งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 31 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 31 พฤษภาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 31 พฤษภาคม 2552

2 ปรัชญา “ มุ่ง มั่นพัฒนาวิชาการ สู่ การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ความ รู้สู่สังคมไทย เป็น ผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี เลิศ ล้ำค่าความเป็นไทยดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ”

3 วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร เป็นแหล่งรวมและเสริมสร้าง องค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทย ให้นำไปสู่การ พึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้ในระดับ สากล

4 พันธกิจ  สร้างและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีองค์ ความรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มี คุณธรรมและจริยธรรม  เสริมสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยแบบองค์ รวม  สร้างระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่สังคมแห่ง การพึ่งพาตนเอง

5 เป้าประสงค์ นิสิตมีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงาน นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรม อาจารย์มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการ ภายในคณะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลและความพร้อมใช้งานของ ข้อมูล มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบ สารสนเทศ ผู้รับบริการทางวิชาการได้รับความพึงพอใจ

6 การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

7 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐาน การศึกษาและ การประกันคุณภาพ

8 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9 การประกันคุณภาพ การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต โดยตรง

10 ด้านการเรียนการสอน สี่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ใช้ใน ห้องเรียน มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัสดุและคุรภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการพาไปดูงาน และฝึกงาน

11 ด้านการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 45 คน ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ 72.06 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 3.8 ( มาก )

12 ด้านการเรียนการสอน รางวัลของนิสิตที่ ได้รับ เช่น รางวัลชนะเลิศ York Cool Engineering Contest 2008 1. นายวสินต์ รุ่งวิทย์วทัญญู 2. นายสมชาย ยิ่มวงษ์ 3. นายเอกลักษณ์ สุยะตา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิษฐ์ ภัณฑ์ แคนลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ “ ปตท. คลังนักคิด สิ่งประดิษฐ์เพื่อ ชุมชน ” ในโครงงานเรื่องระบบแจ้งเตือนภัย น้ำท่วมผ่านมือถือ 1. นายสังวร สีสุทัศน์ นิสิต 2. ดร. อัครพันธ์ วงศ์กังแห อาจารย์ที่ปรึกษา 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทิพย์ แทนธานี หัวหน้าโครงการ รางวัลชมเชย โครงการแข่งขัน คอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 1. นายสิชล อนันตชัยศิริ 2. นายสุรงค์ โพธิ 3. นายวสันต์ ประดุจพงษ์เพชร

13 ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ สอดคล้องกับคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และ การสื่อสาร การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม

14 แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ดี P วางแผน D ปฏิบัติ A ปรับปรุงแก้ไข C ตรวจสอบ

15 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 31 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google