งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3 แผนหลักการวิจัยสถาบัน 1

4 แผนหลักการวิจัยสถาบัน 2

5 แผนหลักการวิจัยสถาบัน 3

6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนหลักการวิจัยสถาบัน 4

7 แผนหลักการวิจัยสถาบัน 5

8 แผนหลักการวิจัยสถาบัน 6

9

10

11

12 - กรมราชทัณฑ์ ในด้านการจัดการศึกษาให้แก่ ผู้ต้องขัง - องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ในด้านการพัฒนา บุคลากร - สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มลุ่มน้ำโขง เพื่อจัดหลักสูตร การเรียนการสอน - สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในด้านการเรียนการ สอนและฝึกอบรมทางไกล - หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย

13 1) การดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุกเพื่อการเพิ่มจำนวน นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 2) ปัญหาและแนวทางการผลิต / การปรับปรุง ชุดวิชา ให้มี ความทันสมัย และให้ทันต่อ การจัดการเรียนการสอน 3) การปรับโครงสร้างระบบการบริหารและบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานของ มสธ. 4) การปรับระบบการให้บริการนักศึกษา ตั้งแต่ขั้นการรับสมัคร การตัดสินผลการสอบจนกระทั่งการสำเร็จการศึกษา 5) การปรับปรุงการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการ การศึกษาประจำจังหวัด / ศูนย์วิทยพัฒนาและมุม มสธ. 6) การปรับปรุงระบบบริการการศึกษาในด้านต่าง ๆให้มีคุณภาพ เช่น การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One – stop service) ให้แก่นักศึกษาทุก ระดับ

14

15

16

17

18

19 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google