งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ.
ข้อมูลพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ผลงาน 6 เดือน : ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ คณะ/สำนัก/สถาบัน

2 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต 3. ด้านวิจัย 4. ด้านงานบริการวิชาการ 5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6. งบประมาณรายรับ - รายจ่าย

3 1. ด้านบุคลากร

4 จำนวนบุคลากร ประเภท จำนวน (คน) คิดร้อยละ พนักงาน - สายวิชาการ
- สายวิชาชีพอื่น ข้าราชการ - สาย ก - สาย ข - สาย ค ลูกจ้าง - ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้าง มจธ. - สายวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น

5 ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงาน สัดส่วน อ. : ผศ. : รศ. : ศ. ปี 2555 ปี 2556
คณะ/สำนัก/สถาบัน..... ………………… หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจ้าง มจธ.

6 วุฒิการศึกษาของผู้สอน สัดส่วนวุฒิการศึกษา ตรี : โท : เอก
หน่วยงาน สัดส่วนวุฒิการศึกษา ตรี : โท : เอก ปี 2555 ปี 2556 คณะ/สำนัก/สถาบัน..... หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจ้าง มจธ.

7 บุคลากรเกษียณ จำแนกตามหน่วยงาน
ปีงบประมาณ รวม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

8 2. ด้านนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต

9 หลักสูตร จำนวนหลักสูตร 95% 95% 92% 92% 100% 100%
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 95% 95% 92% 92% 100% 100% ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

10 (1) การประเมินหลักสูตร
(1) การประเมินหลักสูตร หลักสูตรที่ประเมิน : วิธีการประเมินหลักสูตร

11 (2) การปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา
(2) การปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

12 จำนวนนักศึกษา (1) นักศึกษาเข้าใหม่ 89% 78% 96% 78% 65% 75%
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 89% 78% 96% 78% 65% 75% ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

13 จำนวนนักศึกษา (2) นักศึกษาทั้งหมด 90% 92% 91% 94% 81% 86%
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 90% 92% 91% 94% 81% 86% ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

14 จำนวนนักศึกษา (3) ผู้สำเร็จการศึกษา 92% 84% 93% 94% 42% 84%
รุ่นปีการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 92% 84% 93% 94% 42% 84% ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

15 ระดับบัณฑิต 8 คน ระดับปริญญาตรี 3 คน
ทุนการศึกษา (1) ทุนจากเงินรัฐบาล 100% ระดับบัณฑิต 8 คน ระดับปริญญาตรี 3 คน จำนวนทุน 103% จำนวนเงิน (บาท)

16 ทุนการศึกษา (2) ทุนจากเงินรายได้คณะ............... 118% 700% 88%
(2) ทุนจากเงินรายได้คณะ 118% จำนวนทุน ระดับปริญญาตรี 700% จำนวนทุน ระดับบัณฑิตศึกษา 88% จำนวนทุน ผู้ช่วยสอน TA/RA

17 3. ด้านวิจัย

18 ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและจำนวนเงิน
(1) งานวิจัยจากรัฐ 100% จำนวนโครงการ 77% จำนวนเงิน (ล้านบาท)

19 ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและจำนวนเงิน
(2) งานวิจัยเงินรายได้คณะ 100% จำนวนโครงการ 73% จำนวนเงิน (ล้านบาท)

20 ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและจำนวนเงิน
(3) งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 100% จำนวนโครงการ 91% จำนวนเงิน (ล้านบาท)

21 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2556
ด้านวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2556 149% 182% 128% 176% 18% วารสารระดับ นานาชาติ วารสารระดับ ประเทศ ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการระดับประเทศ รวม

22 2.2 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ผลปี 55 ปี 2556 แผน ผล ร้อยละ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ (เรื่อง) ...... ..... - วารสารระดับนานาชาติ .... - วารสารระดับประเทศ - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - ประชุมวิชาการระดับประเทศ บทความเทียบเท่าวารสารนานาชาติ บุคลากรเพื่อการวิจัย (คน) บทความวิจัยต่อบุคลากร

23 4. ด้านงานบริการวิชาการ

24 แผน – ผล งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
ด้านบริการวิชาการ แผน – ผล งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 KPI ผลปี 2555 ปี 2556 แผน ผล ร้อยละ 1) การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (ครั้ง) ..... - จำนวนผู้รับบริการ (คน) 2) การให้บริการด้านการทดสอบ (ครั้ง) 3) จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ (โครงการ) 4) งานที่ปรึกษา (โครงการ) - จำนวนเงิน (ล้านบาท) 5) งานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ (ครั้ง) ….

25 5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

26 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(คณะ / หน่วยงานดำเนินการ) 144% ผู้เข้าร่วมโครงการ 120% จำนวนโครงการ

27 6. งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

28 รายรับ : เปรียบเทียบแผน-ผล รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556
หน่วย : ล้านบาท 126% 142% 100% 161% 29% ที่มา : 1. แผน- สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ ผล - จากระบบ KISS ณ วันที่

29 รายจ่าย : เปรียบเทียบแผน-ผล รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
หน่วย : ล้านบาท 81% 85% 72% 99% 9% 91% 30% 118% ที่มา : 1. แผน- สรุปงบประมาณรายจ่าย (มิติกองทุน) ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามหน่วยงาน ผล - จากระบบ KISS ณ วันที่


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google