งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2 วิสัยทัศน์ ผลิตนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะ ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ E Entrepreneurship L Leader in E Electronics and C Computer

3 พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
ทำการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
- เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ - มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการ ธุรกิจขนาดย่อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ - มีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 4

5 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พนักงาน ลูกจ้าง ในภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกิจการด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหรือประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคอมพิวเตอร์ 5

6 พัฒนาและยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสู่มาตรฐานสากล เร่งรัดการพัฒนาผลงานและตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาดูงาน พัฒนาระบบการสอนแบบ e-learning ส่งเสริมสาขาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมคนเก่งคนดี ส่งเสริมการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และแสดงผลงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Project-based learning บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย

7 ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม
การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย ส่งเสริมกิจการงานวิจัยของสาขาวิชา

8 พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาสู่สากล
ยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร อบรม/ดูงาน ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning ยกระดับมาตรฐานนักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการสร้างงาน และการทำงานระหว่างเรียน

9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก จัดทำเว็บไซต์สาขาวิชา ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนทางวิชาการและการเรียนรู้ให้ทันสมัย จัดหาครุภัณฑ์ สื่อ และทรัพยากรการเรียนรู้ จัดทำแผนบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

10 ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝึกอบรม PLC และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม SME ถ่ายทอดความรู้แก่ SME สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

11 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และการให้บริการวิชาการ

12 ผู้ร่วมอุดมการณ์ อ.ประสิทธิ์ เหลืองรัชพันธุ์
อ.ประสิทธิ์ เหลืองรัชพันธุ์ อ.สถาพร วีระสุนทร (เครื่องกล) อ.ปาริฉัตร แก่นสม อ.ธงชัย ทองอยู่ นส.วัลลภา อามาตย์ชาดี


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google