งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มช่องทางการรับ ชำระเงินค่าหอพัก งานหอพักนิสิต สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มช่องทางการรับ ชำระเงินค่าหอพัก งานหอพักนิสิต สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มช่องทางการรับ ชำระเงินค่าหอพัก งานหอพักนิสิต สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

2 แนะนำสมาชิก 1. นายประสาท จูมพลหัวหน้าฝ่าย 2. นางเยาวพร หนูแป้นน้อยประธานกลุ่ม 3. นางสาวกรกช นาคบุญช่วยสมาชิก 4. นายมนัส สมคะเนสมาชิก 5. ผู้แทนสายงานการเงิน ส่วนการคลัง สมาชิก 6. ผู้แทนสายงานการเงิน ส่วนการคลัง สมาชิก 7. นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญเลขานุการ 2

3 โครงสร้างหน่วยงาน-ภารกิจ-กลุ่มลูกค้า •ภารกิจหลัก : ให้บริการหอพักนิสิตในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้ง ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 6 หอพัก •กลุ่มลูกค้า : นิสิต ป.ตรี,ป.โท, ป.เอก กว่า 3,200 คน 3

4 สภาพปัจจุบัน :บริการรับชำระเงินค่าหอพัก •จำนวนนิสิตที่ใช้บริการหอพักมากกว่า 3,200 คน •รอบเวลารับชำระ 3 ครั้ง/ปี (เทอมละ 1 ครั้ง) •กำหนดระยะเวลารับชำระ 2 สัปดาห์ (เฉพาะวันทำงาน จ-ศ.) •ช่วงเวลารับชำระ 8.30-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.) •มีช่องทางชำระเงิน 1 ช่องทาง คือ ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 และมี 1 สถานีรับชำระ (ให้บริการรับชำระหลายรายการ) กระบวนการรับชำระเงินค่าหอพัก นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอรับชำระ ยื่นชำระที่ส่วนการคลัง ได้รับใบเสร็จ นิสิตรับแบบฟอร์มขอรับชำระ 4

5 5

6 ประเด็นปัญหาที่พบ • นิสิตที่ใช้บริการมีความไม่พอใจในความไม่สะดวกของการรับชำระ เงินค่าหอพัก  ช่วงเวลารับชำระ ตรงกับช่วงเวลาเรียน (โดดเรียน)  ต้องเสียเวลาเดินทางจากคณะมาที่ส่วนการคลัง  มีคิวรอรับชำระยาว โดยเฉพาะในช่วงวันสุดท้าย (มีช่องรับชำระช่องเดียว  มีนิสิตที่ชำระค่าหอพักไม่ทัน ทำให้พ้นสภาพนิสิตหอพัก (การดำเนินการขอคืนสภาพนิสิตหอพักมีหลายขั้นตอน ใช้เวลานาน) • มีการรับชำระเงินค่าหอพักผิดพลาด (นิสิตหยิบแบบฟอร์มผิด, เขียนไม่ชัดเจน/เขียนผิด และจนท.บันทึกข้อมูลผิดพลาด) • เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังรับภาระงานหนัก ในช่วงรับชำระเงิน ค่าหอพัก (ต้องรับชำระบริการอื่นๆด้วย) 6

7 หัวข้อโครงการ วัตถุประสงค์ : -เพิ่มความพึงพอใจของนิสิตในการให้บริการรับ ชำระเงินค่าหอพัก ตัววัดผลสำเร็จ : - ความพึงพอใจของนิสิตเพิ่มขึ้น - จำนวนนิสิตพ้นสภาพนิสิตหอพักจากการชำระเงิน ค่าหอพักเกินกำหนดลดลง โครงการ “เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าหอพัก” 7

8 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา •ระดมสมองหาทางเลือกในแก้ไขปัญหา Action 1 : เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าหอพัก (สะดวกทุกที่…ทุกเวลา) •ปัญหาช่วงเวลารับชำระ => ชำระได้ 24 ชั่วโมง •ปัญหาต้องเดินทางมาส่วนการคลัง => ชำระได้ทุกที่ online, ตู้ATM Action 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูล Website • ลดความผิดพลาดในการรับชำระ (นิสิตหยิบแบบฟอร์มผิด, เขียนไม่ชัดเจน/เขียนผิด และจนท. บันทึกข้อมูลผิดพลาด) • ลดภาระงาน และความเครียดของเจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง 8

9 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง มีช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง 1. ส่วนการคลัง เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าหอพัก โดย ชำระผ่าน 1.เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ 2.ตู้ ATM 3.Easy Net 4.ส่วนการคลัง สถานะ : -กำลังดำเนินการ ตามแผนที่แนบมา- เป้าหมาย : เปิดใช้ 7 มีนาคม 54 Action 1 : เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าหอพัก 9

10 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง -ภาพแบบฟอร์มเดิม 4 แบบฟอร์ม (ลายมือ)- ภาพแบบฟอร์มใหม่ (Design ใหม่ใน Web) / print หน้า Website สถานะ : - เสร็จสมบูรณ์ - Action 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูล Website 10

11 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และ แนวทางแก้ไข ปัญหา /อุปสรรคที่พบผลกระทบ (ถ้ามี) แนวทางแก้ไข 1. การจัดทำสัญญากับ ธนาคาร กลุ่มไม่มี ความเชี่ยวชาญใน ภาษาที่เกี่ยวกับ การเงิน และ กฎหมาย ทำให้ โครงการ ล่าช้า - ประสานความร่วมกัน 3 ฝ่าย (หอพักนิสิต ส่วนการ คลัง และสายงานนิติการ) โดยจัดทำ To Do List มอบหมายงานตามความ รับผิดชอบ 2. การขอเปิดบัญชีที่จะ นำโอนเงิน ค่าธรรมเนียมหอพัก ทำให้ โครงการ ล่าช้า - ประสานความร่วมกัน 2 ฝ่าย (หอพักนิสิตและส่วน การคลัง) โดยจัดทำ To Do List มอบหมายงาน ตามความรับผิดชอบ 11

12 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้การนำไปใช้ -การทำงานร่วมกันเป็นทีม -การประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ -การบริหารโครงการระหว่างหน่วยงาน (งานหอพักนิสิต ส่วนการคลัง สำนัก ERPและธนาคารไทยพาณิชย์ ) -การบริหารจัดการเวลาระหว่างงาน ประจำกับงานพัฒนา -ตระหนักในความต้องการของลูกค้า (นิสิต) =>Customer focus -การมีส่วนของพนักงานในการปรับปรุง งานบริการ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับโครงการอื่นๆใน อนาคต -ประสบการณ์ในการ ดำเนินโครงการระหว่าง หน่วยงาน 12

13 Next Step : สิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป หัวข้อ / กิจกรรม -ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูลนิสิตหอพัก -ปรับปรุงระบบการรับ – จ่าย ค่าธรรมเนียมหอพัก แบบรายวัน รายเดือนเพื่อรองรับอาคารหอพัก นิสิต 17 ชั้น หลังใหม่ 13

14

15 15


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มช่องทางการรับ ชำระเงินค่าหอพัก งานหอพักนิสิต สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google