งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
นโยบาย และแนวทางการทำงาน อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2 นโยบาย 6 Is Integrity Intelligence Internal Connection
Internationalization Innovation Information

3 Integrity ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมประจำรายวิชา
การบรรยาย/การอบรมคุณธรรม โครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม นิทรรศการ/จัดบอร์ด เชิดชูคนดี รางวัล/ประกาศนียบัตร

4 Intelligence ระบบติดตามผลการเรียน คลินิกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Interdisciplinary Knowledge Senior Project Thesis ประกวดผลงาน Business Knowledge Consulting Unit

5 Internal Connection การสื่อสาร รวมบริการ ประสานภารกิจ
การปรับปรุงหลักสูตร ทรัพยากรบุคคลในการสอน/วิทยานิพนธ์ งานวิจัยเชิงบูรณาการ/สหวิทยาการ การจัดอบรม/สัมมนาภายใน

6 Internationalization
หลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือกับต่างประเทศ สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ การจัด Conference ระดับนานาชาติ การนำเสนอ/ตีพิมพ์ผลงาน Education Hub

7 Innovation การคิดนอกกรอบ  การบริหารจัดการ
การคิดนอกกรอบ  การบริหารจัดการ การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ  การเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงทางความคิด  งานวิจัย การผลิต หรือ กระบวนการ  Research Unit การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือ การพัฒนาต่อยอด

8 Information รวบรวม/จัดเก็บ  แผนการจัดการความรู้
รวบรวม/จัดเก็บ  แผนการจัดการความรู้ คัดเลือก/สกัด  โครงการคลังความรู้ วิเคราะห์/สังเคราะห์  หน่วยสารสนเทศ สวทส. เรียบเรียง/นำเสนอ

9 จุดเด่น : ศึกษาทั่วไป  ห้องไทยศึกษานิทัศน์
จุดเด่น : ศึกษาทั่วไป  ห้องไทยศึกษานิทัศน์  โครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ  สารสนเทศท้องถิ่น

10 จุดเด่น : ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือต่างประเทศ ELRU FLRU
หน่วยส่งเสริมภาษา+วัฒนธรรม

11 จุดเด่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานวิจัย/นวัตกรรม สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ คลินิกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรครบวงจร

12 จุดเด่น : เทคโนโลยีการจัดการ
 ความสัมพันธ์ภาคเอกชน  Interdisciplinary Knowledge  BKCU  สหกิจศึกษา 2 ครั้ง

13 จุดเด่น : สถานวิจัย  วารสาร SJSS  คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 ข้อมูล Journal Impact Factor  ฐานข้อมูล Scopus  จัดตั้ง Research Unit

14 จุดเด่น : สำนักงานคณบดี
 คลังข้อมูล  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานบริหารความเสี่ยง  Loyalty  Career path

15 แผนภาพการบริหารงาน สวทส.
IT QA MT E GE สถานวิจัย สนง. คณบดี

16 จุดเด่นของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
องค์ความรู้จากการอบรม/สัมมนา จุลสารรายเดือน คุณธรรมประจำรายวิชา แผนพัฒนาสำนักวิชาฯ แผนการจัดการความรู้ กิจกรรม Share and Care โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สายปฏิบัติการ

17 โครงการ/กิจกรรมใหม่ ปรับปรุงสำนักวิชาฯ SAR ในระดับสาขาวิชา
บอร์ดความรู้ทั่วไป IDP อบรมบุคลากรใหม่ Book Sharing หน่วยส่งเสริมคุณธรรม สารจากคณบดี โครงการคลังข้อมูล Journal Impact Factor Scopus

18 แนวทางการทำงาน 3 ส. ประสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์
3 ส. ประสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ 3 ย. เชื่อมโยง ต่อยอด ตอกย้ำ 3 ใจ ตั้งใจ จริงใจ เปิดใจ

19 เป้าหมายการทำงาน การพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณธรรม
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน คนดี/คนที่ตั้งใจทำงาน


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google