งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

2 ข้อมูลพื้นฐาน ด้าน อาคาร สถานที่ และบุคลากร

3 ประวัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ ได้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (สาขาอำเภอศรีเมืองใหม่) ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่เป็นที่ ทำการชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศโดยใช้ ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร” มี นายเจริญ ช่วงชิง ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ ย้ายจากโรงเรียนบ้าน ศรีเมืองใหม่มาเรียนในที่ดินปัจจุบัน บ้านนาเวียง หมู่ที่ 7 ตำบล นาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

4 ประวัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยา
ปี พ.ศ.2546 ได้รับ คัดเลือกให้เป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ.2549 ผ่านการประเมินรับรองการเป็น ต้นแบบโรงเรียนในฝัน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ปี พ.ศ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

5 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กว้างขวาง ผู้เรียนรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ครองตนอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ Company Logo

6 พันธกิจ 1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 8.พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ Company Logo

7 สภาพทั่วไปบริเวณโรงเรียน

8 มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ภาพถ่ายทางอากาศ มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา Company Logo

9 สถานที่ตั้ง 93 หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ตั้ง 93 หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

10 ทำเนียบผู้บริหาร นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ชาย เกษางาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวิษณู สูนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน แผนงานและงบประมาณ นายเมืองไทย ทองศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวิษณู สูนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน แผนงานและงบประมาณ Company Logo

11

12 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประเภทของบุคลากร จำนวน ชาย หญิง รวม ข้าราชการครู 22 36 58 ข้าราชการครูสายผู้บริหาร 5 _ ข้าราชการครูสายผู้สอน 17 53 พนักงานราชการ 2 7 9 ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

13 ประเภทของบุคลากร จำนวน ชาย หญิง รวม ลูกจ้างชั่วคราว 8 15 23 ครูอัตราจ้าง 7 4 11 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 5 6 แม่บ้าน _ พนักงานขายคูปอง วิทยากรภายนอก รวมทั้งสิ้น 39 59 98

14 แผนภูมิแสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2553
ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม ม.1 8 157 199 356 ม.2 148 216 364 ม.3 141 197 338 รวมม.ต้น 24 444 611 1,055 ม.4 9 118 209 327 ม.5 104 198 302 ม.6 7 79 175 254 รวม ม.ปลาย 25 301 582 883 รวมทั้งหมด 49 745 1,193 1,938

16 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551-2553
จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน รวม ชาย หญิง 2551 46 782 1,204 1,986 2552 48 784 1,234 2,018 2553 49 745 1,193 1,938

17 1,938 คน 2,018 คน 1,986 คน 2551 2552 2553 www.themegallery.com
Company Logo

18 จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน และรับเข้าเรียน 2551-2553
ปีการศึกษา ม.1 ม.4 รวม สมัครสอบ รับเข้าเรียน สมัคร รับเข้า 2551 398 367 294 282 692 649 2552 415 378 347 330 762 708 2553 369 322 352 320 721 642

19 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา มหาวิทยาลัย ของรัฐ มหา วิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการ ศึกษาอื่น รวม (คน) 2551 37 32 6 75 2552 27 43 9 79 2553 49 3 84 Company Logo

20 84 คน 79 คน 75 คน 2551 2552 2553 Company Logo

21 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการให้แก่นักเรียนในการสืบค้นข้อมูล

22 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

23 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
มีระบบการนับสถิติการเข้า-ออก ห้องสมุด โดยการรูดบัตรประจำตัว

24 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

25 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

26 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
มีระบบสืบค้น intranet และ Internet

27 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

28 บัญชีรายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2552
บัญชีรายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2552 ที่ รายการแข่งขัน ผู้จัดแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขัน 1 การแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ประเภท หญิง ร.ร.จอมพระประชา-สรรค์ จ.สุรินทร์ นายนันทวัน สมหมาย ชนะเลิศ 2 การแข่งขัยกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี อบจ.อบ. นายเทพไพสาล แก้วหลวง นายปรีดา ศรีสงคราม นายภาณุวัฒน์ ทัดเทียม รองชนะเลิศ อันดับ 3 3 การแข่งขันการตอบปัญหา “ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ” ธนาคารไทยพาณิชย์ กทม. นางฟุ้งเฟื่อง แก้วหลวง อันดับ 1

29 รายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวด /แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระฯ จำนวน รายการที่ส่ง ผลการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้าร่วม วิทยาศาสตร์ 6 4 1 - คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 11 8 2 ภาษาต่างประเทศ 7 สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 12 9 การงานอาชีพฯ 17 5 รวม 67 36 16 คิดเป็นร้อยละ 53.73 23.88 10.44 11.94

30 บัญชีรายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวด /แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระฯ จำนวนรายการที่ส่ง ผลการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้าร่วม วิทยาศาสตร์ 3 - คณิตศาสตร์ 1 ภาษาไทย 2 ภาษาต่างประเทศ 7 4 สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ รวม 18 5 คิดเป็นร้อยละ 16.67 27.78

31 ที่ แบบ สร้างเมื่อปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8 9 10 ส้วมนักเรียน 6/27 2545 2546 2551 188,000 บาท 187,000 บาท 308,500 บาท Company Logo

32 สภาพทั่วไป อาคารเรียนหลังที่ 1
สภาพทั่วไป อาคารเรียนหลังที่ 1

33 Company Logo

34 Company Logo

35 Company Logo

36 Company Logo

37 Company Logo

38 อาคารเรียนหลังที่ 3

39

40 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3

41

42 ผลงานของนักเรียนด้านวิชาการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ 1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2. การแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 รายการ และเป็นตัวแทนของ สพท.อบ.3 ไปแข่งในระดับภาค SCB Challenge และเป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนล่างไปแข่งขันในระดับประเทศ รางวัลชมเชย การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา โดยได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการ แพทย์ชนบท ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 จำนวน 3 คน LOGO

43 ผลงานของนักเรียนด้านการกีฬา
การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา โดยได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนของเขต 3 นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประกอบด้วย 1. วอลเลย์บอลชาย 2. เปตอง ประเภททีม 3. แฮนด์บอลชาย 4. แฮนด์บอลหญิง 5. บาสเกตบอลชาย ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นตัวแทนของอำเภอศรีเมืองใหม่ไปแข่งขันในระดับจังหวัดอุบลราชธานี LOGO

44 LOGO

45

46 home

47

48 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google