งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554
ขั้นตอน ระยะเวลา 1. ชี้แจงการนำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณารางวัล และการนำเสนอผลงานตามวิถี Lean (A3 Report) 17 ม.ค. 54 2. Download แบบฟอร์ม ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ 20 ม.ค. 54 3. ภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ 31 ม.ค. – 25 ก.พ. 54 4. นำเสนอโครงการตาม A3 report เพื่อเข้ารับการ vote จากบุคลากรในคณะฯ โดยกำหนดให้ 1 SAP 1Vote ที่หน้า Web Siriraj Daily new , หรือ ศูนย์ข่าวศิริราช หรือ website งานพัฒนาคุณภาพ 28 ก.พ.-11มี.ค. 54 5. ทีมงานบริหารทรัพยากรสุขภาพจัดทำโปสเตอร์ โดย ขอความอนุเคราะห์จากสถานเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์ เพื่อนำเสนอในงาน Siriraj Lean Day วันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2554 23 ก.พ. – 9 มี.ค. 54 6. จัดบอร์ดโปสเตอร์นำเสนอผลงาน สถานที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 10 มี.ค. 54 7. - คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมโปสเตอร์และพิจารณาตัดสินรางวัลขวัญใจกรรมการ - บุคลากรในคณะฯ เยี่ยมชมบูท เล่นเกมส์ชิงของรางวัล และร่วมกิจกรรม 1 SAP 1 Vote 11 มี.ค. 54 ( น.) 8. ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลโครงการที่ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ และรางวัล Lean Popular Vote สถานที่ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ( น.)

2 แบบฟอร์มโครงการส่งประกวด ( A3 Report ) Siriraj Lean Day
สามารถ download ตัวอย่างการเขียน A3 Report ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ กำหนด 1 หัวข้อ / 1-2 สไลด์ หมายเหตุ: ลักษณะ สี รูปภาพสไลด์แต่ละทีมสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ โทร 8300, 8418

3 1 SAP 1 Vote ที่หน้า Web Siriraj Daily new
ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดงาน Siriraj Lean Day สามารถส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมดีเด่นและรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair ) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2554 ได้ โครงการรางวัลนวัตกรรมดีเด่นและรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ที่เคยได้รับรางวัลแล้วในปี 2553 ถ้าดำเนินโครงการโดยใช้แนวคิด Lean สามารถส่งเข้าร่วม vote ได้ 1 SAP 1 Vote ที่หน้า Web Siriraj Daily new หรือ website งานพัฒนาคุณภาพ new หรือ หน้า Web ศูนย์ข่าวศิริราช (SIC ) 28 ก.พ.-11มี.ค. 54

4 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ นามสกุล สมาชิกทีม ชื่อ นามสกุล ผู้ประสานงาน ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ มือถือ ……………………… ภาควิชา / หน่วยงาน

5 2. ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ (SIPOC)
1. ชื่อเรื่อง 2. ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ (SIPOC) Suppliers / Providers Inputs Process Output Customers - (บุคคลภายในและภายนอกที่ส่งมอบ ปัจจัยนำเข้าหรือทำงานให้กับกระบวนการ) (ทรัพยากรจำเป็น เพื่อให้กระบวนการสำเร็จทั้งทางกายภาพและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ) จุดเริ่มต้น: ………. - จุดสิ้นสุด: เจ้าของ : …………… ผู้สนับสนุน : ………. (กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ) 1………… 2………… (ประเด็นคุณภาพที่ตั้งไว้/ตัวชี้วัด จากการปรับกระบวนการ) ลูกค้าภายนอก ลูกค้าภายใน (ใครก็ตามที่ได้รับผลลัพธ์จากความสำเร็จของโครงการ)

6 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow (ก่อนปรับปรุง)

7 4. Waste ( DOWNTIME) หัวข้อ ความสูญเปล่า
Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing:ขั้นตอนมากเกินจำเป็น

8 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า(VSM) / Flow (หลังปรับปรุง)

9 6. สรุปการดำเนินการด้วย Lean A3 Report

10 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action) แสดงเหตุผลที่ต้องทำที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อาจมีกราฟประกอบ

11 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State) ควรแสดงข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาให้ครบถ้วน

12 6.3 เป้าหมาย (Target state):
ควรกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในหลายมิติที่สอดคล้องกับโครงการ เช่น เวลา ความปลอดภัย คุณภาพ ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจ เป็นต้น

13 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Gap Analysis)
แสดงผลการวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหาตามความเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ แผนภูมิก้างปลา/แผนภูมิความคิด/แผนภูมิฮิสโตแกรม เป็นต้น

14 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)
สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางแก้ไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports Objective เมื่อได้สาเหตุของรากเหง้าของปัญหาแล้ว แสดงแนวทางแก้ไขตามแนวคิด Lean

15 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
แนวทางแก้ไข: Solution การปฏิบัติ: Actual ว.ด.ป. ที่เริ่มทำ: Date โดยใคร: By ผลลัพธ์: Result สรุปความก้าวหน้าของการทำงาน: Conclusion

16 กิจกรรมสำคัญที่ทำ: Outstanding Actions
ผู้รับผิดชอบ: By Whom วันที่ทำ: By Date แสดงกิจกรรมที่สำคัญมาก ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ (ไม่ต้องลงรายละเอียดมาก)

17 8. ผลลัพธ์ (Results) แสดงผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย 6.3 อาจแสดงเป็นกราฟประกอบ

18 9.สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)
ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค สรุปบทเรียนที่ได้จากการทำโครงการทั้งปัจจัยความสำเร็จและปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Siriraj Lean day วันศุกร์ 11 มีนาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google