งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มไอทีก้าวล้ำหน้า หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มไอทีก้าวล้ำหน้า หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มไอทีก้าวล้ำหน้า หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 สื่อมีชีวิต (Life Media) ชื่อโครงการ

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้งานในระบบ LMS มากขึ้น และผู้ใช้งานมีปัญหาจากการ ใช้งานเช่น ระบบมีความล่าช้าในการให้บริการ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่เพียงพอ ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของระบบ

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ผู้ใช้ ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของระบบ 1. เครื่องมือที่มีอยู่ไม่ดึงดูดในการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาคือ การจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ และรูปแบบเอกสาร ที่จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ 2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ วิธีการแก้ปัญหาคือ จัดทำสื่อคู่มือ ออนไลน์

5 ระบบมีความล่าช้าในการให้บริการ แนวทางการแก้ไข ได้เพิ่มเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุง ระบบให้มีประสิทธิ์ภาพ ให้มากยิ่งขึ้น ละสามารถรองรับผู้ใช้งาน ได้มากขึ้น

6 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่ เพียงพอ แนวทางการแก้ไข ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่าง ผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งาน ให้มากขึ้น โดยสามารถติดต่อผ่านทั้ง ทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ที่สำนักไอที

7 แนวทางการแก้ไข ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของ ระบบ ทำคู่มือ เอกสารแจก จัดอบรม ปัญหาที่ยังพบอยู่คือ ผู้ใช้งานไม่ สนใจที่จะอ่านคู่มือ เอกสารคู่มือไม่น่าสนใจ ไม่สะดวกในการ มาฟังการอบรม เปลืองทรัพยากรในการพิมพ์เอกสารแจก ฯลฯ ทางทีมจึงคิดหาแนวทางการจัดการ เพิ่มเติมคือ ผลิตเป็น สื่ออีเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ และเรียกดูได้ เฉพาะส่วนที่สนใจ จะใช้งานได้

8 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ใช้งานระบบ Blackboard

9 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้าน คู่มือการใช้บริการ 2. จำนวนโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาสอบถาม เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ลดลง 3. จำนวนอีเมล์ที่สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ งานลดลง

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา ) 1. เครื่องมือที่มีอยู่ไม่ดึงดูดในการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาคือ การจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ และรูปแบบเอกสาร ที่จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ 2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ วิธีการแก้ปัญหาคือ จัดทำสื่อคู่มือ ออนไลน์

11 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ยังไม่ได้มีการนำโครงการนี้ไปใช้งานจริง

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและ หลังการปรับปรุง ) ยังไม่มีผลลัพธ์ในการดำเนินการ

13 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ blackboard จาก URL https://blackboard.it.chula.ac.th/ ทำ การใส่ username และ password

14 ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 2 เลือกที่ Tab User Help Manual ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต

15 ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 3 เลือกที่หัวข้อที่ต้องการ ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต สามารถเรียกดูได้ ทั้ง ในรูปแบบ pdf. และ vdo.

16 ขั้นตอนการใช้งาน ตัวอย่างหน้าจอของการใช้งานในรูปแบบ ของ pdf. ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต

17 ขั้นตอนการใช้งาน ตัวอย่างหน้าจอของการใช้งานในรูปแบบ ของ vdo. ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต

18 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มไอทีก้าวล้ำหน้า หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google