งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 วิสัยทัศน์ ผลิตนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม ความรู้ และ ทักษะ ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ EEntrepreneurship LLeader in EElectronics and CComputer

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ทำการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น  ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ - เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ - มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการ ธุรกิจขนาดย่อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ - มีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  พนักงาน ลูกจ้าง ในภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกิจการด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหรือประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคอมพิวเตอร์

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พัฒนาและยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ สอนสู่มาตรฐานสากล  พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสู่มาตรฐานสากล  เร่งรัดการพัฒนาผลงานและตำแหน่งทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน  พัฒนาระบบการสอนแบบ e-learning  ส่งเสริมสาขาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมคนเก่งคนดี  ส่งเสริมการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และแสดงผลงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Project-based learning  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย

7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้าง นวัตกรรม  การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย  ส่งเสริมกิจการงานวิจัยของสาขาวิชา

8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ พนักงาน และ นักศึกษาสู่สากล  ยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร  อบรม/ดูงาน  ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning  ยกระดับมาตรฐานนักศึกษา  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมการสร้างงาน และการทำงานระหว่างเรียน

9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรการ เรียนรู้ให้ทันสมัย  ปรับปรุงสภาพทางกายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความ สะดวก  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก  จัดทำเว็บไซต์สาขาวิชา  ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนทางวิชาการและการเรียนรู้ให้ทันสมัย  จัดหาครุภัณฑ์ สื่อ และทรัพยากรการเรียนรู้  จัดทำแผนบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ฝึกอบรม PLC และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส่งเสริม SME  ถ่ายทอดความรู้แก่ SME  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการ สอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และการให้บริการวิชาการ

12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ร่วมอุดมการณ์  อ.ประสิทธิ์ เหลืองรัชพันธุ์  อ.สถาพร วีระสุนทร (เครื่องกล)  อ.ปาริฉัตร แก่นสม  อ.ธงชัย ทองอยู่  นส.วัลลภา อามาตย์ชาดี


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google