งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำส่งภาษีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ประเภทโครงการ Cross Function โดยกลุ่ม Idea Green 18 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำส่งภาษีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ประเภทโครงการ Cross Function โดยกลุ่ม Idea Green 18 ตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำส่งภาษีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ประเภทโครงการ Cross Function โดยกลุ่ม Idea Green 18 ตุลาคม 2554

2 รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมโครงการ  สำนักบริหารแผนและการคลัง  สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจ  เนื่องจากฝ่ายการคลังมีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้แก่ สรรพากรทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังนำภาษีเงินได้เป็นเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ปริมาณกระดาษกว่า 2 รีม ข้อมูลบุคลากรประมาณ 8,000 ราย / เดือน และภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่ายหน้าเคาท์เตอร์ ฝ่ายการคลังจะมี เจ้าหน้าที่เดินทางเพื่อไปยื่นแบบฯ และชำระเงินที่ กรมสรรพากร เมื่อไปถึงกรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่ส่งเป็นแบบกระดาษไม่ตรงกับ ความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้เกิดความยุ่งยาก และซับซ้อน และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ใหม่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการยื่นแบบฯ และชำระ ภาษีทางอินเทอร์เน็ต

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด  ลดรอบระยะเวลาการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย แบบกระดาษเพื่อแนบแบบ ภ. ง. ด. และนำส่ง กรมสรรพากรจากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 1 ชั่วโมง  เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

5 แผนภาพ VSM ( ก่อนทำ lean)

6 สรุปผลของการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา  ขั้นตอน / ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก ◦ ทำใบขออนุมัติจ่ายเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 31 ฉบับ / เดือน ◦ ทำเช็คเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติเพื่อชำระเงิน ◦ ติดต่อขอรถยนต์เพื่อเดินทางไปยื่นแบบฯ และชำระเงิน ◦ เนื่องจากปริมาณเอกสารมีมากทำให้ยุ่งยากต่อการจัดเก็บและ ค้นหา  สิ้นเปลืองทรัพยากร ◦ ใช้กระดาษ A4 ประมาณ 2 รีม / เดือนสำหรับภาษีเงินเดือน บุคลากร ◦ ใช้กระดาษ A4 ประมาณ 80 แผ่น / เดือนสำหรับภาษีหน้า เคาท์เตอร์ ◦ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปยื่นแบบและชำระเงินที่กรมสรรพกร ◦ ข้อมูลภาษีไม่สมบูรณ์ในระบบ HR, CU-ERP

7 ปัญหาและอุปสรรค  ข้อมูลภาษีของบุคลากรไม่สมบูรณ์บางส่วน  ขั้นตอนการยื่นภาษีบางครั้งมีปัญหาไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้ทันที เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์

8 ผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ  ลดขั้นตอนการทำงาน ◦ ลดการทำใบขออนุมัติจ่ายเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ เดิม 31 ฉบับ / เดือน เป็น 8 ฉบับ / เดือน ◦ ลดขั้นตอนการทำเช็ค เปลี่ยนเป็นวิธีการโอนผ่านธนาคาร ◦ ลดขั้นตอนการติดต่อขอรถยนต์เพื่อเดินทางไปยื่นแบบฯ และ ชำระเงิน  ลดปริมาณกระดาษ ◦ ภาษีเงินเดือน กระดาษ A4 จากเดิม 2 รีม ปัจจุบันไม่ใช้ ◦ ภาษีหน้าเคาท์เตอร์ กระดาษ A4 จากเดิม 80 แผ่น ปัจจุบัน ไม่ใช้  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ◦ ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปยื่นแบบและชำระเงินที่กรมสรรพกร

9 แผนภาพ VSM ( หลังทำ lean)

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ  ปรับปรุงข้อมูลการยื่นแบบภาษีแบบใหม่เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้รับบริการ  ลดขั้นตอนการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การนำส่งภาษีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ประเภทโครงการ Cross Function โดยกลุ่ม Idea Green 18 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google