งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยในบทบาทของ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยในบทบาทของ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยในบทบาทของ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา

3 ประเด็นคัดสรรเพื่อการ เรียนรู้ ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานระดับอุดมศึกษา สรุปประเภทและตัวอย่างงานวิจัย วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : วิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ซักถาม ติดต่อ การวิจัยและพัฒนา Best Practice 21

4 บทบาทของมหาวิทยาลัย 1. สอน ผลิตบัณฑิต 2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ 3. บริการทางวิชาการ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5 ภารกิจอาจารย์อุดมศึกษา  สอน ผลิตบัณฑิต  วิจัย สร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์  บริการทางวิชาการ  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  งานบริหารจัดการ การร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย

6 หน้าที่ 1… สอน 1.1 ปฏิบัติการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 1.2 พัฒนาและประเมินหลักสูตร 1.3 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

7 หน้าที่ 2....วิจัย 1. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ -วิจัยและพัฒนากระบวนการสอน/เทคนิคการสอน ใหม่ ๆ -วิจัยและพัฒนาสื่อ/ชุดสื่อ ประกอบการสอน 2. สังเคราะห์/สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา 3. วิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 4. วิจัยบริการทางวิชาการตามความต้องการของ สังคม

8 หน้าที่ 3 บริการทางวิชาการ  วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้  เป็นที่ปรึกษาองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ  นำเสนอความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความผ่านวารสาร บทความผ่าน เว็บไซด์ นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ จัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ  ฯลฯ

9 หน้าที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นกรรมการสมาคม ชมรม ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการ สอน  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสานความเป็น ไทย  ประยุกต์ใช้ผลการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของ ชุมชน/ชี้นำสังคม

10 หน้าที่ 5 ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนางาน  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหาร ในองค์กร  เป็นกรรมการด้านต่าง ๆ  ร่วมรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ  ฯลฯ

11

12 ในอนาคต..............  อาจารย์แต่ละคน จะต้อง ดำเนินงานตามภารกิจอย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน  การประเมินการปฏิบัติงาน จะ มุ่งเน้น “ผลงาน”มากขึ้น

13 ชาวมหาวิทยาลัย ต้อง..............  ทำงานอย่างประกันคุณภาพ  มีค่านิยมในการทำงานหนัก

14 การประเมินการปฏิบัติงาน….ในอดีต ก. ให้ความสำคัญกับ “พฤติกรรมการ ทำงาน” “มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ” ควบคู่กับ ข. ผลงาน/คุณภาพงาน

15 ในอนาคต..ประเมินแบบมุ่งเน้นผลงาน  การประเมินในอนาคตจะเน้น “ประเมินแบบ มุ่งเน้นผลงาน” “แจงนับผลงาน”  การประเมินจะ “มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและ แข่งขันแบบเสรี” คือ “ทำงานมากได้ ผลตอบแทนมาก” “ไม่กำหนดขีดจำกัดบน แต่เน้นกำหนดขีดจำกัดล่าง”

16 ตัวอย่าง...การตีค่าภาระงาน/ผลงาน  สอนภายในมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 5 ภาระงาน  สอนภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2 ภาระงาน  คุมวิทยานิพนธ์ จบ 1 คน เท่ากับ 200 ภาระงาน  เขียนตำรา/ประมวลสาระ 1 หน่วย เท่ากับ 300 ภาระ งาน  ออกข้อสอบ 1 ข้อ เท่ากับ 2 ภาระงาน  วิจัย เสร็จ 1 เรื่อง เท่ากับ 300-1000 ภาระงาน  เขียนบทความ 1 บท เท่ากับ 60 ภาระงาน  อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม 1 หลักสูตร..200 ภาระงาน

17  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง เท่ากับ ………………………...200 ภาระงาน  วิจัยโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง เท่ากับ..………………………300 ภาระงาน  วิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในวงเงินมากกว่า 800,000 บาท 1 เรื่อง เท่ากับ ……………………… 800-1000 ภาระงาน

18

19 รายงานผลงาน ปี 2553 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ( 740,000 บาท)

20

21 สารบัญ  ส่วนที่ 1 งานสอน -ปริมาณงานสอน -งานสร้างสรรค์ในการสอน  ส่วนที่ 2 งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  ส่วนที่ 3 งานบริการทางวิชาการ  ส่วนที่ 4 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ส่วนที่ 5 งานร่วมมือกับสาขาวิชา และ มหาวิทยาลัย

22

23 บริบท/ภาวะแวดล้อมการจัดการศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ทวิภาคี ไตรภาคี การพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิ ปัญญาไทย งานสร้างสรรค์ในการสอน เรียนรู้จากโครงงานในชุมชน  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : จัด กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ บูรณาการการสอนกับบริการทางวิชาการ บูรณาการการสอนกับการวิจัย บูรณาการการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยต้องเลี้ยงตัวเองมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยในบทบาทของ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google