งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Innovative Solution Integration Co, Ltd. ระบบติดตามประเมินผล รายการตัวชี้วัด สมรรถนะ และ โครงการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ ระดับรายบุคคล โดย บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Innovative Solution Integration Co, Ltd. ระบบติดตามประเมินผล รายการตัวชี้วัด สมรรถนะ และ โครงการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ ระดับรายบุคคล โดย บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Innovative Solution Integration Co, Ltd

2 ระบบติดตามประเมินผล รายการตัวชี้วัด สมรรถนะ และ โครงการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ ระดับรายบุคคล โดย บริษัท อินโนเวทีฟ โซลูชั่น อินทริเกรชั่น จำกัด innosolution.int@gmail.com 089-125-1875

3 Innovative Solution Integration Co, Ltd Trusted Client หน่วยงานที่ได้รับบริการจากทางบริษัทฯ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวง คมนาคม กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่งมวลชน กระทรวง คมนาคม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 Innovative Solution Integration Co, Ltd Company Introduction บริษัท อินโนเวชั่น โซลูชั่น อินทริเกรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดและความต้องการในการสร้างเสริม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผ่านกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพื่อ สนับสนุนการบริหารองค์กรที่ต้องการความสามารถในการ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯจึงได้พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการต่างๆขององค์กร ประสิทธิภาพการ ทำงานของบุคลากร และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาพ ขององค์กร ส่วนงาน และบุคลากรในองค์กร แนะนำบริษัทฯ

5

6 Innovative Solution Integration Co, Ltd 6 วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน ระยะที่ 1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล การกรอกแบบฟอร์ม ประจำปี จัดการกับผู้มีผลงานต่ำ กว่าเกณฑ์ เชิงรับ เป็นเครื่องมือรายงานผล การดำเนินงาน การประเมินผลและเชื่อมโยงกับ การจ่าย ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการ ตั้งเป้าหมายและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตาม ความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลา การสร้างความชัดเจนและการ สอนงาน และการสร้างขวัญ กำลังใจ เกณฑ์ หน้าที่ บทบาทของ พนักงาน จุดเน้น เป้าหมาย เจ้าภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและหัวหน้า งาน หัวหน้างาน พนักงานและผู้บริหาร ระดับสูง บริหารผู้มีผลงานโดดเด่นและผู้ที่ มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ บริหารผลงานของทั้งองค์กร ร่วมกันรับผิดชอบกับเป้าหมาย และการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างบทสนทนา (Dialogue) อย่างต่อเนื่อง ระยะที่ 2ระยะที่ 3

7 Innovative Solution Integration Co, Ltd System Concept แนวคิดในการพัฒนาระบบ Balance Scorecard หรือการบริหารจัดการแบบสมดุล เพื่อการบริหารองค์กรที่สร้างเสริมความสามารถใน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านสำคัญ ต่างๆ ขององค์กร KEY Performance Indicator หรือการวัดและ ประเมินผลองค์กรผ่านการติดตามรายการข้อมูล สำคัญที่สามารถสะท้อนถึงขีดความสามารถของ องค์กร Project Management หรือการบริหารโครงการ แผนงาน ขององค์กรเพื่อติดตามประเมินผล ความสำเร็จของงานที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลขององค์กร Competency Management หรือการบริหารและติดตาม ประเมินผลสมรรถนะขององค์กร ส่วนงาน และ บุคคลากรภายในองค์กร

8 Innovative Solution Integration Co, Ltd 8 วัตถุประสงค์ของระบบฯ • War Room Online • ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับองค์กร สำนัก/กอง และระดับ บุคคล • ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับบุคคล • ใช้ในการบริหารจัดการ สมรรถนะรายบุคคล • ใช้ในการบริหารข้อมูลโครงการ และความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆ • ใช้ในการประเมินผลงาน (ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน และ สมรรถนะ) • ใช้ในการติดตามผลการประเมินของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา • เปรียบเสมือนสมุดพกผลการประเมินแบบ On-line • สามารถจัดพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

