งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554 ขั้นตอน ระยะเวลา 1. ชี้แจงการนำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณารางวัล และการนำเสนอผลงานตามวิถี Lean (A3 Report)17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554 ขั้นตอน ระยะเวลา 1. ชี้แจงการนำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณารางวัล และการนำเสนอผลงานตามวิถี Lean (A3 Report)17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554 ขั้นตอน ระยะเวลา 1. ชี้แจงการนำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณารางวัล และการนำเสนอผลงานตามวิถี Lean (A3 Report)17 ม. ค. 54 2. Download แบบฟอร์ม ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ 20 ม. ค. 54 3. ภาควิชา / หน่วยงานต่าง ๆ เสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ Email : siriraj.um@gmail.comsiriraj.um@gmail.com31 ม. ค. – 25 ก. พ. 54 4. นำเสนอโครงการตาม A3 report เพื่อเข้ารับการ vote จากบุคลากรในคณะฯ โดยกำหนดให้ 1 SAP 1Vote ที่หน้า Web Siriraj Daily new, หรือ ศูนย์ข่าวศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/index.asphttp://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/index.asp หรือ website งานพัฒนาคุณภาพ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ 28 ก. พ.-11 มี. ค. 54 5. ทีมงานบริหารทรัพยากรสุขภาพจัดทำโปสเตอร์ โดย ขอความอนุเคราะห์จากสถานเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์ เพื่อนำเสนอในงาน Siriraj Lean Day วันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2554 23 ก. พ. – 9 มี. ค. 54 6. จัดบอร์ดโปสเตอร์นำเสนอผลงาน สถานที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 10 มี. ค. 54 7. - คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมโปสเตอร์และพิจารณาตัดสินรางวัลขวัญใจกรรมการ - บุคลากรในคณะฯ เยี่ยมชมบูท เล่นเกมส์ชิงของรางวัล และร่วมกิจกรรม 1 SAP 1 Vote 11 มี. ค. 54 (09.00 -12.00 น.) 8. ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลโครงการที่ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ และรางวัล Lean Popular Vote สถานที่ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 11 มี. ค. 54 (14.00-15.00 น.)

2 แบบฟอร์มโครงการส่งประกวด ( A3 Report ) Siriraj Lean Day สามารถ download ตัวอย่างการเขียน A3 Report ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ หมายเหตุ : ลักษณะ สี รูปภาพสไลด์แต่ละทีมสามารถ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ กำหนด 1 หัวข้อ / 1-2 สไลด์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ โทร 8300, 8418

3 ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดงาน Siriraj Lean Day สามารถส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล นวัตกรรมดีเด่นและรางวัลนวัตกรรมและการ บริหารทรัพยากรดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2554 ได้ โครงการรางวัลนวัตกรรมดีเด่นและรางวัล นวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ที่เคย ได้รับรางวัลแล้วในปี 2553 ถ้าดำเนินโครงการ โดยใช้แนวคิด Lean สามารถส่งเข้าร่วม vote ได้ 1 SAP 1 Vote ที่หน้า Web Siriraj Daily new หรือ website งานพัฒนาคุณภาพ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/ new หรือ หน้า Web ศูนย์ข่าวศิริราช (SIC ) http://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/index.asp 28 ก. พ.-11 มี. ค. 54

4 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ................ นามสกุล............................................. สมาชิกทีม 1. ชื่อ........................ นามสกุล...................................................... 2. ชื่อ........................ นามสกุล...................................................... 3. ชื่อ........................ นามสกุล...................................................... 4. ชื่อ........................ นามสกุล...................................................... ผู้ประสานงาน ชื่อ.......................... นามสกุล.................................... โทร ศัพท์............................ มือถือ........................... E-mail ……………………… ภาควิชา / หน่วยงาน..........................................................

5 1. ชื่อเรื่อง.......................................................................... 2. ขอบเขตของเรื่อง / โครงการ (SIPOC) Suppliers / Providers InputsProcessOutputCustomers - ( บุคคลภายในและ ภายนอกที่ส่งมอบ ปัจจัยนำเข้าหรือ ทำงานให้กับ กระบวนการ ) - ( ทรัพยากรจำเป็น เพื่อให้กระบวนการ สำเร็จทั้งทางกายภาพ และข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ) - จุดเริ่มต้น : ………. - จุดสิ้นสุด :................ เจ้าของ : …………… ผู้สนับสนุน : ………. ( กระบวนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด กระบวนการ ) 1………… 2………… ( ประเด็นคุณภาพที่ตั้งไว้ / ตัวชี้วัด จากการปรับ กระบวนการ ) ลูกค้า ภายนอก - ลูกค้าภายใน - ( ใครก็ตามที่ ได้รับผลลัพธ์ จาก ความสำเร็จ ของโครงการ )

6 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow ( ก่อนปรับปรุง ) ( Flow ก่อนปรับปรุง )

7 หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมาก เกินจำเป็น Waiting: การรอคอย Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing: ขั้นตอนมากเกินจำเป็น 4. Waste ( DOWNTIME)

8 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow ( หลัง ปรับปรุง ) (Flow หลังปรับปรุง )

9 6. สรุปการดำเนินการด้วย Lean A3 Report

10 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action) แสดงเหตุผลที่ต้องทำที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อาจมีกราฟประกอบ

11 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State) ควรแสดงข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาให้ ครบถ้วน

12 6.3 เป้าหมาย (Target state): ควรกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในหลายมิติที่ สอดคล้องกับโครงการ เช่น เวลา ความปลอดภัย คุณภาพ ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจ เป็นต้น

13 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Gap Analysis) แสดงผลการวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหาตามความ เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ แผนภูมิก้างปลา / แผนภูมิ ความคิด / แผนภูมิฮิสโตแกรม เป็นต้น

14 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach) สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางแก้ไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective เมื่อได้สาเหตุของรากเหง้าของปัญหาแล้ว แสดงแนวทางแก้ไขตามแนวคิด Lean

15 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) แนว ทางแก้ไข : Solution การปฏิบัติ : Actual ว. ด. ป. ที่ เริ่มทำ : Date โดยใคร : By ผลลัพธ์ : Result สรุปความก้าวหน้า ของการทำงาน : Conclusion

16 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ (Outstanding Actions) กิจกรรมสำคัญที่ทำ : Outstanding Actions ผู้รับผิดชอบ : By Whom วันที่ทำ : By Date แสดงกิจกรรมที่สำคัญมาก ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ( ไม่ต้องลงรายละเอียดมาก )

17 8. ผลลัพธ์ (Results) แสดงผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย 6.3 อาจแสดงเป็นกราฟประกอบ

18 9. สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) ปัจจัยความสำเร็จปัญหา / อุปสรรค สรุปบทเรียนที่ได้จากการทำโครงการทั้งปัจจัยความสำเร็จและ ปัญหา / อุปสรรค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554 ขั้นตอน ระยะเวลา 1. ชี้แจงการนำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณารางวัล และการนำเสนอผลงานตามวิถี Lean (A3 Report)17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google