งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กลุ่ม New Entry - Easy Life สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กลุ่ม New Entry - Easy Life สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย กลุ่ม New Entry - Easy Life สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ Cross Function/Lean)

2 หน่วยงานที่ร่วมในทีม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวางแผนและงบประมาณ แผนกพัฒนาคุณภาพ 2 นางรุ่งทิวา ปรีชาไว ผู้จัดการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกลุ่ม

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) กระบวนการแจ้งเตือน รวบรวม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามเครื่องชี้วัด 3

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ 4.1 สภาพปัญหา การรายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ สำนักงานฯ ที่ผ่านมา มีลักษณะ ดังนี้  ผู้รับผิดชอบ KPI ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบ จึงทำให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ครบถ้วน และไม่ทันตามกำหนด ตลอดจนต้องรายงาน ผลการดำเนินการเรื่องเดียวกัน ในแบบฟอร์มที่แตกต่าง กัน  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมผลงานตาม KPI ( แผนก วางแผนและงบประมาณ ) ต้องใช้เวลาในการรวบรวม ข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 4

5 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ( ต่อ ) 4.2 ผลที่เกิดขึ้น  ต้องใช้เวลาในการรวบรวมตัวชี้วัดจนนำเสนอ ผู้บริหารค่อนข้างมาก ประมาณ 53 วัน (P/T = 19 วัน ) (D/T = 34 วัน )  ข้อมูลที่รายงาน ขาดความสมบูรณ์ และไม่เป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI มาประมาณร้อยละ 35  ข้อมูลที่นำเสนอยังไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงบริหาร ผู้บริหารจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณามาก รวมทั้ง ไม่ สามารถให้ความเห็นในการดำเนินงาน (Feedback) แก่ ผู้รับผิดชอบ KPI ได้ทันการ 5

6 1. ระยะเวลาการรวบรวมตัวชี้วัดจนนำเสนอ ผู้บริหาร ภายใน 10 วัน เป้าหมาย 70 % 2. อัตราความครบถ้วน ถูกต้องของตัวชี้วัด เป้าหมาย 70 % 3. การนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กราฟ เป็นต้น 6 เป้าหมายและตัวชี้วัด

7 7

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) 8

9 จัดหาระบบ IT เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและ ประมวลผล เมื่อวันที่ 14 มิ. ย.54 ลงนามใน MOU กับ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อขอใช้ ระบบการจัดการข้อมูลตัวชี้วัด ยุบรวมแบบฟอร์มให้เหลือเพียงแบบฟอร์มเดียว และ กำหนดให้รายงานผลในครั้งเดียวกัน จัดทำ KPI Dictionary เพื่อกำหนดความหมาย วิธีการ เก็บข้อมูล และเกณฑ์การคำนวณ ฯลฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ สร้างช่องทางในการสื่อสารรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร โดย กำหนดให้มีเพียงช่องทางเดียว 9 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

10 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง 1. ทดลองนำร่อง 8 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนก พัฒนาคุณภาพ แผนกวางแผนและ งบประมาณ แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนก บัญชี แผนกการเงิน แผนกกฎหมาย และแผนกธุรการ 2. จัดทำ KPI Dictionary แล้วเสร็จ 10

11 11

12 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ก่อน ทำ ผลลัพธ์หลัง ทำ คิดเป็น (%) 1. ระยะเวลาการ รวบรวมตัวชี้วัดจน นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 10 วัน 70 % 5 3 วัน 7 วัน 86.79% 2. อัตราความครบถ้วน ถูกต้องของตัวชี้วัด 70 % --80%* 3. การนำเสนอใน รูปแบบที่หลากหลาย เช่น กราฟ เป็นต้น - นำเสนอใน รูปแบบตาราง แสดงข้อมูล นำเสนอใน รูปแบบตาราง และกราฟแสดง ข้อมูล - 12 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ( ข้อมูล เปรียบเทียบรายเดือน หรือ ก่อนและหลังการ ปรับปรุง ) * เป็นจำนวน KPI จากหน่วยงานที่ทดลองนำร่อง 8 หน่วยงาน จำนวน 73 KPI จาก 185 KPI

13 13 ตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงแผนและผล ของตัวชี้วัดประจำปี... แผน ผล

14 ตัวอย่างแผนภูมิเส้นแสดงแผนและผล ของตัวชี้วัดประจำปี... 14 แผน ผล

15 15 ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแสดงแผนและผล ของตัวชี้วัดประจำปี... ไตร มาสที่ 1 ไตร มาสที่ 2 ไตร มาสที่ 3 ไตร มาสที่ 4


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กลุ่ม New Entry - Easy Life สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน ประจำปี พ. ศ.2554 ( ประเภท โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google