9 Innovative Solution Integration Co, Ltd Performance Dashboard หน้าจอแสดงผลตามรายการตัวชี้วัด หน้าจอสำหรับการติดตามรายการตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับ รายบุคคล ซึ่งสามารถจำแนกรายการตามสถานะของตัวชี้วัด ตามประเภท หรือตาม ยุทธศาสตร์ในการติดตามประเมินผล

10 Innovative Solution Integration Co, Ltd หน้าจอหลักของระบบ เมนู สำหรับ ผู้ดูแลระบบเข้า มาจัดการข้อมูล เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามา ติดตามผลการ ดำเนินงาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาดู ข้อมูลศูนย์บริการ สาธารณสุข ข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ เข้ามาใช้งาน ปุ่ม Log In/Out ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จาก ระบบฯ 10

11 Innovative Solution Integration Co, Ltd หน้าจอการติดตาม โครงการ ข้อมูล โครงการ 11

12 Innovative Solution Integration Co, Ltd ติดตาม รายละเอียดโครงการ 12

13 Innovative Solution Integration Co, Ltd War Room Online 13

14 Innovative Solution Integration Co, Ltd เข็มชี้วัดแสดงภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานความก้าวหน้า โครงการ 14

15 Innovative Solution Integration Co, Ltd การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบมิติ) ข้อมูล เข็มชี้วัด แยกตามมิติ ผลการดำเนินงาน แยกตามสีที่ได้รับ ตัวเลขแสดงจำนวน ตัวชี้วัดที่ได้ผลการ ประเมินตามสีต่างๆ สีฟ้า (N/A) แสดง ข้อมูล จำนวนตัวชี้วัด ที่ยังไม่มีข้อมูล ปุ่มสำหรับการเลือก ค้นหาตัวชี้วัด รูปภาพผู้เป็นเจ้าของ แบบประเมิน ปุ่มสำหรับการเลือกดู แบบแยกมิติ/ยุทธศาสตร์ หรือ แบบรายการตัวชี้วัด 15

16 Innovative Solution Integration Co, Ltd การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบยุทธศาสตร์) 16

17 Innovative Solution Integration Co, Ltd การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการตัวชี้วัด) ข้อมูล สีแสดง การประเมิน ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมิน แยกตามไตรมาส ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับ ปุ่มดูรายละเอียด เพิ่มเติม 17

18 Innovative Solution Integration Co, Ltd การเข้าดูผลการปฏิบัติงานของตนเอง ข้อมูลเข็มชี้วัด เลือกรายการตัวชี้วัด(มิติ/ ยุทธศ่าสตร์/งานประจำ) กราฟแสดงข้อมูล ตัวชี้วัดย้อนหลัง รายการตัวชี้วัด ให้เลือกสร้างกราฟ 18

19 Innovative Solution Integration Co, Ltd การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายชื่อหน่วยงาน/ ตำแหน่งงาน ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา รายชื่อ /รูปภาพของ บุคลากรที่เลือก ปุ่มกดดูผลการประเมิน ของบุคลากรที่เลือก 19

20 Innovative Solution Integration Co, Ltd การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการ ตัวชี้วัด) 20

21 Innovative Solution Integration Co, Ltd 21 หลักเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะ • รูปแบบที่แนะนำ - ใช้ข้อมูล สมรรถนะที่คาดหวังในรายบุคคลมาพิจารณาโดยอ่านข้อมูลจาก รายละเอียดระดับสมรรถนะแล้วใส่ข้อมูลสมรรถนะที่สมควรได้ ระดับสมรรถนะ ที่ คาดหวัง ระดับสมรรถนะ ที่ สมควรได้รับ ใส่เหตุผลและข้อมูลที่ ใช้ในการประเมิน ใช้สำหรับดูข้อมูลรายละเอียดของ สมรรถนะ

22 Innovative Solution Integration Co, Ltd 22 การติดตามผลการประเมินสมรรถนะ ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ประเมินโดย เพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) ประเมินโดย ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) ประเมินโดย ตนเอง(ถ้ามี) แสดงผลการ ประเมินแบบ สี แสดงผลของ Rating ที่ได้รับ แสดงผล คะแนนที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt Innovative Solution Integration Co, Ltd. ระบบติดตามประเมินผล รายการตัวชี้วัด สมรรถนะ และ โครงการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ ระดับรายบุคคล โดย บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google