งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถุงเงิน ถุงทอง. ลดความล่าช้าในการส่งคืนเงินรองจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงาน โครงการประเภท Cross Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถุงเงิน ถุงทอง. ลดความล่าช้าในการส่งคืนเงินรองจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงาน โครงการประเภท Cross Function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถุงเงิน ถุงทอง

2 ลดความล่าช้าในการส่งคืนเงินรองจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงาน โครงการประเภท Cross Function

3 สมาชิก OD Cross Function โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารแผนและการคลัง ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP) ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) การส่งคืนเงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงาน

5 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ หน่วยงานต่าง ๆ (คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/ สำนัก) ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง บุคลากร/ เจ้าหนี้บุคคลที่ 3 รับผิดชอบ ดำเนินการรองจ่าย เพื่อให้จ่ายเงินเดือน ได้ทันในแต่ละเดือน ได้รับเงินเดือนฯ ก่อน 3 วันทำ การสุดท้ายของเดือน รับผิดชอบ ดำเนินการบันทึกข้อมูลและ ประมวลผลในระบบ CU-ERP(HR) รับผิดชอบ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร/ ส่งคืนเงินรองจ่าย หน่วยงานต่าง ๆ ส่งคืนเงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายฯ ล่าช้าเป็นระยะเวลานานหลายเดือนบางหน่วยงาน ไม่สามารถส่งคืนได้ทันในปีงบประมาณ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถวางแผนการบริหารเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. จำนวนเงินลูกหนี้เงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรคงค้างลดลง 2.จำนวนหน่วยงานที่ส่งคืนเงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรครบถ้วนภายในเวลา ที่กำหนดเพิ่มขึ้น

7 VSM (ก่อนทำ Lean)

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)

9 1.ขาดการประสานงานระหว่าง จนท.HR จนท.การเงิน จนท.นโยบายและแผน ของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรของส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/สำนัก) ขาดความ เข้าใจในการตรวจสอบรายงานการเบิกจ่าค่าใช้จ่ายบุคลากร 3.ฝ่ายการคลัง ไม่มีกำหนดแนวทางเร่งรัดการส่งคืนรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร 4. กรณีงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่เพียงพอ เอกสารประกอบการขอโอน งบประมาณไม่ครบถ้วน

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 1.เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีปัญหา ร่วมประชุม ปรึกษาเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 2.สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำรายงานสรุปนำส่งเงินรองจ่ายค่าใช้จ่าย บุคลากร เพิ่มเติม 3.ฝ่ายการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง จัดทำแนวทางโดยกำหนด ระยะเวลาในการส่งคืนเงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร 4.ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารแผนและการคลัง จัดทำเอกสารแนะนำเรื่อง การขอโอนงบประมาณ กรณีงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่เพียงพอใน ระบบ CU-ERP (FI)

11 ผลลัพธ์ของการพัฒนา แผนภูมิแสดง ข้อมูลก่อนการปรับปรุง 6 เดือน ตั้งแต่ธ.ค.53 – พ.ค.54 และหลังปรับปรุง 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.54 – ส.ค.54 คือ 1. จำนวนเงินรองจ่ายฯคงค้างแต่ละเดือน ณ วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. จำนวนหน่วยงานที่ส่งคืนเงินรองจ่ายฯ ครบถ้วนแต่ละเดือน ณ วันที่ 10 ของเดือนถัดไปจาก จำนวน 36 หน่วยงาน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

12 ผลการปรับปรุง 1.จำนวนเงินลูกหนี้เงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรคงค้างแต่ละเดือนลดลง 2.จำนวนหน่วยงานที่ส่งคืนเงินรองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรครบถ้วนในแต่ละเดือน ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเนื่องจากบางขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

13

14 VSM (หลังทำ Lean)


ดาวน์โหลด ppt ถุงเงิน ถุงทอง. ลดความล่าช้าในการส่งคืนเงินรองจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงาน โครงการประเภท Cross Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google