งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อ ชี้แจง การเขียน หมวด P ลักษณะสำคัญ ขององค์กร ของ องค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อ ชี้แจง การเขียน หมวด P ลักษณะสำคัญ ขององค์กร ของ องค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อ ชี้แจง การเขียน หมวด P ลักษณะสำคัญ ขององค์กร ของ องค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 จังหวัด ตรัง ตอนที่ 3 : 09.00 - 16.30 น. 2 เมษายน 2553 ภาคปฏิบัติการ สำหรับผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง

2 2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

3 3 ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( มาตรา 9,12, 16,18,45) การจัดการกระบวนการ ( มาตรา 10,20,27, 28,29,31) การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( มาตรา 10,11,27,47) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( มาตรา 11,39) การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( มาตรา 8,30,31, 38-42,45) การนำองค์กร ( มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( มาตรา 6,8,9,12,13,16) ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย

4 4 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2. ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2. ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 5.3. การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่ บุคลากร 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 5.3. การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่ บุคลากร 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1. การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2. การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไป ปฏิบัติ 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1. การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2. การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไป ปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ หลักทำ : 7 หมวด

5 5 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3.2. ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 5.3. การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่ บุคลากร 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนิน การของส่วนราชการ 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ Driver System Results Cause - Effect Diagram 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนากาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนากาองค์กร 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1. การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2. การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1. การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2. การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ

6 6 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวดP 15คำถาม

7 7 P. ลักษณะสำคัญขององค์กร P1. ลักษณะองค์กร P2. ความท้าทายต่อ องค์กร ก. สภาพ การ แข่งขัน ข. ความ ท้าทายเชิง ยุทธศาสต ร์และกล ยุทธ์ ค. ระบบ การ ปรับปรุง ผลการ ดำเนินการ ก. ลักษณะ พื้นฐานของ ส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและ ภายนอก องค์กร

8 8

9 9

10 10

11 11 หลักคิด : 11 Core Values การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองเชิงระบบ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การจัดการเพื่อนวัตกรรม ความคล่องตัว การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ขององค์การ และแต่ละบุคคล 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3

12 12 หลักคิด : 11 Core Values Lead the organizationManage the organizationImprove the organization Strategic LeadershipExecution ExcellenceOrganizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9

13 13

14 14 ส่วนนี้ สัมพันธ์กับหมวด 4

15 15

16 16

17 17 ช่วยในการวิเคราะห์เครือข่าย และ การสื่อสาร

18 18 ใช้วิเคราะห์ในหมวด 3

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 ภารกิจของผู้ ประสานงาน คือ การวิเคราะห์ ภาพรวมขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt 1 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อ ชี้แจง การเขียน หมวด P ลักษณะสำคัญ ขององค์กร ของ องค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google