งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพการศึกษา

2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก Company Logo

3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินผล ติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพจากบุคลากรในสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยใช้เกณฑ์การประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และกำหนดให้ทุกคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการตรวจประเมิน ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 47,48 และ 49 ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประเมินตนเองอยู่ใน กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย Company Logo

4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 การเรียน การสอน การควบคุม/ตรวจสอบ 3 กิจกรรมพัฒนา นิสิตนักศึกษา 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน 9 ระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา 4 การวิจัย 9 องค์ประกอบ/41 ตัวบ่งชี้ 8 การเงินและ งบประมาณ 5 การบริการวิชาการ แก่สังคม 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 7 การบริหารและ การจัดการ Company Logo

5 ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2550 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร
Company Logo

6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การประเมินผล ติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ สมศ. รับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประเมินตนเองอยู่ใน กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย Company Logo

7 การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์ สมศ.
การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์ สมศ. 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร 7 กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 8 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ Company Logo

8 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 2 ด้านงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต การควบคุม/ตรวจสอบ 3 ด้านการบริการ วิชาการ 7 ด้านระบบการ ประกันคุณภาพ 7 มาตรฐาน/42 ตัวบ่งชี้ 4 ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 6 ด้านหลักสูตรและ การเรียนการสอน 5 ด้านการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร Company Logo

9 ผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. รอบที่ 2 กลุ่มสาขา
ผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. รอบที่ 2 กลุ่มสาขา Company Logo

10 สรุปผลการประตรวจเมิน สกอ. และ สมศ.
สรุปผลการประตรวจเมิน สกอ. และ สมศ. 1 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 ตามเกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. ได้คะแนน 2.88 (คะแนนเต็ม 3 ) และได้รับรางวัล “NQA 2008 ” เป็นคณะฯที่ได้คะแนนสูงสุดในการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 1 ประจำปี การศึกษา ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ที่ 2.95 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 1-7 ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 มาตรฐานที่ 4.55 (คะแนนเต็ม 5) จึงได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. Company Logo

11 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google