งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การประกัน คุณภาพการศึกษา www.agi.nu.ac.th. www.themegallery.com Company Logo ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 12 www.agi.nu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การประกัน คุณภาพการศึกษา www.agi.nu.ac.th. www.themegallery.com Company Logo ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 12 www.agi.nu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การประกัน คุณภาพการศึกษา www.agi.nu.ac.th

2 www.themegallery.com Company Logo ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 12 www.agi.nu.ac.th การประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก

3 www.themegallery.com Company Logo การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน  การประเมินผล ติดตามตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพจากบุคลากรใน สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้น สังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยใช้ เกณฑ์การประเมินจาก สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) และกำหนดให้ทุกคณะ วิชา / สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการตรวจประเมิน ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 47,48 และ 49 ซึ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประเมิน ตนเองอยู่ใน กลุ่มสถาบันที่เน้นการ ผลิตบัณฑิตและวิจัย www.agi.nu.ac.th

4 www.themegallery.com Company Logo หลักเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน 9 องค์ประกอบ /41 ตัวบ่งชี้ การ ควบคุม / ตรวจสอบ 2 การเรียน การสอน 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน 3 กิจกรรมพัฒนา นิสิตนักศึกษา 4 การวิจัย 5 การบริการวิชาการ แก่สังคม 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 7 การบริหารและ การจัดการ 8 การเงินและ งบประมาณ 9 ระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา www.agi.nu.ac.th

5 www.themegallery.com Company Logo ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2550 ทุก หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร

6 www.themegallery.com Company Logo การประกันคุณภาพ การศึกษาภายนอก  การประเมินผล ติดตามตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพจาก สำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( สมศ.) หรือบุคคล หรือ หน่วยงานที่ สมศ. รับรองเพื่อเป็นการ ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษา ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประเมินตนเอง อยู่ใน กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิต บัณฑิตและวิจัย www.agi.nu.ac.th

7 www.themegallery.com Company Logo การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตาม เกณฑ์ สมศ. 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 8 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ www.agi.nu.ac.th

8 www.themegallery.com Company Logo หลักเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายนอก 7 มาตรฐาน /42 ตัวบ่งชี้ การ ควบคุม / ตรวจสอบ 2 ด้านงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ด้านการบริการ วิชาการ 5 ด้านการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร 4 ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 6 ด้านหลักสูตรและ การเรียนการสอน 7 ด้านระบบการ ประกันคุณภาพ www.agi.nu.ac.th

9 www.themegallery.com Company Logo ผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. รอบที่ 2 กลุ่มสาขา www.agi.nu.ac.th

10 www.themegallery.com Company Logo สรุปผลการประตรวจเมิน สกอ. และ สมศ. 1 ผลการตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 ตามเกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. ได้คะแนน 2.88 (คะแนนเต็ม 3 ) และได้รับ รางวัล “ NQA 2008 ” เป็น คณะฯที่ได้คะแนนสูงสุดใน การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายนอก เพื่อการ รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2544 ได้รับผล คะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ที่ 2.95 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 ได้รับผลคะแนน เฉลี่ยในมาตรฐานที่ 1-7 ในระดับ “ ดีมาก ” โดย ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 มาตรฐานที่ 4.55 ( คะแนน เต็ม 5) จึงได้รับการรับรอง มาตรฐานตามมาตรฐาน คุณภาพ สมศ. www.agi.nu.ac.th

11 LOGO www.agi.nu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO การประกัน คุณภาพการศึกษา www.agi.nu.ac.th. www.themegallery.com Company Logo ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 12 www.agi.nu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google