งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo 1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo 1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 www.themegallery.com Company Logo

6 www.themegallery.com Company Logo 1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่ดีงาม 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญา ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ 8. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

7

8 www.themegallery.com Company Logo มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

9

10 www.themegallery.com Company Logo นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิษณู สูนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงาน แผนงานและงบประมาณ นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายศักดิ์ชาย เกษางาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ นายอลงกต ช่วงชิง รอง ผู้อำนวยการ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป นายเมืองไทย ทองศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน บุคคล นายวิษณู สูนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงาน แผนงานและ งบประมาณ

11

12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมือง ใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประเภทของบุคลากร จำนวน ชายหญิงรวม ข้าราชการครู 223658 ข้าราชการครูสาย ผู้บริหาร 5_5 ข้าราชการครูสาย ผู้สอน 173653 พนักงานราชการ 279 ลูกจ้างประจำ 7_7 เจ้าหน้าที่ธุรการ _11

13 ประเภทของบุคลากร จำนวน ชายหญิงรวม ลูกจ้างชั่วคราว 81523 ครูอัตราจ้าง 7411 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 156 แม่บ้าน _44 พนักงานขายคูปอง _11 วิทยากรภายนอก _11 รวมทั้งสิ้น 395998

14

15 ชั้น จำนวน ห้องเรีย น ชายหญิงรวม ม.18157199356 ม.28148216364 ม.38141197338 รวมม. ต้น 244446111,055 ม.49118209327 ม.59104198302 ม.6779175254 รวม ม. ปลาย 25301582883 รวมทั้งหมด 497451,1931,938

16 ปี การศึก ษา จำนวน ห้องเรีย น จำนวนนักเรียนรวม ชายหญิง 255146 7821,2041,986 2552487841,2342,018 2553 497451,1931,938

17 www.themegallery.com Company Logo 255125522553 1,986 คน 2,018 คน 1,938 คน

18 ปี การศึก ษา ม.1 ม.4 รวม สมัคร สอบ รับเข้า เรียน สมัคร สอบ รับเข้า เรียน สมัคร รับเข้ า 255 1 398 367294 282 692649 255 2 415378347330 762708 255 3 369322352320 721642

19 www.themegallery.com Company Logo ปี การศึก ษา มหาวิทยา ลัย ของรัฐ มหา วิทยาลัย ราชภัฏ สถาบัน การ ศึกษา อื่น รวม ( คน ) 255 1 3732675 255 2 2743979 255 3 3249384 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา

20 www.themegallery.com Company Logo 255 1 255 2 255 3 75 คน 79 คน 84 คน

21 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการให้แก่นักเรียนในการสืบค้น ข้อมูล

22 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

23 มีระบบการนับสถิติการเข้า - ออก ห้องสมุด โดยการรูดบัตร ประจำตัว

24

25 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

26 มีระบบสืบค้น intranet และ Internet

27 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

28

29

30 บัญชีรายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ประกวด / แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2552

31 www.themegallery.com Company Logo

32

33 www.themegallery.com Company Logo

34 www.themegallery.com Company Logo

35 www.themegallery.com Company Logo

36 www.themegallery.com Company Logo

37 www.themegallery.com Company Logo

38

39

40 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3

41

42 www.themegallery.com LOGO ผลงานของนักเรียนด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ 1. การเขียน โปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์ 2. การแข่งขัน ทักษะวิชาการ ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเท ศ 8 รายการ และ เป็นตัวแทนของ สพท. อบ.3 ไป แข่งในระดับภาค SCB Challenge 2009 และเป็น ตัวแทนของภาค อีสานตอนล่างไป แข่งขันใน ระดับประเทศ รางวัลชมเชย การทดสอบ ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษของ บริษัทเสริมปัญญา โดยได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัด อุบลราชธานี โครงการ แพทย์ชนบท ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 จำนวน 3 คน

43 www.themegallery.com LOGO ผลงานของนักเรียนด้านการกีฬา เป็นตัวแทนของ เขต 3 นักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประกอบด้วย 1. วอลเลย์บอล ชาย 2. เปตอง ประเภททีม 3. แฮนด์บอล ชาย 4. แฮนด์บอล หญิง 5. บาสเกตบอล ชาย การ ทดสอบ ความสามารถ ด้าน ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริม ปัญญา โดยได้ ลำดับที่ 4 ของ จังหวัด อุบลราชธานี ฟุตบอลชาย รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี เป็นตัวแทน ของอำเภอศรี เมืองใหม่ไป แข่งขันในระดับ จังหวัด อุบลราชธานี

44 www.themegallery.com LOGO

45

46 home

47

48


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo 1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google