งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐาน การศึกษาและ การประกันคุณภาพ

3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( สกอ. เน้นกระบวนการ ) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ( สมศ. เน้นผลลัพธ์ ) และ

4 การประกันคุณภาพภายใน P วางแผน D ปฏิบัติ A ปรับปรุงแก้ไข C ตรวจสอบ

5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ภายใน มีการประเมินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เป็นประจำทุกปีหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา ผลการประเมินของปีการศึกษา 2551 2.73 จากคะแนนเต็ม 3 ( ดีมาก )

6 การประกันคุณภาพภายนอก ประเมินรอบที่สอง พ. ศ. 2549 – 2553  ประเมินเพื่อรับรอง มาตรฐานคุณภาพ

7 ม. นเรศวรและกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์รับการ ประเมินจากสมศ. เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2550 ผลการประเมินระดับสถาบัน ( ม. นเรศวร ) 4.61 จาก 5 ( ดีมาก ) ผลการประเมินระดับ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4.33 จาก 5 ( ดี )

8 ผลการดำเนินงาน บางส่วน

9 ด้านการเรียนการสอน สี่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ใช้ใน ห้องเรียน มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัสดุและคุรภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น จัดให้มีการพาไปดูงาน และฝึกงาน

10 อาจารย์

11 รางวัลที่อาจารย์และนิสิตได้รับ รางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการ ประกวดบทความในการประชุม วิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน แห่งชาติประจำปี 2552 บทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสา หการ ปี 2552 รางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอ แบบโปสเตอร์ ในการประชุม วิชาการ Thailand “Reverse Brain Drain Project” International Conference on Cadmium in Food and Human Heath

12 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีต มวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 รางวัลการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภท คอนกรีตกำลังดัดสูง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และประเภทคอนกรีตกำลังสูง ด้รางวัลชมเชย อันดับ 1

13 รางวัลชนะเลิศในการประกวด โครงงานนิสิต “ นิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ” ครั้งที่ 10

14 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2551 ได้งานทำ ศึกษาต่อ

15 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต / มหาบัณฑิต รายการค่าเฉลี่ยระดับ ด้านความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ 3.55 มาก ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 3.68 มาก ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.10 มาก ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 3.52 มาก

16 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ การประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google