งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม บุคลากร ประจำปี การศึกษา 2551 13 มิถุนายน 2551 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม บุคลากร ประจำปี การศึกษา 2551 13 มิถุนายน 2551 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม บุคลากร ประจำปี การศึกษา 2551 13 มิถุนายน 2551 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี

2 วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่ “ มีวินัย รอยยิ้ม มิตรภาพ ความ ช่วยเหลือ ” “ มีวินัย รอยยิ้ม มิตรภาพ ความ ช่วยเหลือ ”

3 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ “ ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม ” “ ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม ”

4 สุภาษิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ “ อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ” “ อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ” ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

5 วิสัยทัศน์ “ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ มุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้น นำด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีในภาคเหนือ ตลอดจนผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพพร้อมคุณธรรม ”

6 Quality University นโยบายการเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ด้านการรับ นักศึกษา ด้านการเรียน การสอน ด้านการ บริหาร ด้านรักษา นักศึกษา ด้านการ บริการ วิชาการ มุ่งทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรร มล้านนา ด้านการวิจัย ด้านการ ประกัน คุณภาพ

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับ นักศึกษา เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาวิธีการ รับนักศึกษาใหม่ และจัดทำ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้มีความ ชัดเจน เพิ่มช่องทางการรับเข้า สามารถรับนักศึกษาในภาคปกติ และภาคสมทบ ตั้งเป้าหมายการ รับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ นักศึกษา

8 เป้าประสงค์ คือ เพื่อรักษาสถานภาพ นักศึกษาให้เรียนสำเร็จตามหลักสูตร ไม่พ้นสภาพกลางคัน กระตุ้นให้ นักศึกษาเรียนรู้แบบใฝ่รู้ พร้อมที่จะ รับมือกับการเรียนที่สูงขึ้น จัดให้มีการ บริการด้านกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษา นักศึกษา

9 เป้าประสงค์ คือ เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็น นักศึกษาที่ความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย มีการบูรณาการ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสหกิจศึกษา ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตในอุดม คติ ส่งเสริมระบบที่ปรึกษาให้มี คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเรียน การสอน

10 เป้าประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สร้างองค์ความรู้และนวัฒก รรมใหม่ การผสมผสานองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน และ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความตระหนักและคุณค่าของ งานวิจัยและงานวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย

11 เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยในการบริการ วิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ตาม ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดการ บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดรับกับ กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และสามารถนำ ทฤษฎีวิชาการองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ บริการวิชาการ

12 เป้าประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ วิถีชีวิตอันดีงามของล้านนาไทย มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าวิจัยด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสร้างความตระหนักถึงรากเหง้า และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็น รากฐานชีวิตของตนเองและบรรพบุรุษ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

13 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ บริหาร เป้าประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ มี ความโปร่งใส กระจายอำนาจ ตรวจสอบได้ มี ระบบบริหารและโครงสร้างองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี ระบบการกำกับและตรวจสอบที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง มีการนำ แนวความคิดและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ในการทำงานของบุคลากร

14 เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนากลไกใน การประกันคุณภาพ กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านประกัน คุณภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อที่จะเป็น หลักประกันแก่สาธรณชนว่าสถาบัน สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา

15 North-Chiang Mai University Science & Technology ขอบคุณ ทุกท่านที่ ให้กำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt ประชุม บุคลากร ประจำปี การศึกษา 2551 13 มิถุนายน 2551 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google