งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1 รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1 รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1 รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน 2552

2 บุคลากร   อาจารย์ 8 คน   ข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง 4 คน นักศึกษา   ปริญญาตรี 96 คน   ปริญญาโท (ภาคปกติ 36 คน ภาคพิเศษ 25 คน) ภ า ค วิ ช า พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร

3 น้ำหนัก ปี 2550 ปี 2551 ผลการประเมิน 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 204.224.33ดี 2. การเรียนการสอนและ คุณภาพบัณฑิต 503.903.60ดี 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา 203.344.25ดี 4. การวิจัย 503.143.22ดี 5. การบริการวิชาการแก่ สังคม 205.005.00ดีมาก 6. การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 105.005.00ดีมาก 7. การบริหารจัดการ 203.964.00ดี ตารางสรุปคะแนนแต่ละองค์ประกอบ

4 น้ำหนักปี 2550ปี 2551ผลการประเมิน 8. การเงินและงบประมาณ 205.00 ดีมาก 9. ระบบกลไกการประกัน คุณภาพ 204.345.00ดีมาก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 9 องค์ประกอบ 2304.084.05ดี 10. ความสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยกับสังคม และชุมชนภาคใต้ 102.503.00พอใช้ 11. วิเทศสัมพันธ์ --- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 11 องค์ประกอบ 250 ผลการประเมินระดับภาควิชา3.863.85ดี ตารางสรุปคะแนนแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)

5 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 5 องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต

6 1) นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาพัฒนาการเกษตร มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 จำนวนมาก 2) การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในภาควิชาฯ ซึ่งเริ่มมีการเกษียณ ของอาจารย์ประจำบ้างแล้ว การรับอาจารย์ใหม่มาทดแทนอาจส่งผลต่อการ เรียนการสอนในอนาคต เนื่องจากอาจารย์ใหม่ประสบการณ์ในด้านการสอนยัง น้อย รวมทั้งประสบการณ์ด้านการวิจัยด้วย 3) การได้งานทำของบัณฑิตในสาขาวิชา มักจะไม่ตรงกับสาขาที่สำเร็จ การศึกษา แต่บัณฑิตส่วนใหญ่จะสามารถนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไป ปรับใช้กับงานที่ได้รับ 4) นักศึกษาของภาควิชาฯ จะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ การวางแผน การใช้ภาษา ค่อนข้างอ่อน องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต จุดอ่อน 1) อาจารย์ส่วนใหญ่ของภาควิชาฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ อาจารย์ทุกคนในภาควิชาฯ มีตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทำให้เป็นบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ในการสอนและวิจัย 2) อาจารย์ของภาควิชาฯ ส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะหาแหล่งทุน สำหรับโครงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง จุดแข็ง

7 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 7 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

8 นักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเห็นว่าการ เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่มีผลต่อผลการเรียน ไม่มีการประเมิน ผลโดยระดับคะแนนเหมือนกับการเรียนในหลักสูตร แม้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะให้ส่งผลในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับ นักศึกษาเองก็ตาม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาที่สังกัดภาควิชาฯ มีการทำกิจกรรม ต่าง ๆ อยู่เสมอ ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท โดยมีอาจารย์ใน ภาคฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ส่งผลให้จำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง

9 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 9 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย การวิจัย

10 1) ภาควิชาฯ ยังมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยค่อนข้างน้อย ทำให้การ ได้รับการอ้างอิงใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ นานาชาติน้อยไปด้วย 2) คณาจารย์ในภาควิชาฯ จะมีงานด้านการบริการวิชาการค่อนข้างมาก ทำให้งานวิจัยเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย การวิจัย 1) ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ของอาจารย์ทางด้าน งานวิจัย 2) อาจารย์ของภาควิชาฯ มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยทั้งจากภายในและ ภายนอกสถาบัน และงานบริการวิชาการในลักษณะให้บริการวิชาการและเป็น ที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง

11 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 11 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม การบริการวิชาการแก่สังคม

12 1) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ ยังทำได้ไม่ ครอบคลุมทุกโครงการ 2) ขาดการบันทึกองค์ความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ และ นักศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม การบริการวิชาการแก่สังคม 1) คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีความสามารถหาแหล่งเงินทุนหรือโครงการ บริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2) การได้รับเชิญให้เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ให้กับสถาบันอื่น หรือการ เป็นที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความ ชำนาญ แก่คณาจารย์ของภาควิชาฯ ให้มากขึ้น จุดอ่อน จุดแข็ง

13 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 13 องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

14 1) การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา ยังมีจำนวน ผู้เข้าร่วมไม่มากนัก องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1) การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการจัดอย่างต่อเนื่องจากคณะฯ ทำให้บุคลากรและนักศึกษา ยังสามารถเข้าร่วมได้อย่างสม่ำเสมอ 2) ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง

15 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 15 องค์ประกอบที่ 10 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย กับสังคมในชุมชนภาคใต้

16 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพิเศษทางการศึกษายังมี จำนวนน้อย โครงการรักเกษตร, โครงการเรียนดี ) แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมี ทางเลือกในการศึกษามากขึ้น จากระบบทาง การศึกษาในปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 10 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย กับสังคมในชุมชนภาคใต้ คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีโครงการพิเศษทางการศึกษา สำหรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทำให้นักเรียนมีโอกาส และทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จุดอ่อน จุดแข็ง

17 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1 รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google