งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ผลงาน 6 เดือน : ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน...........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ผลงาน 6 เดือน : ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน..........................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ผลงาน 6 เดือน : ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน........................... เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร มจธ.

2 2 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านนักศึกษาและการ ผลิตบัณฑิต 3. ด้านวิจัย 4. ด้านงานบริการวิชาการ 5. ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 6. งบประมาณรายรับ - รายจ่าย

3 1. ด้านบุคลากร

4 4 จำนวนบุคลากร ประเภทจำนวน ( คน ) คิดร้อยละ พนักงาน - สายวิชาการ - สายวิชาชีพอื่น ข้าราชการ - สาย ก - สาย ข - สาย ค ลูกจ้าง - ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้าง มจธ. - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น

5 5 ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงานสัดส่วน อ. : ผศ. : รศ. : ศ. ปี 2555 ปี 2556 คณะ / สำนัก / สถาบัน..........................………………… หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจ้าง มจธ.

6 6 วุฒิการศึกษาของผู้สอน หน่วยงานสัดส่วนวุฒิการศึกษา ตรี : โท : เอก ปี 2555 ปี 2556 คณะ / สำนัก / สถาบัน...................................... หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจ้าง มจธ.

7 7 บุคลากรเกษียณ จำแนก ตามหน่วยงาน หน่วยงานปีงบประมาณรวม 54555657585960616263

8 2. ด้านนักศึกษาและการผลิต บัณฑิต

9 9  หลักสูตร ปีการศึกษา............ 100 % 92% ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา ปีการศึกษา........... 100 % 92% ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา 95% รวม 95% รวม จำนวนหลักสูตร

10 10  หลักสูตร หลักสูตรที่ประเมิน : 1.......................... 2....................... วิธีการประเมินหลักสูตร........................................ (1) การประเมินหลักสูตร

11 11  หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี .........................  ระดับปริญญาโท .......................  ระดับปริญญาเอก ..................... (2) การปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา

12 12  จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา......... 96 % 65 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา ปีการศึกษา............. 78 % 75 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา (1) นักศึกษาเข้าใหม่ รวม 89 % รวม 78 %

13 13  จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา............ 91 % 86 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา ปีการศึกษา............... 94 % 81 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา (2) นักศึกษาทั้งหมด 90 % รวม 92 % รวม

14 14  จำนวนนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา............... 94 % 42 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา รุ่นปีการศึกษา............. 93 % 84 % ปริญญา ตรี บัณฑิตศึ กษา 84 % 92 % รวม (3) ผู้สำเร็จการศึกษา

15 15 จำนวนทุน 100 %  ทุนการศึกษา (1) ทุนจากเงินรัฐบาล จำนวนเงิน ( บาท ) 103 % ระดับบัณฑิต 8 คน ระดับปริญญาตรี 3 คน

16 16 จำนวนทุน ระดับ ปริญญาตรี 118 %  ทุนการศึกษา (2) ทุนจากเงินรายได้คณะ............... จำนวนทุน ระดับ บัณฑิตศึกษา 700 % 88 % จำนวนทุน ผู้ช่วยสอน TA/RA

17 3. ด้านวิจัย

18 18  ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและ จำนวนเงิน (1) งานวิจัยจากรัฐ 77 % 100 % จำนวน โครงการ จำนวนเงิน ( ล้าน บาท )

19 19  ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและ จำนวนเงิน (2) งานวิจัยเงินรายได้คณะ 73 % 100 % จำนวน โครงการ จำนวนเงิน ( ล้าน บาท )

20 20  ด้านวิจัย : จำนวนโครงการและ จำนวนเงิน (3) งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 91 % 100 % จำนวน โครงการ จำนวนเงิน ( ล้าน บาท )

21 21  ด้านวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2556 วารสารระดับ นานาชาติ วารสารระดับ ประเทศ ประชุม วิชาการ ระดับ นานาชาติ ประชุม วิชาการ ระดับประเ ทศ รวม 17 6 % 18 % 18 2 % 12 8 % 14 9 %

22 22 2.2 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ งานวิจัย ผลปี 55 ปี 2556 แผนผลร้อยละ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ( เรื่อง )........... - วารสารระดับนานาชาติ......... - วารสารระดับประเทศ............... - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ................. - ประชุมวิชาการระดับประเทศ........... บทความเทียบเท่าวารสารนานาชาติ....... บุคลากรเพื่อการวิจัย ( คน )...... บทความวิจัยต่อบุคลากร......

23 4. ด้านงานบริการวิชาการ

24 24  ด้านบริการวิชาการ KPI ผลปี 2555 ปี 2556 แผนผลร้อยละ 1) การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ( ครั้ง )..... - จำนวนผู้รับบริการ ( คน )..... 2) การให้บริการด้านการทดสอบ ( ครั้ง )..... - จำนวนผู้รับบริการ ( คน )..... 3) จัดฝึกอบรม / สัมมนาทางด้านวิชาการ ( โครงการ )..... - จำนวนผู้รับบริการ ( คน )..... 4) งานที่ปรึกษา ( โครงการ )..... - จำนวนเงิน ( ล้านบาท )..... 5) งานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ ( ครั้ง )..... - จำนวนผู้รับบริการ ( คน )..... …. แผน – ผล งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556

25 5. ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

26 26  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 120 % 144 % ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน โครงการ ( คณะ / หน่วยงานดำเนินการ )

27 6. งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

28 28  รายรับ : เปรียบเทียบแผน - ผล รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556 หน่วย : ล้าน บาท 126 % 100 % 142 % 29 % 161 % ที่มา : 1. แผน - สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ 2554.................. 2. ผล - จากระบบ KISS ณ วันที่.....................

29 29  รายจ่าย : เปรียบเทียบแผน - ผล รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่มา : 1. แผน - สรุปงบประมาณรายจ่าย ( มิติกองทุน ) ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามหน่วยงาน 2. ผล - จากระบบ KISS ณ วันที่.............. หน่วย : ล้าน บาท 81 % 85 % 72 % 9%91 % 99 % 118 % 30 %


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ผลงาน 6 เดือน : ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน...........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google