งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean Health Care Lean. คือ. TQM. โดยการกำจัด Waste Lean. ไม่ใช่การ lay off Lean is. Tool. And. Culture Lean is Kaizen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean Health Care Lean. คือ. TQM. โดยการกำจัด Waste Lean. ไม่ใช่การ lay off Lean is. Tool. And. Culture Lean is Kaizen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lean Health Care Lean. คือ. TQM. โดยการกำจัด Waste Lean. ไม่ใช่การ lay off Lean is. Tool. And. Culture Lean is Kaizen

2 แนวคิดของ lean : Lean Thinking. is: กำหนด value. ในมุมมองของผู้ป่วย ชี้ให้เห็น value. Stream และลด waste กำหนด value flow เพื่อประโยชน์ต่อ ผป. เพิ่มพลังอำนาจให้ ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมคิด ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ สมบูรณ์

3 Value Added ลูกค้าเต็มใจจ่าย มีการปรับรูปแบบ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ในการ ให้บริการ การให้บริการถูกต้องตั้งแต่แรก

4 Waste : DOWNTIME Defect Rework ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Over Production ผลิตหรือบริการมากเกินความจำเป็น Waiting การรอคอย Not Using Staff Talent ภูมิรู้ที่สูญเปล่า Transportation การเดินทาง Inventory วัสดุคงคลัง Motion การเคลื่อนไหว Excessive. Processing ขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็น


ดาวน์โหลด ppt Lean Health Care Lean. คือ. TQM. โดยการกำจัด Waste Lean. ไม่ใช่การ lay off Lean is. Tool. And. Culture Lean is Kaizen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google