งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน...... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม เติมใจให้ กัน........

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน...... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม เติมใจให้ กัน........"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน...... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม เติมใจให้ กัน........

2 สร้างงานที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของแผนกที่ เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการที่พัฒนา

3 พิมพ์งานให้ผู้รับบริการได้ทั้งระบบออฟ เซ็ท และระบบดิจิทัล สามารถพิมพ์งาน 4 สี และงาน 1 สีได้ ตามความต้องการของ ผู้รับบริการ เช่นงานหนังสือเล่ม, งานโปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบเสร็จที่มีตัวเลข สามารถพิมพ์งานที่ ใช้หมึกจากถั่วเหลืองและกระดาษ Recycle เยื่อ เวียนใหม่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้ดี หน้าที่หลักของแผนกพิมพ์

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ในปัจจุบันการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ และ ถูกต้องตามความต้องการของผู้รับบริการและ แผนกที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการ ทำงาน ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาคือ แผนกพิมพ์ พิมพ์ งานไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้รับบริการต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์ปก 4 สี เช่น งานพิมพ์ สีไม่สม่ำเสมอ มีภาพซ้อน มีหน้าขาว มีหมึกซับ หลัง หรือจำนวนไม่ครบถ้วน แผนกพิมพ์จึง แก้ปัญหาโดยการเผื่อเสียจำนวนมาก เพื่อที่จะเผื่อ คัดของดี ขั้นสุดท้ายแล้วจะได้งานพิมพ์ที่ครบ จำนวน ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการ ทำงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้งานที่ออกมาจากแผนกพิมพ์มี คุณภาพและลดต้นทุนกระดาษและเวลาที่เสียไป ทางกลุ่มจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเฉพาะงานปก พิมพ์ 4 สี เพื่อพัฒนางานสร้างงานให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการในอนาคต

5 เนื่องจากลักษณะงานพิมพ์ปก 4 สี มีจำนวน หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ 100 ปก ขึ้นไป เพราะฉะนั้น การพิมพ์งานดังกล่าวจึงมีการเผื่อเสียเปอร์เซ็นต์ ต่างกันตามปริมาณงานพิมพ์ งานพิมพ์จำนวนน้อย จะมีเปอร์เซ็นต์การเผื่อเสียสูงกว่างานพิมพ์จำนวน มาก เช่น จำนวน 500 แผ่น เผื่อเสีย 200 แผ่น เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3,000 แผ่น เผื่อเสีย 300 แผ่น เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณงานการเผื่อเสียกระดาษ ในงานพิมพ์ปก 4 สีเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ให้มี งานพิมพ์ที่มีคุณภาพมากเกินความจำเป็นและเพื่อ ลดต้นทุนกระดาษที่เผื่อเสีย จึงได้ตั้งเป้าหมายและ กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ เป้าหมายและตัวชี้วัด

6 • เป้าหมาย คือ จะลดเปอร์เซ็นต์กระดาษ ที่เผื่อเสียลงไม่ให้เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับงานพิมพ์ปก 4 สี • ตัวชี้วัด คือ เปอร์เซ็นต์จำนวนกระดาษที่ เผื่อเสีย เป้าหมายและตัวชี้วัด

7 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( แผนภูมิก้างปลา )

8 1. บุคลากร ขาดความรับผิดชอบและ ทำงานจากประสบการณ์ ไม่ได้เรียนจบโดยตรง 2. เอกสารข้อมูล ใบสั่งงาน ระบุข้อมูลไม่ ครบถ้วน + ไม่ถูกต้อง 3. วิธีการ / ขบวนการ การสื่อสารและการ ประสานงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. วัสดุ + อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษ หมึก พิมพ์ น้ำยา แม่พิมพ์ ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา

9 1. นัดประชุมชี้แจงช่างพิมพ์งาน 4 สี ให้ทราบถึงมาตรการปรับลดจำนวนกระดาษ เผื่อเสีย 2. เพิ่มการสุ่มตรวจสอบระหว่างพิมพ์ จากทุก 20 แผ่น เป็นทุก ๆ 10 แผ่น 3. หัวหน้างานสลับกันติดตามการ ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

10 ผลลัพธ์ก่อนปรับปรุง สูตรในการคำนวณ = จำนวนเผื่อเสีย จำนวนกระดาษที่ลงแท่นพิมพ์ = 35,450 174,026 = 20.37% X 100 ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ( เมษายน – มิถุนายน 2554)

11 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง สูตรในการคำนวณ = จำนวนเผื่อเสีย จำนวนกระดาษที่ลงแท่นพิมพ์ = 26,360 156,656 = 16.83% X 100 ข้อมูลหลังการปรับปรุง 3 เดือน ( กรกฎาคม – กันยายน 2554)

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ จำนวน กระดาษ เดือน

13 ผลลัพธ์การดำเนินการ ปริมาณงานที่ สั่งพิมพ์ 51,4 00 109,0 03 127,2 20 177,7 70 166,4 10 35,49 0 จำนวนงาน ทั้งหมด 363354363544

14 ผลสรุป สามารถลดจำนวนเผื่อเสียได้ น้อยลง คือ จากเดิม 20.37% เหลือ 16.83% เท่ากับ ลดลง 3.54% เนื่องจากมีงานที่พิมพ์ในปริมาณน้อย ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเดือน กันยายน 2554 จึงมีผลทำให้ไม่ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย คือ 10% ได้

15 Q & A Q & A


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน...... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม เติมใจให้ กัน........

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google