะตาแบบล้านนา เมื่อวันที่ 9 พ. ค. 51

18 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการความรู้คู่คุณธรรม สำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 4-6 เม. ย. 51

19 การบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google